Co­ne­xi­u­ni­le ce­lor do­uă ro­mânce

Cotidianul - - DOSAR DE PRESĂ - Car­men Gor­gan

Scri­soa­rea tri­mi­să de fos­tul pri­mar al New York-ului pro­du­ce în con­ti­nua­re eco­uri. Iar așa-zi­sa dez­vă­lu­i­re de mi­er­curi, cum că Ru­dolf Gi­u­liani ar fi fost plă­tit pen­tru a-și pu­ne sem­nă­tu­ra pe acel do­cu­ment, fa­ce, de ase­me­nea, va­luri. Mai ales du­pă ce s-a ob­ser­vat că do­uă din­tre sem­na­ta­re­le ar­ti­co­lu­lui din Po­li­ti­co.eu sunt ro­mânce și au un oa­re­ce tre­cut în ma­te­rie de ma­ni­pu­la­re. Ga­ze­ta de Cluj scrie un ar­ti­col în ca­re ara­tă „Co­ne­xi­u­ni­le ce­lor do­uă ro­mânce din scan­da­lul Gi­u­liani“și pe ca­re îl pre­zen­tăm în con­ti­nua­re. Des­pre una din­tre ce­le do­uă ro­mânce, Co­ti­dia­nul a mai scris, cel mai de­vre­me, la înce­pu­tul aces­tei veri. Re­da­cția Co­ti­dia­nul

Po­li­ti­co.eu îl ci­te­a­ză mar­ţi pe Ru­dol­ph Gi­u­liani, avo­ca­tul lui Do­nald Trump, ca­re ar fi spus că ar fi pri­mit un ono­ra­riu pen­tru a tran­smi­te ce­le­bra scri­soa­re au­to­ri­tă­ţi­lor ro­mâne, iar ace­as­ta se ba­ze­a­ză pe un ra­port al fos­tu­lui di­rec­tor FBI Lo­u­is Fre­eh, scrie flux24.ro.

Inte­re­san­te sunt ce­le do­uă nu­me de la fi­na­lul ar­ti­co­lu­lui, des­pre ca­re se spu­ne că ar fi con­tri­bu­it la re­a­li­za­rea dez­vă­lu­i­rii.

Do­uă nu­me ro­mânești: Car­men Păun și Anca Gur­zu.

Po­li­ti­co.eu e cu­nos­cut ca un si­te ca­re su­sți­ne de­mo­crații ame­ri­cani și es­te an­ti-trump.

Car­men Păun es­te un ve­chi pro­tes­ta­tar an­ti-psd și, mai nou, #re­zist. Ea a de­venit ce­le­bră în 2012, când a par­ti­ci­pat la un pro­test la Bru­xel­les la adre­sa pre­mi­e­ru­lui de la ace­ea vre­me, Vic­tor Pon­ta. La Po­li­ti­co.eu, Car­men Păun es­te spe­cia­li­za­tă în să­nă­ta­te, dar se ocu­pă și de te­ro­rism.

Ală­turi de Car­men Păun, la ace­e­ași ma­ni­fes­ta­re (n.red. – din 2012) a par­ti­ci­pat și Ma­nue­la Pre­o­te­a­sa, pe atunci re­dac­tor-șef la Eu­rac­tiv. ro și fon­da­tor al Cen­tru­lui Ro­mân de Po­li­tici Eu­ro­pe­ne, pe ca­re astă­zi o gă­sim în struc­tu­ra agen­ţi­ei Hot­news, în de­par­ta­men­tul Ma­na­ge­ment, ca ma­na­ging par­te­ner! La ace­e­ași ac­ţi­u­ne a ICR a mai fost și Cris­tian Ghi­nea, pe atunci jur­na­list și di­rec­tor al Cen­tru­lui Ro­mân de Po­li­tici Eu­ro­pe­ne, ca­re astă­zi es­te co­la­bo­ra­tor la Di­le­ma ve­che, un­de, fi­rește, ia apă­ra­rea ICR (nr.

436/21-27 iu­nie 2012), scria Co­ti­dia­nul în 2012.

Cris­tian Ghi­nea es­te acum unul din­tre li­de­rii USR.

An­te­ri­or, Păun a par­ti­ci­pat la un proi­ect ini­ţiat și coor­do­nat de ICR Pra­ga timp de un an, între noi­em­brie 2009 și oc­tom­brie 2010, be­ne­fi­ci­ind și de o sub­ven­ţie eu­ro­pe­a­nă. În apri­lie 2010, Car­men Păun a par­ti­ci­pat la „întâlni­rea de la Bru­xel­les“, fi­ind pre­zen­ta­tă ca se­cre­tar ge­ne­ral al re­ţe­lei Eu­ro­pe­an Yo­uth Press, mai scria sur­sa ci­ta­tă.

La ace­ea vre­me, ICR era con­dus de Ho­ria Ro­man Pa­ta­pi­e­vici și o par­te din me­dia afir­ma că ICR ar fi fost în spa­te­le unor ar­ti­co­le apă­ru­te în pre­sa străi­nă fa­vo­ra­bi­le pu­te­rii de la acel timp.

Anca Gur­zu, ce­lă­lalt nu­me ro­mânesc din afa­ce­rea Po­li­ti­co – Gi­u­liani, es­te, așa spu­ne si­te-ul din Bru­xel­les, spe­cia­li­za­tă în ener­gie, dar s-a ocu­pat și de mi­gra­nți și de re­por­ta­je în fa­voa­rea mi­gra­nți­lor mu­sul­mani veniți în Eu­ro­pa.

„Anca was born in Ro­ma­nia, in Dra­cu­la’s land of Tran­syl­va­nia, and mo­ved to Ca­na­da du­ring hi­gh school“, se spu­ne pe si­te-ul Po­li­ti­co. eu.

Ce co­ne­xi­u­ne pot avea do­uă jur­na­lis­te de ori­gi­ne ro­mână din Bru­xel­les, spe­cia­li­za­te în să­nă­ta­te și ener­gie și în pa­ra­lel ca­re se ocu­pă cu te­ro­ris­mul și mi­gra­nții, cu le­gă­tu­ri­le fos­tu­lui pri­mar al New York-ului și avo­cat per­so­nal al preșe­din­te­lui Do­nald Trump în Ro­mânia sau ai­u­rea?

(Ma­te­rial pre­luat de pe­flux24.ro)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.