Pes­ta por­ci­nă, în Par­la­ment

Cotidianul - - ACTUALITATE - Eca­te­ri­na Craiu

Toa­te pro­du­se­le ali­men­ta­re adu­se de ce­tă­ţeni din Re­pu­bli­ca Mol­do­va sau din Ucrai­na sunt con­fis­ca­te la punc­te­le de tre­ce­re a fron­ti­e­rei din ju­de­ţul Bo­toșani. Mă­su­ra dras­ti­că a fost lua­tă pen­tru a evi­ta răs­pândi­rea pes­tei por­ci­ne afri­ca­ne, pro­du­se­le fi­ind dis­tru­se sub ochii pro­pri­e­ta­ri­lor.

Con­form di­rec­to­ru­lui ad­junct al Di­rec­ţi­ei Sa­ni­tar-ve­te­ri­na­re și pen­tru Si­gu­ran­ţa Ali­men­te­lor (DSVSA) Bo­toșani, Ovi­diu Ai­ri­mi­ţoaie, ac­ti­vi­ta­tea pe ca­re o des­fășoa­ră in­sti­tu­ţia la punc­te­le de tre­ce­re a fron­ti­e­rei res­pec­tă o ho­tă­râre da­tă de Con­si­li­ul Na­ţi­o­nal pen­tru Si­tua­ţii Spe­cia­le de Urgen­ţă, ca­re a so­li­ci­tat in­tro­du­ce­rea de­zin­fec­ţi­ei la punc­te­le de in­tra­re în ţa­ră.

„Noi asi­gu­răm per­ma­nen­ţa pen­tru o pe­ri­oa­dă la punc­te­le de in­tra­re din ţa­ră. Știm că vi­ru­sul es­te foar­te re­zis­tent, avem și ex­pe­ri­en­ţa de la Sa­tu Ma­re, un­de știm că vi­ru­sul a in­trat în ţa­ră prin pro­du­se de ori­gi­ne ani­ma­lă, pro­du­se pre­pa­ra­te tra­di­ţi­o­nal în Unga­ria. Se con­fis­că tot ce­ea ce re­pre­zin­tă pro­du­se ali­men­ta­re, se de­te­ri­o­re­a­ză în pre­zen­ţa pro­pri­e­ta­ru­lui, se stro­pesc cu clor și apoi se sto­che­a­ză într-o la­dă fri­go­ri­fi­că până la in­ci­ne­ra­re. Per­soa­ne­le ca­re in­tră în ţa­ra noas­tră sunt aver­ti­za­te să nu adu­că pro­du­se ali­men­ta­re, am dis­tri­bu­it și plian­te, am pus afișe înain­te de in­tra­rea în punc­tul de fron­ti­e­ră“, a de­cla­rat joi di­rec­to­rul DSVSA Bo­toșani, Ovi­diu Ai­ri­mi­ţoaie, ci­tat de Me­dia­fax.

„Cât poți să fii de ti­că­los…“

Con­si­li­e­rul pe pro­ble­me eco­no­mi­ce al pre­mi­e­ru­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, Da­ri­us Vâlcov, îl ata­că dur pe preșe­din­te, du­pă ce Klaus Io­han­nis a acu­zat Gu­ver­nul de in­com­pe­te­nță în ca­zul pes­tei por­ci­ne. Nu­min­du-l „ti­că­los“, Vâlcov îl acu­ză pe preșe­din­te de amâna­rea rec­ti­fi­că­rii bu­ge­ta­re din cau­za că­reia su­sți­ne că sunt blo­ca­te­le plăți­le pen­tru cres­că­tori. „Cât poți să fii de ti­că­los, ca să vor­bești de blo­ca­rea plăți­lor pen­tru cres­că­to­rii ro­mâni afec­tați de pes­ta por­ci­nă, atât timp cât tu ești cel ca­re ai amânat rec­ti­fi­ca­rea bu­ge­ta­ră prin ca­re Gu­ver­nul alo­că 110 mi­li­oa­ne lei pen­tru aceștia!?“, a scris Vâlcov pe Fa­ce­book, ca­re a atașat și o fo­to­gra­fie cu Io­han­nis. Re­a­cția lui Vâlcov are loc la mai puțin de 24 de ore du­pă ce Klaus Io­han­nis a acu­zat Gu­ver­nul de in­com­pe­te­nță în le­gă­tu­ră cu mo­dul în ca­re a acți­o­nat în ca­zul cri­zei pes­tei por­ci­ne. Pe­tre Da­ea, mi­nis­trul Agri­cul­tu­rii, a ți­nut să îl con­tra­zi­că. „Nu! Eu nu pot să-mi de­mon­strez in­com­pe­te­nța și eu sunt au­to­ri­ta­te! Și cu fo­rța fap­te­lor îmi de­mon­strez com­pe­te­nța și acți­u­nea în do­me­niu, e ade­vă­rat că am­pli­tu­di­nea bo­lii e ex­traor­di­na­ră, a înfrânt și Ru­sia, și Ucrai­na, a înfrânt și alte sta­te, dar au reușit să tre­a­că pes­te mo­men­tul emoți­o­nal de înce­put“, a spus Pe­tre Da­ea.

To­tuși, Di­gi 24 a in­trat în po­se­sia unui ra­port de con­trol efec­tuat în ia­nua­rie-fe­brua­rie 2017 de că­tre Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă prin Di­re­cția Ge­ne­ra­lă de Să­nă­ta­te și Si­gu­ra­nța Ali­men­ta­ră, în ca­re au­to­ri­tăți­le ro­mâne au fost aver­ti­za­te cu 16 luni înain­te de iz­buc­ni­rea pes­tei por­ci­ne afri­ca­ne că nu iau mă­suri con­cre­te pen­tru pre­veni­rea aces­tei bo­li.

„Ro­mânia nu apli­că încă mul­te mă­suri în ve­de­rea pre­veni­rii pes­tei por­ci­ne afri­ca­ne, de exem­plu, ges­ti­o­na­rea po­pu­lați­ei de mis­treți și bi­o­se­cu­ri­ta­tea în ca­drul ex­ploa­tați­i­lor non­pro­fe­si­o­na­le, și le va apli­ca doar oda­tă cu con­fir­ma­rea bo­lii, cu o întârzi­e­re în con­se­ci­nță a re­zul­ta­te­lor. Deși vână­to­rii au cu­noști­nță de pes­ta por­ci­nă afri­ca­nă, pro­gra­mul slab de su­pra­ve­ghe­re pa­si­vă a mis­treți­lor nu ofe­ră ga­ra­nția că ace­as­ta ar fi de­pis­ta­tă într-un sta­diu in­ci­pi­ent du­pă in­tro­du­ce­rea sa. Acest lu­cru va întârzia de­pis­ta­rea bo­lii și, prin ur­ma­re, pu­ne­rea în apli­ca­re a mă­su­ri­lor de con­trol, mă­rind ris­cul răs­pândi­rii ul­te­ri­oa­re la por­cii do­mes­tici, în spe­cial în ex­ploa­tați­i­le non­pro­fe­si­o­na­le. Nu­me­roa­se­le ex­ploa­tații non­pro­fe­si­o­na­le, cu un ni­vel mic de bi­o­se­cu­ri­ta­te, re­pre­zin­tă punc­tul cel mai vul­ne­ra­bil pen­tru apa­riția in­fe­cți­ei la por­cii do­mes­tici“, pre­ci­za Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă în fe­brua­rie 2017.

Co­miții și co­mi­te­te

PNL și PMP au de­ma­rat pro­ce­du­ra pen­tru înfi­in­ţa­rea unei co­mi­sii pri­vind ges­ti­o­na­rea pes­tei por­ci­ne. „Au fost înre­gis­tra­te la Bi­ro­ul Per­ma­nent al Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor so­li­ci­ta­rea și proi­ec­tul de ho­tă­râre pri­vind înfi­in­ţa­rea unei co­mi­sii par­la­men­ta­re de an­che­tă a Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor pri­vind ve­ri­fi­ca­rea mo­du­lui prin ca­re au­to­ri­tă­ţi­le sta­tu­lui ro­mân au pus în apli­ca­re pre­ve­de­ri­le Pro­gra­mu­lui na­ţi­o­nal de su­pra­ve­ghe­re, pre­veni­re și con­trol al pes­tei por­ci­ne afri­ca­ne“, se ara­tă într-un co­mu­ni­cat al li­de­ru­lui PNL, Lu­do­vic Orban, re­mis Me­dia­fax.

Po­tri­vit sur­sei ci­ta­te, co­mi­sia va avea sco­pul de a de­ter­mi­na cau­ze­le ca­re au dus la apa­ri­ţia fo­ca­re­lor de pes­tă por­ci­nă, la ex­tin­de­rea epi­de­mi­ei, dar și la ero­ri­le au­to­ri­tă­ţi­lor ro­mâne în ges­ti­o­na­rea aces­teia.

„În vre­me ce în alte ţări în ca­re pes­ta por­ci­nă afri­ca­nă și-a fă­cut apa­ri­ţia cu doi ani înain­te de Ro­mânia, aces­tea au reușit să ţi­nă sub con­trol fo­ca­re­le (Po­lo­nia – 99 fo­ca­re, Ucrai­na – 64, Li­tua­nia – 45), în ţa­ra noas­tră, în doar do­uă luni, s-a ajuns la 732 de fo­ca­re. Răs­pun­de­rea ex­clu­si­vă pen­tru ace­as­tă si­tua­ţie gra­vă es­te a Gu­ver­nu­lui, ca­re a scă­pat din mână si­tua­ţia și a ne­gli­jat aver­tis­men­te­le tim­pu­rii, iar acum exis­tă pe­ri­co­lul ca Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă să in­tro­du­că în zo­nă de res­tric­ţie între­a­ga ţa­ră, cu am­ple re­per­cu­si­uni eco­no­mi­ce. În plus, sunt abo­mi­na­bi­le ci­nis­mul și ti­că­loșia ac­tua­lei pu­teri, ca­re a fur­ni­zat in­for­ma­ţii pri­vi­le­gia­te apro­pia­ţi­lor săi po­li­tici, iar aceștia au spe­cu­lat acest de­zas­tru pen­tru a ob­ţi­ne pro­fit“, afir­mă li­de­rul PNL.

Lu­do­vic Orban mai spu­ne că mi­nis­trul Agri­cul­tu­rii, Pe­tre Da­ea, ală­turi de cei­lal­ţi res­pon­sa­bi­li din do­me­niu, tre­bu­ie să dea ex­pli­ca­ţii în pri­vin­ţa „in­com­pe­ten­ţei și in­do­len­ţei de ca­re au dat do­va­dă în ace­as­tă pe­ri­oa­dă, fapt ca­re a ge­ne­rat un de­zas­tru zoo­teh­nic. Es­te ne­ce­sar ca vi­no­va­ţii să fie iden­ti­fi­ca­ţi și puși să plă­te­as­că. Din pă­ca­te, ac­tua­la gu­ver­na­re PSD con­tro­la­tă de Li­viu Drag­nea își do­ve­dește o da­tă în plus in­ca­pa­ci­ta­tea de a ser­vi in­te­re­sul pu­blic, de a pro­te­ja in­te­re­se­le ce­tă­ţe­ni­lor onești ai aces­tei ţări și tre­bu­ie să ple­ce!“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.