Pri­mă­ria Sec­to­ru­lui 3 și-a fă­cut trust de con­stru­cții prin cum­pă­ra­rea unei fir­me cu afa­ceri de su­te de mi­li­oa­ne de lei

Pe mo­de­lul bre­ve­tat de pri­e­te­na și co­le­ga Ga­bri­e­la Fi­rea

Cotidianul - - ECONOMIE - Mi­hai Soa­re

Pri­mă­ria Sec­to­ru­lui 3 Bu­cu­rești, con­du­să de pri­ma­rul Robert Negoiță, a cum­pă­rat fir­ma de con­stru­cții Del­ta ACM, con­tro­la­tă de omul de afa­ceri Flo­rea Dia­co­nu, una din­tre ce­le mai mari din ța­ră, ca­re a lu­crat, prin­tre alte­le, și la me­tro­ul de Dru­mul Ta­be­rei. Prețul tran­za­cți­ei pen­tru 51% din acți­uni a fost unul sim­bo­lic – 1 leu, pen­tru că Del­ta are da­to­rii de 316 mi­li­oa­ne lei și es­te în in­sol­vență.

Având în ve­de­re că PS3 es­te în pro­ces de cum­pă­ra­re, pen­tru 5 mi­li­oa­ne eu­ro, a unei uni­tăți de pro­du­cție de pa­ve­le de be­ton din Po­pești-le­or­deni, de la ace­e­ași Del­ta ACM, avem prac­tic un nou trust de con­stru­cții năs­cut în Ro­mânia. Și es­te al PS3, prin pri­ma­rul PSD Negoiță. Fir­ma va efec­tua lu­cră­ri­le încre­di­nța­te de pri­mă­rie, pe mo­de­lul echi­va­len­te­lor sa­le de la Pri­mă­ria Ge­ne­ra­lă. De pre­ci­zat că PS3 mai are și alte fir­me în su­bor­di­ne, 7 în to­tal, ca­re pri­mesc lu­cră­ri­le sec­to­ru­lui.

Re­a­min­tim aici că su­pe­ri­o­rul lui Negoiță, edi­lul Bu­cu­rești­u­lui, Ga­bri­e­la Fi­rea, a coor­do­nat înfi­i­nța­rea a 22 de com­pa­nii mu­ni­ci­pa­le, in­clu­siv de con­stru­cții și re­pa­rații stră­zi, po­duri, lo­cu­i­nțe, ca­re fun­cți­o­nea­ză tot în re­gim de exe­cu­tant de lu­crări pen­tru pri­mă­rie. Ve­dem ast­fel un mo­del de com­por­ta­ment prin ca­re mu­ni­ci­pa­li­tăți­le încep să preia în re­gie pro­prie lu­cră­ri­le ce tre­bu­ie efec­tua­te, fă­ră a mai ape­la la piața li­be­ră. Bi­neînțe­les, nu toa­te ti­pu­ri­le de lu­crări pot fi efec­tua­te în re­gie pro­prie, însă, în ori­ce caz, pri­vații văd că, cel puțin pe lu­crări edi­li­ta­re, „tor­tul“din ca­re se hră­nesc de­vi­ne tot mai mic.

Po­tri­vit di­rec­to­ru­lui ge­ne­ral al Del­ta ACM, Ioan Ște­fan, de­ci­zia de vânza­re a fost lua­tă pen­tru a re­vi­go­ra fir­ma, ca­re se con­frun­tă în pre­zent cu une­le pro­ble­me. „S-a de­cis vânza­rea a 51% din fir­mă pen­tru re­vi­go­ra­rea, crește­rea pro­duc­ţi­ei și dez­vol­ta­rea com­pa­ni­ei. Pri­mă­ri­i­le încep să își dez­vol­te com­pa­nii pro­prii pen­tru dru­muri și lu­crări edi­li­ta­re. Asta înse­am­nă că ori își fac fir­me noi, ori cum­pă­ră fir­me ca­re vor să in­tre în ase­me­nea par­te­ne­ria­te. Pre­ţul de vânza­re es­te sim­bo­lic, pen­tru că, în con­di­ţi­i­le ac­tua­le de pia­ţă, noi eram pe pi­er­de­re. Noi vrem un nou înce­put. Tot por­to­fo­li­ul de con­trac­te afla­te în des­fășu­ra­re va fi dus la ca­păt. Flo­rea Dia­co­nu ră­mâne ac­ţi­o­nar mi­no­ri­tar, cu 29%, și Io­nel Pir­pi­liu, cu 20%“, a de­cla­rat Ște­fan, ci­tat de Ca­pi­tal.

Flo­rea Dia­co­nu ocu­pă lo­cul 36 în ulti­ma edi­ţie a Top 300 cei mai bo­ga­ţi ro­mâni, cu o ave­re es­ti­ma­tă la 118-120 mi­li­oa­ne eu­ro.

Pe lângă ac­ti­vi­ta­tea de ba­ză, con­struc­ţi­i­le, Flo­rea Dia­co­nu mai are afa­ceri și în pro­duc­ţie. El de­ţi­ne do­uă fa­brici de pre­fa­bri­ca­te din be­ton (una din­tre ele va fi vându­tă PS3). În plus, are șa­se ca­pa­ci­tă­ţi de pro­duc­ţie de be­ton și as­falt pen­tru lu­cră­ri­le de con­struc­ţii des­fășu­ra­te de Del­ta ACM. Dia­co­nu mai ges­ti­o­nea­ză și o ca­pa­ci­ta­te de pro­duc­ţie de bi­tum mo­di­fi­cat cu po­li­meri și do­uă ca­ri­e­re de pia­tră în Ji­la­va și Bum­bești. Gru­pul lui Dia­co­nu are și o fa­bri­că de con­struc­ţii me­ta­li­ce.

Del­ta ACM es­te una din­tre ce­le mai im­por­tan­te fir­me de con­struc­ţii din Ro­mânia, ace­as­ta des­fășu­rând mai mul­te lu­crări im­por­tan­te cu sta­tul. Una din­tre aces­tea a fost, până la un punct, con­struc­ţia me­tro­u­lui Dru­mul Ta­be­rei. De ase­me­nea, Del­ta ACM a par­ti­ci­pat la con­struc­ţia mai mul­tor dru­muri im­por­tan­te din Ro­mânia. Fir­ma a avut în anul 2017 un pro­fit net de 1,8 mi­li­oa­ne lei, la o ci­fră de afa­ceri de 254 mi­li­oa­ne lei, re­a­li­za­tă cu 512 sa­la­ria­ţi. De ase­me­nea, da­to­ri­i­le com­pa­ni­ei se ci­frau la 316 mi­li­oa­ne lei, con­form da­te­lor de la Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce.

Pe lângă da­to­rii, com­pa­nia de con­struc­ţii s-a mai con­frun­tat în ul­ti­mul an și cu o altă pro­ble­mă gra­vă: a fost eli­mi­na­tă de la mai mul­te li­ci­ta­ţii, du­pă ce anul tre­cut i-a fost emis cer­ti­fi­cat ne­ga­tiv.

Inves­ti­gație la Bru­xel­les pe fir­me­le lui Fi­rea

DG Com­pe­ti­ti­on, au­to­ri­ta­tea de Con­cu­re­nță a UE, des­chis o inves­ti­gație pri­vind înfi­i­nța­rea ce­lor 22 de com­pa­nii mu­ni­ci­pa­le ale Pri­mă­ri­ei Bu­cu­rești, po­tri­vit unor sur­se ci­ta­te de pre­să.

Ofi­cia­lii eu­ro­peni sus­pec­te­a­ză încăl­ca­rea tra­ta­tu­lui eu­ro­pe­an pri­vind con­cu­ren­ţa, fi­ind in­ves­ti­ga­te și prin pris­ma aju­to­ru­lui de stat acor­dat, con­sti­tu­i­rea ile­ga­lă a ca­pi­ta­lu­lui so­cial pen­tru ce­le 22 de com­pa­nii, din ba­nii Pri­mă­ri­ei Ca­pi­ta­lei, prin împru­mu­turi fă­ră do­bândă, și con­cu­ren­ţă ne­loia­lă, prin încre­din­ţa­rea di­rec­tă de lu­crări că­tre fir­me­le înfi­in­ţa­te. O de­ci­zie poa­te fi da­tă într-un an, un an și ju­mă­ta­te. Ace­as­ta ar pu­tea mer­ge de la a obli­ga pri­mă­ria să scoa­tă toa­te lu­cră­ri­le la li­ci­tație, nu să le dea di­rect fir­me­lor din su­bor­di­ne și, poa­te, până la des­fi­i­nța­rea lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.