Din scan­da­lul Gi­u­liani Ia­răși „pre­sa străi­nă“: „Con­di­cuța cu age­nți“– ac­ti­va­tă du­pă de­ci­zia CCR de re­vo­ca­re a Co­druței Ko­ve­si

Cotidianul - - DOSAR DE PRESĂ -

Co­ti­dia­nul nu a scris doar în 2012 des­pre Car­men Păun. Anul aces­ta, pe 1 iu­nie, Ion Spînu scrie ar­ti­co­lul „Con­di­cu­ţa cu agen­ţi – ac­ti­va­tă du­pă De­ci­zia CCR de re­vo­ca­re a Co­dru­ţei Ko­ve­si, pe ca­re îl pre­zen­tăm în con­ti­nua­re.

Eram ab­so­lut si­gur că „agen­ţii de in­fluen­ţă“ai for­ţe­lor ob­scu­re ca­re ac­ţi­o­nea­ză de ani de zi­le în străi­nă­ta­te vor fi ac­ti­va­ţi și du­pă de­ci­zia CCR de mi­er­curi, prin ca­re s-a de­cis re­vo­ca­rea Lau­rei Co­dru­ţa Ko­ve­si. Și așa s-a întîmplat! La cîte­va ore du­pă pu­bli­ca­rea co­mu­ni­ca­tu­lui CCR, au apă­rut re­ac­ţii sub nu­me­le ge­ne­ric „pre­sa in­ter­na­ţi­o­na­lă“. Așa cum bă­nu­i­ţi, de­si­gur, es­te vor­ba tot des­pre cli­en­ţii noștri din „Con­di­cu­ţa cu agen­ţi“, car­te apă­ru­tă în 2012!

De da­ta ace­as­ta, pri­me­le ca­re au re­ac­ţi­o­nat au fost Lu­i­za Ilie, într-un ar­ti­col pos­tat pe Reu­ters („Ro­ma­nia’s top co­urt or­ders pre­si­dent to dis­miss an­ti-graft pro­se­cu­tor“), și Car­men Păun, într-un ar­ti­col pos­tat pe si­te-ul Po­li­ti­co („Ro­ma­nian co­urt ru­les pre­si­dent sho­uld dis­miss cor­rup­ti­on wat­chdog“). Dar, în timp ce Lu­i­za Ilie își sem­nea­ză ar­ti­co­lul din Reu­ters, Car­men Păun ape­le­a­ză la o jal­ni­că „aco­pe­ri­re“, căci ar­ti­co­lul de pe si­te-ul Po­li­ti­co es­te sem­nat de Mag­da­li­ne Dun­can, iar la sfîrșit apa­re men­ţi­u­nea „Car­men Paun con­tri­bu­ted re­por­ting“! Si­gur, es­te vor­ba des­pre o jal­ni­că „aco­pe­ri­re“, ig­no­ra­tă de toa­te pu­bli­ca­ţi­i­le din Ro­mânia, ca­re s-au obișnu­it să preia ast­fel de ar­ti­co­le de pro­pa­gan­dă sub acea mult uzi­ta­tă for­mu­lă „pre­sa străi­nă“, deși se știe bi­ne ci­ne sînt „in­for­ma­to­rii“aces­tor ar­ti­co­le!

Între­bă­ri­le ca­re se pun de fi­e­ca­re da­tă sînt: ale cui jo­curi po­li­ti­ce le fac acești agen­ţi de in­fluen­ţă în aces­te ar­ti­co­le de pro­pa­gan­dă min­ci­noa­să și ci­ne le tran­smit in­for­ma­ţi­i­le din ţa­ră? Căci, de fi­e­ca­re da­tă, aces­te jur­na­lis­te și alţi „agen­ţi de in­fluen­ţă“ase­me­nea lor par că pri­mesc to­tul de-a ga­ta, sus­ţi­nîndu-i ne­con­di­ţi­o­nat de-a lun­gul tim­pu­lui fie pe Traian Bă­ses­cu, pe Lau­ra Co­dru­ţa Ko­ve­si sau Klaus Io­han­nis împo­tri­va ad­ver­sa­ri­lor lor!

Sus­pi­ci­u­ni­le le­ga­te de acest gen de pre­să de pro­pa­gan­dă prin pre­să sînt am­pli­fi­ca­te toc­mai de fap­tul că nici una din­tre aces­te „jur­na­lis­te“nu s-a re­mar­cat de­cît ca re­por­ter în si­tua­ţii spe­cia­le, scri­ind nu­mai ast­fel de știri par­ti­za­ne. Es­te greu de cre­zut că pen­tru ar­ti­co­le de acest gen ci­ne­va le asi­gu­ră, de ani de zi­le, trai­ul la Bru­xel­les sau în altă par­te a lu­mii, ast­fel încît vi­ne și între­ba­rea: în re­a­li­ta­te, ci­ne le plă­tește pen­tru ser­vi­ci­i­le fă­cu­te?

Să ve­dem însă ce scriu ce­le do­uă „jur­na­lis­te“ca­re re­pre­zin­tă „pre­sa străi­nă“în ar­ti­co­le­le des­pre de­ci­zia CCR. Ia­tă ar­ti­co­lul agen­ţi­ei Reu­ters, sem­nat de Lu­i­za Ilie (ve­zi fo­to stânga jos)

Și ia­tă cum a fost pre­luat în pre­sa din Ro­mânia: „Reu­ters scrie des­pre vo­tul ma­jo­ri­tar din CCR pri­vind con­flic­tul in­sti­tuți­o­nal, ca­re li­mi­te­a­ză pu­te­rea preșe­din­te­lui și dă mi­nis­tru­lui Jus­tiți­ei, nu­mit po­li­tic, un mai ma­re con­trol asu­pra pro­cu­ro­ri­lor în unul din­tre ce­le mai co­rup­te sta­te din UE. Age­nția de știri re­la­te­a­ză și des­pre fap­tul că, le­gal, preșe­din­te­le are ul­ti­mul cu­vânt în re­vo­ca­rea pro­cu­ro­ri­lor-șe­fi, ca­re es­te ce­ru­tă de mi­nis­trul Jus­tiți­ei, dar CCR a de­cis mi­er­curi că preșe­din­te­le nu are drept con­sti­tuți­o­nal de a se opu­ne ce­re­rii de re­vo­ca­re și, ast­fel, i se li­mi­te­a­ză pu­te­rea. Nu în ul­ti­mul rând, s-a re­la­tat și des­pre pro­tes­te­le de stra­dă de mi­er­curi, în ca­re ma­ni­fes­ta­nții au scan­dat «Dic­ta­to­rii» și «Șo­bo­la­nii», des­pre de­cla­rația lui Flo­rin Ior­da­che «Co­druța, go ho­me»“(Hot­news).

O mai cla­ră de­zin­for­ma­re nici că s-a po­me­nit! Da­că ar fi ci­tit co­mu­ni­ca­tul CCR, Lu­i­za Ilie ar fi aflat că nu s-a li­mi­tat cu ni­mic „pu­te­rea preșe­din­te­lui“, ci a fost su­bli­niat ro­lul con­sti­tu­ţi­o­nal al mi­nis­tru­lui Jus­ti­ţi­ei, așa cum pre­ve­de tex­tul Con­sti­tu­ţi­ei! La fel de ma­ni­pu­lan­tă es­te și ide­ea că, „le­gal, preșe­din­te­le are ul­ti­mul cu­vânt în re­vo­ca­rea pro­cu­ro­ri­lor-șe­fi“, ști­in­du-se că, po­tri­vit Con­sti­tu­ţi­ei, to­ţi pro­cu­ro­rii își des­fășoa­ră ac­ti­vi­ta­tea sub au­to­ri­ta­tea mi­nis­tru­lui Jus­ti­ţi­ei, nu a peșe­din­te­lui ţă­rii!

Al doi­lea ar­ti­col, cel de pe si­te-ul Po­li­ti­co, sem­nat de Mag­da­li­ne Dun­can, dar re­a­li­zat pe ba­za in­for­ma­ţi­i­lor fur­ni­za­te de Car­men Păun, fa­ce exact ace­lași lu­cru: de­zin­for­ma­rea opi­ni­ei pu­bli­ce in­ter­na­ţi­o­na­le. Ia­tă mai jos fac­si­mi­lul aces­tu­ia, mai exact, pri­ma și ulti­ma par­te, un­de se ve­de că „fur­ni­zo­rul“in­for­ma­ţi­i­lor es­te Car­men Păun, nu cea ca­re sem­nea­ză ca au­tor (ve­zi fo­to dre­ap­ta jos)

Să ve­dem ce a pre­luat pre­sa din Ro­mânia din acest ar­ti­col: „«La o pri­mă ci­ti­re, preșe­din­te­le poa­te în con­ti­nua­re să res­pin­gă re­vo­ca­rea, da­că poa­te gă­si ar­gu­men­te le­ga­le», a de­cla­rat o ex­per­tă ju­ri­di­că, Lau­ra Ște­fan. «Însă ho­tă­rârea (CCR) re­du­ce atri­bu­ţi­i­le preșe­din­te­lui și le spo­rește pe ale mi­nis­tru­lui Jus­ti­ţi­ei», a apre­ciat ea. Son­da­je de opi­nie ara­tă că ro­mânii au mai mul­tă încre­de­re în sis­te­mul ju­di­ciar de­cât în Par­la­ment ori Gu­vern. UE a pla­sat Ro­mânia, la ade­ra­rea sa la blo­cul eu­ro­pe­an, în 2007, sub un me­ca­nism de mo­ni­to­ri­za­re a co­rup­ţi­ei și re­for­mei ju­di­cia­re, iar DNA, înfi­in­ţa­tă în 2002, s-a im­pus abia du­pă in­sta­la­rea lui Ko­ve­si în 2013, co­men­te­a­ză Po­li­ti­co. Mul­ţi o con­si­de­ră drept fa­ţa uma­nă a lup­tei împo­tri­va co­rup­ţi­ei în Ro­mânia, iar alţii, in­clu­siv po­li­ti­ci­eni din coa­li­ţia afla­tă la pu­te­re, o acu­ză că fa­ce jo­curi po­li­ti­ce, co­men­te­a­ză pu­bli­ca­ţia“(PROTV).

Aici de­zin­for­ma­rea es­te și mai evi­den­tă! Es­te ci­ta­tă opi­nia „ex­per­tei“Lau­ra Ște­fan, cres­cu­tă sub pul­pa­na Mo­ni­căi Ma­co­vei, su­bli­ni­in­du-se ace­lași lu­cru ine­xact: că preșe­din­te­lui i s-ar re­du­ce din atri­bu­ţi­i­le pe ca­re însă nu le-a avut ni­ci­o­da­tă, po­tri­vit Con­sti­tu­ţi­ei! Evi­dent, bom­boa­na pe co­li­va ar­ti­co­lu­lui es­te ace­as­ta: „Mul­ţi o con­si­de­ră drept fa­ţa uma­nă a lup­tei împo­tri­va co­rup­ţi­ei în Ro­mânia“! Ci­ne or fi acei „mul­ţi”? Cum­va cei ca­re au fost ares­ta­ţi sau an­che­ta­ţi ani de zi­le, du­pă ca­re au fost achi­ta­ţi de in­stan­ţe sau pro­cu­ro­rii DNA Ploi­ești, acu­za­ţi acum ei înșiși de abu­zuri în an­che­te?

Evi­dent, ast­fel de ma­ni­pu­lări au un scop pre­cis: in­du­ce­rea ideii că Lau­ra Co­dru­ţa Ko­ve­si es­te per­se­cu­ta­tă de Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă în ur­ma unor jo­curi po­li­ti­ce, ast­fel încît au­to­ri­tă­ţi­le din ţă­ri­le eu­ro­pe­ne să re­ac­ţi­o­ne­ze în sus­ţi­ne­rea șe­fei DNA!

Ma­jo­ri­ta­tea ci­ti­to­ri­lor noștri știu ce hram poar­tă ce­le do­uă „jur­na­lis­te“din „pre­sa străi­nă“, căci, în re­pe­ta­te rînduri, Co­ti­dia­nul a scris des­pre ac­ti­vi­ta­tea lor. Au fost și au ră­mas, ca și alţi „jur­na­liști“ro­mâni din „pre­sa străi­nă“, ace­le­ași „agen­te de in­fluen­ţă“dis­pu­se să-și de­ni­gre­ze ţa­ra pen­tru cîţi­va ar­gin­ţi pri­mi­ţi pen­tru ast­fel de „ser­vi­cii“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.