Arhe­o­lo­gul Vă­le­a­nu s-a fă­cut stă­pîn pe „te­zau­rul de la Fru­moa­sa“

Scan­dal cu mo­ne­de de aur la Pa­la­tul Cul­tu­rii

Cotidianul - - OPINIE -

@ Di­re­cția Ju­dețe­a­nă pen­tru Cul­tu­ră a se­si­zat Inspec­to­ra­tul de Po­liție în le­gă­tu­ră cu încăl­ca­rea le­gii în pri­vi­nța mo­ne­de­lor ve­chi des­co­pe­ri­te re­cent la Mă­năs­ti­rea Fru­moa­sa @ deși es­te an­ga­jat al Com­ple­xu­lui Nați­o­nal Mu­ze­al ,, Mol­do­va ,, , arhe­o­lo­gul Mă­dă­lin-cor­nel Vă­le­a­nu a sfi­dat le­gea și con­du­ce­rea in­sti­tuți­ei, re­fu­zînd să pre­dea că­tre Pa­la­tul Cul­tu­rii mo­ne­de­le des­co­pe­ri­te, deși i s-a ce­rut asta în mod re­pe­tat @ Ser­vi­ci­ul de Inves­ti­gații Cri­mi­na­le an­che­te­a­ză de do­uă săp­tă­mîni acest caz, dar ter­gi­ver­se­a­ză so­luți­o­na­rea și, între timp, îi dă drep­ta­te lui Vă­le­a­nu : nu exis­tă in­fra­cți­u­ne @ di­rec­toa­rea Pa­la­tu­lui Cul­tu­rii, Lă­cră­mi­oa­ra Stra­tu­lat, înce­ar­că să mușa­ma­li­ze­ze scan­da­lul, deși re­cu­noaște că su­bal­ter­nul său a ig­no­rant ce­re­ri­le sa­le re­pe­ta­te de a pre­da te­zau­rul

Te­zaur cu con­fu­zii, bi­za­re­rii și se­si­za­rea Po­liți­ei

Încă de pe 9 au­gust, cînd pri­ma­rul Mi­hai Chi­ri­ca a anu­nțat, pu­blic, des­co­pe­ri­rea ,, te­zau­ru­lui de la Mă­năs­ti­rea Fru­moa­sa ,, , mo­ne­de­le des­pre ca­re s-a vor­bit au fost încon­ju­ra­te de con­fu­zii și bi­za­re­rii. Age­nția pu­bli­că de știri ,, Ager­pres ,, și age­nția de știri a Pa­triar­hi­ei Orto­do­xe, ,, Ba­si­li­ca,, , anu­nțau că s-au des­co­pe­rit 14 mo­ne­de, dar pu­bli­cau fo­to­gra­fii în ca­re apar 28 de mo­ne­de, la fel ca Ra­dio Iași și alte ca­na­le de pre­să. ,, Zia­rul de Iași ,, scria că sînt 16 mo­ne­de, dar pu­bli­ca tot o fo­to­gra­fie cu 28 de mo­ne­de.

În zar­va cre­a­tă de ace­as­tă im­por­tan­tă des­co­pe­ri­re ar­he­o­lo­gi­că, ni­meni n-a dat ate­nție aces­tor de­ta­lii bi­za­re, ele fi­ind pu­se, even­tual, pe se­a­ma im­pre­ci­zi­ei tra­diți­o­na­le a jur­na­liști­lor. Nu­mai că, la trei săp­tă­mîni de la apa­riția în spați­ul pu­blic a ști­ri­lor des­pre ,, te­zau­rul de la Fru­moa­sa ,, , sem­ne­le de între­ba­re le­ga­te de aces­te mo­ne­de sînt mult mai mul­te și mult mai gra­ve. Iar pen­tru a le so­luți­o­na a fost ce­rut și aju­to­rul Po­liți­ei Ju­dețe­ne.

Cel ca­re a se­si­zat în scris po­liția es­te șe­ful Di­re­cți­ei Ju­dețe­ne pen­tru Cul­tu­ră ( DJC ), Vir­gil Bă­bîi. Con­form de­cla­rați­i­lor fă­cu­te de aces­ta pen­tru ,, 7 Iași ,, , mo­ti­vul pen­tru ca­re a fă­cut se­si­za­rea că­tre po­liție es­te le­gat de încăl­ca­rea nor­me­lor le­ga­le pri­vind des­co­pe­ri­ri­le ar­he­o­lo­gi­ce ca­re sînt sus­cep­ti­bi­le de a fa­ce par­te din pa­tri­mo­ni­ul nați­o­nal. Mai exact : arhe­o­lo­gul Mă­dă­lin-cor­nel Vă­le­a­nu, cel de­le­gat de Com­ple­xul Mu­ze­al ,, Mol­do­va ,, să su­pra­ve­ghe­ze să­pă­tu­ri­le de la Mă­năs­ti­rea Fru­moa­sa, a re­fu­zat să pre­dea că­tre mu­zeu mo­ne­de­le gă­si­te.

Du­pă cum de­cla­ră șe­ful DJC, arhe­o­lo­gul Vă­le­a­nu avea ace­as­tă obli­gație, con­form le­gii. În plus, Vir­gil Bă­bîi su­bli­nia­ză mai mul­te as­pec­te con­fu­ze și ile­ga­le din acest caz :

– ne­fi­ind pre­da­te ime­diat la mu­zeu, mo­ne­de­le nu au avut par­te de o se­cu­ri­ta­te asi­gu­ra­tă con­form nor­me­lor le­ga­le ;

– în lip­sa unei echi­pe de spe­cia­liști ca­re să fie pre­zen­tă la fața lo­cu­lui, exis­tă ris­cul ca une­le mo­ne­de să fi dis­pă­rut ori să fi fost sub­sti­tu­i­te, fă­cîndu-se mu­la­je du­pă ele, pen­tru a fi re­pro­du­se, în ve­de­rea înlo­cu­i­rii ori­gi­na­le­lor cu co­pii ;

– fă­ră o ex­per­ti­ză fă­cu­tă de spe­cia­liști, de­cla­rați­i­le pri­vind au­rul mo­ne­de­lor sînt ha­zar­da­te ;

– Vă­le­a­nu es­te spe­cia­list în epoci mult mai înde­păr­ta­te ale is­to­ri­ei, deci pre­ze­nța unui ar­he­o­log me­di­e­vist, du­pă des­co­pe­ri­rea mo­ne­de­lor, era mai mult de­cît ne­ce­sa­ră, din punct de ve­de­re pro­fe­si­o­nal .

Șe­ful DJC spu­ne că a co­mu­ni­cat per­ma­nent cu con­du­ce­rea Pa­la­tu­lui Cul­tu­rii în pro­ble­ma si­tuați­ei te­zau­ru­lui și a re­fu­zu­lui lui Vă­le­a­nu de a-l pre­da, tri­mîțînd și o se­si­za­re că­tre Mi­nis­te­rul Cul­tu­rii, din cau­za ter­gi­ver­să­rii si­tuați­ei. Re­fe­ri­tor la cer­ce­ta­rea de că­tre po­liție a ca­zu­lui, V. Bă­bîi a me­nți­o­nat că a fost con­tac­tat de un ofițer de la Ser­vi­ci­ul de Inves­ti­gații Cri­mi­na­le, dar nu a pri­mit nici o in­for­ma­re ul­te­ri­oa­ră ] n pri­vi­nța so­luți­o­nă­rii ca­zu­lui.

Di­rec­toa­rea de la Pa­lat e îngă­du­i­toa­re cu Vă­le­a­nu

Di­rec­toa­rea Com­ple­xu­lui Nați­o­nal Mu­ze­al ,, Mol­do­va ,, , Lă­cră­mi­oa­ra Stra­tu­lat, are o ati­tu­di­ne am­bi­guă în scan­da­lul ,, Vă­le­a­nu ,, . Pe de o par­te, ea de­cla­ră, foar­te ho­tă­rît, că l-a so­mat în mai mul­te rînduri pe su­bal­ter­nul său, ver­bal și în scris, pen­tru ca aces­ta să pre­dea te­zau­rul la mu­zeu.

În plus, di­rec­toa­rea de la Pa­lat re­cu­noaște că nu știe un­de a păs­trat Vă­le­a­nu mo­ne­de­le și da­că te­zau­rul a avut par­te de con­di­ţi­i­le de se­cu­ri­ta­te ne­ce­sa­re, ace­as­ta fi­ind o pro­ble­mă se­ri­oa­să în ca­zul des­co­pe­ri­ri­lor de acest gen. De ase­me­nea, le­gat de pri­me­le mă­suri lua­te de Vă­le­a­nu pen­tru con­ser­va­rea mo­ne­de­lor, di­rec­toa­rea Stra­tu­lat a spus că su­bal­ter­nul său i-a co­mu­ni­cat că ,, le-a spă­lat cu apă ,, .

Cînd a fost însă ïntre­ba­tă cum îl va sanc­ţi­o­na pe su­bal­ter­nul său pen­tru toa­te aba­te­ri­le pe ca­re aces­ta le-a co­mis în acest caz, di­rec­toa­rea Stra­tu­lat a de­venit, brusc, foar­te împă­ci­u­i­toa­re, de­cla­rînd că pro­ble­ma s-a re­zol­vat în di­mi­nea­ţa zi­lei de mi­er­curi, 29 au­gust, cînd Vă­le­a­nu a pre­dat mo­ne­de­le la Pa­lat ( adi­că exact la o zi du­pă ce ” 7 Iași ” a aflat de scan­dal și a înce­put an­che­ta jur­na­lis­ti­că pe ace­as­tă te­mă ). În plus, șe­fa ce­lui re­cla­mat la Po­li­ţie s-a pla­sat pe o po­zi­ţie di­fe­ri­tă de șe­ful DJC, in­vo­cînd în spri­ji­nul su­bal­ter­nu­lui său un or­din al mi­nis­tru­lui cul­tu­rii, deși un or­din mi­nis­te­rial nu poa­te pre­va­la asu­pra unei le­gi.

Cînd i s-a atras aten­ţia asu­pra fap­tu­lui că aba­te­ri­le an­ga­ja­tu­lui Vă­le­a­nu ră­mîn gra­ve, în ci­u­da pre­dă­rii, cu ma­re întîrzi­e­re, a mo­ne­de­lor, di­rec­toa­rea de la Pa­lat a înce­put să dea lec­ţii de jur­na­lism, spu­nînd, pe un ton de ve­de­tă CNN, că ” acest caz nu mai es­te o ști­re ,, . Du­pă ce a fost între­ba­tă da­că ati­tu­di­nea ei împă­ci­u­i­toa­re nu va încu­ra­ja și alte ac­te de in­dis­ci­pli­nă ale su­bal­ter­ni­lor săi, șe­fa mu­zeu­lui a dat un răs­puns demn de un kol­hoz cul­tu­ral, nu de un com­plex mu­ze­al na­ţi­o­nal, spu­nînd că o să-l ” prin­dă ” altă­da­tă cu ” ce­va ” pe Vă­le­a­nu și că îl va sanc­ţi­o­na atunci.

Pe scurt, deși re­cu­noaște că si­tua­ţia e una gra­vă, Lă­cră­mi­oa­ra Stra­tu­lat înce­ar­că să mușa­ma­li­ze­ze scan­da­lul, pen­tru că de­cla­nșa­rea unei an­che­te se­ri­oa­se ar pu­ne sub sem­nul între­bă­rii, din nou, fe­lul în ca­re con­du­ce cel mai im­por­tant mu­zeu al re­gi­u­nii.

Vă­le­a­nu, ex­tra­te­reștrii și tu­peul fă­ră li­mi­te

Mă­dă­lin Vă­le­a­nu nu e la pri­mul scan­dal pu­blic în ca­re e im­pli­cat. Cu mai mul­ţi ani în ur­mă, el a avut o alter­ca­ţie cu șe­ful de atunci al DJC, Bog­dan Bîrle­a­nu, pe te­ma unor de­cla­ra­ţii le­ga­te tot de un șan­ti­er ar­he­o­lo­gic.

În tim­pul dis­cu­ţi­ei cu re­dac­to­rul de la ” 7 Iași „, ati­tu­di­nea lui Vă­le­a­nu a fost un ames­tec de tu­peu, bi­za­re­rie, agre­si­vi­ta­te și au­to­su­fi­ci­en­ţă, an­ga­ja­tul mu­zeu­lui dînd în per­ma­nen­ţă lec­ţii de jur­na­lism și vor­bind de ex­tra­te­reștri atunci cînd era între­bat des­pre lu­cruri con­cre­te, le­ga­te de as­pec­te­le du­bi­oa­se ale im­pli­că­rii sa­le în ca­zul te­zau­ru­lui de la Fru­moa­sa.

Du­pă o dis­cu­ţie în ca­re a evi­tat per­ma­nent să dea răs­pun­suri con­cre­te și a pre­ci­zat că a pus con­vor­bi­rea te­le­fo­ni­că pe di­fu­zor, ca s-o au­dă și co­le­gii lui de bi­rou ( in­te­re­san­tă ocu­pa­ţie pen­tru niște an­ga­ja­ţi ai sta­tu­lui, afla­ţi la ser­vi­ciu ), Vă­le­a­nu a spus, în mod re­al, pu­ţi­ne lu­cruri re­le­van­te pen­tru cla­ri­fi­ca­rea aces­tui caz. El a re­fu­zat să spu­nă un­de a păs­trat mo­ne­de­le, re­pe­tînd me­ca­nic o for­mu­lă stan­dard : ” în con­di­ţi­i­le le­gii „. Ace­lași răs­puns l-a dat și la alte între­bări ca­re vi­zau as­pec­te­le ne­cla­re și sus­pec­te le­ga­te de te­zau­rul aflat ïn păs­tra­rea sa.

Pe ace­lași ton bi­za­ro-tu­peist, Vă­le­a­nu a pus la îndoia­lă mai mul­te lu­cruri : că di­rec­to­rul DJC ar fi fă­cut o se­si­za­re la po­li­ţie, că exis­tă un ofi­ţer ca­re an­che­te­a­ză ca­zul, că di­rec­toa­rea mu­zeu­lui ar ști des­pre pre­da­rea mo­ne­de­lor etc. Sin­gu­rul lu­cru clar și fă­ră iz de ex­tra­te­reștri de­cla­rat de Vă­le­a­nu, în le­gă­tu­ră cu acest caz, a fost că nici un po­li­ţist nu l-a con­tac­tat, pen­tru so­lu­ţi­o­na­rea do­sa­ru­lui le­gat de ,, te­zau­rul de la Fru­moa­sa,, .

Sau poa­te că an­che­ta e efec­tua­tă de mi­li­ţia de pe Mar­te, ce­ea ce ar pu­tea ex­pli­ca mul­te.

Po­li­ţia e de par­tea lui Vă­le­a­nu

În ci­u­da de­cla­ra­ţi­i­lor cu iz de SF ale ar­he­o­lo­gu­lui tu­peist de la Pa­lat, po­li­ţia con­fir­mă că OZN-UL ” Vă­le­a­nu ” exis­tă. Adi­că exis­tă o se­si­za­re de la DJC și un ofi­ţer an­che­te­a­ză acest caz. Dar de aici înce­pe un alt epi­sod SF, cu iz de mi­li­ţie co­mu­nis­tă. Pur­tă­toa­rea de cu­vînt a IPJ a co­mu­ni­cat re­dac­ţi­ei ” 7 Iași ” da­te­le unei si­tua­ţii bi­za­re – an­che­ta nu e fi­na­li­za­tă, dar con­clu­zia de­ja e ga­ta, ca în ban­cu­ri­le cu mi­li­ţi­eni : ” Nu exis­tă ele­men­te­le con­sti­tu­ti­ve ale in­frac­ţi­u­nii „.

Da­că nu exis­tă in­frac­ţi­u­nea, de ce se întin­de atît ofi­ţe­rul cu fi­na­li­za­rea do­sa­ru­lui ? Iar da­că po­li­ţis­tul mai are de an­che­tat, cum de știe că nu exis­tă in­frac­ţi­u­nea ? Da­că nu exis­tă in­frac­ţi­u­ne, exis­tă mă­car o con­tra­ven­ţie ?

De­ran­ja­tă de aces­te între­bări, pur­tă­toa­rea de cașche­tă și de vor­be po­li­ţi­e­nești a înce­put să se­me­ne la ton, brusc, cu arhe­o­lo­gul tu­peist din Pa­lat, răs­pun­zînd ca o pro­fe­soa­ră de la Oxford ră­tă­ci­tă la școa­la din Ţi­ba­na. Pe lîngă ri­to­sul și pe­ni­bi­lul ton pe­da­go­gic, an­ga­ja­ta po­li­ţi­ei a re­fu­zat să spu­nă ca­re e nu­me­le ofi­ţe­ru­lui ca­re an­che­te­a­ză ca­zul : ” Pen­tru ce vă tre­bu­ie ? „, a între­bat ju­na ur­mașă a mi­li­ţi­e­ni­lor co­mu­niști, adău­gînd apoi, du­pă un timp, că asta e o in­for­ma­ţie cu ca­rac­ter per­so­nal, ca­re nu poa­te fi co­mu­ni­ca­tă.

Asta să fie și pă­re­rea co­mi­sa­ru­lui Gîtlan, șe­ful Po­li­ţi­ei Ju­de­ţe­ne ? Ori cum­va, du­pă ce se­cre­ta­ra lui a fost prin­să la fu­rat, și la IPJ um­blă mar­ţi­e­nii cu Ozn-uri­le ?

Du­pă tre­ce­rea în re­vis­tă a prin­ci­pa­le­lor opi­nii re­le­van­te în acest caz bi­zar, ră­mîn cîte­va între­bări :

– da­că păs­tra­rea te­zau­ru­lui de că­tre Vă­le­a­nu a fost le­ga­lă, și el e atît de ve­he­ment în a sus­ţi­ne asta, de ce a pre­dat to­tuși arhe­o­lo­gul de la Pa­lat mo­ne­de­le, exact la o zi du­pă ce ” 7 Iași ” a aflat des­pre acest scan­dal și a înce­put do­cu­men­ta­rea ca­zu­lui ?

– de ce di­rec­toa­rea Stra­tu­lat e atît de îngă­du­i­toa­re cu aba­te­ri­le gra­ve ale su­bor­do­na­tu­lui Vă­le­a­nu ?

– de ce Po­li­ţia Ju­de­ţe­a­nă ţi­ne se­cret nu­me­le ofi­ţe­ru­lui ca­re an­che­te­a­ză ca­zul ?

– de ce IPJ n-a încheiat du­pă atîta timp o an­che­tă nu foar­te com­pli­ca­tă, dar are de­ja o con­clu­zie, fa­vo­ra­bi­lă ” sus­pec­tu­lui ” Vă­le­a­nu ?

Să fie de vi­nă, pen­tru toa­te astea, mar­ţi­e­nii in­vo­ca­ţi de arhe­o­lo­gul de la Pa­lat ? Sau mi­ze­ria uma­nă, cro­ni­că, din in­sti­tu­ţi­i­le de stat ?

În tex­tul ar­ti­co­lu­lui din ,, Zia­rul de Iași ,, sînt 16 mo­ne­de, în po­ză de­ja s-au înmu­lțit

M. Vă­le­a­nu, ex­tra­te­res­trul de la Pa­lat

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.