Ga­bri­e­la Fi­rea: „Doam­na mi­nis­tru, ne spi­o­nați?“

Cotidianul - - PRIMA PAGINA -

Ga­bri­e­la Fi­rea, pri­ma­rul ge­ne­ral al Ca­pi­ta­lei, se va pre­zen­ta astă­zi, la ora 11.00, la se­di­ul Par­che­tu­lui Ge­ne­ral, un­de va fi au­dia­tă, în ca­li­ta­te de mar­tor, în do­sa­rul pri­vi­tor la vi­o­le­nțe­le ca­re au avut loc pe 10 au­gust, cu oca­zia mi­tin­gu­lui din Piața Vic­to­ri­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.