Vâlcov, în gu­ra lu­mii

Cotidianul - - POLITICĂ - Ingrid Da­vid

We­e­kend „pro­duc­tiv“pen­tru Da­ri­us Vâlcov. Do­uă pos­tări fă­cu­te de con­si­li­e­rul pre­mi­e­ru­lui pe pa­gi­na per­so­na­lă de Fa­ce­book l-au re­a­dus pe Vâlcov în ate­nția pre­sei.

Pri­ma din­tre ele, pu­bli­ca­rea fișei me­di­ca­le a unui pro­tes­ta­tar, a stârnit fu­ria oa­me­ni­lor po­li­tici și nu nu­mai. „Pu­bli­ca­rea de că­tre Da­ri­us Vâlcov a fișei me­di­ca­le a unui om bol­nav es­te un gest mi­ze­ra­bil din punct de ve­de­re mo­ral și un act ile­gal, exis­tând pre­ve­deri cla­re atât la ni­vel eu­ro­pe­an, cât și în le­gis­la­ţia noas­tră pri­vind pro­tec­ţia da­te­lor per­so­na­le. De­mi­sia, de­mi­te­rea lui Da­ri­us Vâlcov sunt ges­turi po­li­ti­ce obli­ga­to­rii. Ca și a ce­lor ca­re i-au per­mis ac­ce­sul la un do­cu­ment me­di­cal. Da­că vrem «dom­nia le­gii», atunci tre­bu­ie să înțe­le­gem că le­gea es­te ace­e­ași pen­tru to­ţi, in­di­fe­rent de sim­pa­tii sau an­ti­pa­tii po­li­ti­ce. Încăl­ca­rea ei se sanc­ţi­o­nea­ză“, a scris pe Fa­ce­book Re­na­te We­ber.

Ulte­ri­or, pos­ta­rea a dis­pă­rut, Vâlcov scri­ind: „Pos­ta­rea prin ca­re ară­tam ca un li­der #re­zist es­te san­di­lău cu ac­te mi-a fost ște­ar­să“. Pro­tes­ta­ta­rul San­du Ma­tei, cel vi­zat de pos­ta­rea lui Vâlcov, a anun­ţat că îl va da în ju­de­ca­tă pe con­si­li­e­rul pre­mi­e­ru­lui.

Tă­ri­ce­a­nu:

„Nu es­te ce­va nor­mal“

Și preșe­din­te­le ALDE, Că­lin Po­pes­cu-tă­ri­ce­a­nu, a afir­mat că ges­tul con­si­li­e­ru­lui pre­mi­e­ru­lui, Da­ri­us Vâlcov, „nu es­te ce­va nor­mal“. Șe­ful Se­na­tu­lui spu­ne însă că po­zi­ţia eu­ro­par­la­men­ta­ru­lui ALDE Re­na­te We­ber nu an­ga­je­a­ză par­ti­dul, fi­ind una în nu­me per­so­nal. „Nu am vă­zut. Eu am fost în we­e­kend într-o de­pla­sa­re și nu sunt la cu­rent cu aces­te apre­ci­eri. (...) Cred că, în vir­tu­tea ne­ce­si­tă­ţii apă­ră­rii și pro­te­jă­rii drep­tu­ri­lor in­di­vi­dua­le, in­di­fe­rent ci­ne fa­ce un ase­me­nea lu­cru, nu es­te ce­va nor­mal“, a de­cla­rat Că­lin Po­pes­cu-tă­ri­ce­a­nu.

El a mai spus că po­zi­ţia eu­ro­par­la­men­ta­ru­lui ALDE Re­na­te We­ber nu re­pre­zin­tă po­zi­ţia par­ti­du­lui. „Am vă­zut, es­te o pos­ta­re a doam­nei eu­ro­par­la­men­tar Re­na­te We­ber. Es­te o pos­ta­re în nu­me per­so­nal. Nu an­ga­je­a­ză par­ti­dul“, a adău­gat Tă­ri­ce­a­nu.

Re­a­cții și din PSD

„O pos­ta­re ne­fe­ri­ci­tă“. Așa a ca­ta­lo­gat și Li­viu Drag­nea pos­ta­rea fă­cu­tă de Da­ri­us Vâlcov în le­gă­tu­ră cu sta­rea de să­nă­ta­te a unui pro­tes­ta­tar #Re­zist. Li­de­rul so­cial-de­mo­crat nu cre­de însă că es­te ca­zul de o de­mi­te­re a con­si­li­e­ru­lui Vi­o­ri­căi Dăn­ci­lă.

Una din­tre pos­tă­ri­le lui Da­ri­us Vâlcov i-a sur­prins și pe co­le­gii de par­tid ai pre­mi­e­ru­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă. So­cial-de­mo­cra­ta Ta­ma­ra Ci­o­fu, vi­ce­preșe­din­te al Co­mi­si­ei pen­tru drep­tu­ri­le omu­lui din Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor, a de­cla­rat pen­tru Di­gi 24 că un do­cu­ment me­di­co-le­gal nu tre­bu­ie să ajun­gă la ni­meni, în afa­ră de pa­ci­ent. Par­la­men­ta­rul cre­de că Da­ri­us Vâlcov a fă­cut o greșe­a­lă im­par­do­na­bi­lă prin pu­bli­ca­rea pe Fa­ce­book a fișei me­di­ca­le a unui pro­tes­ta­tar. Ta­ma­ra Ci­o­fu a mai spus că es­te con­vin­să că pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă va ști să ges­ti­o­ne­ze acest eveni­ment.

Klaus Io­han­nis, în chip de Adolf Hi­tler

Pu­bli­ca­rea fișei me­di­ca­le a pro­tes­ta­ta­ru­lui #re­zist a fost ur­ma­tă de alta ca­re îl înfă­ţișe­a­ză pe preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis în chip de Adolf Hi­tler. În pos­ta­re sunt fo­lo­si­te și alte ele­men­te spe­ci­fi­ce na­zis­mu­lui, res­pec­tiv un clip vi­deo ca­re su­ge­re­a­ză că #re­zist și Fo­ru­mul De­mo­crat al Ger­ma­ni­lor din Ro­mânia sunt or­ga­ni­za­ţii na­zis­te. Re­a­cția a venit din par­tea Insti­tu­tu­lui Na­ţi­o­nal pen­tru Stu­di­e­rea Ho­lo­caus­tu­lui din Ro­mânia „Elie Wi­e­sel“. Fo­rul a tran­smis că a luat cu­noștin­ţă cu ma­xi­mă îngri­jo­ra­re de ima­gi­ni­le pos­ta­te pe Fa­ce­book de Da­ri­us Vâlcov.

„Insti­tu­tul Na­ţi­o­nal pen­tru Stu­di­e­rea Ho­lo­caus­tu­lui din Ro­mânia «Elie Wi­e­sel» a luat cu­noștin­ţă, cu ma­xi­mă îngri­jo­ra­re, de ges­tul pe ca­re unul din­tre con­si­li­e­rii pre­mi­e­ru­lui, Da­ri­us Vâlcov, l-a fă­cut pe pa­gi­na sa de Fa­ce­book, prin ca­re îl înfă­ţișe­a­ză pe preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis în chip de Adolf Hi­tler, fo­lo­sind în pos­ta­re și alte ele­men­te spe­ci­fi­ce na­zis­mu­lui. Ast­fel de pos­tări, fă­cu­te de că­tre un dem­ni­tar al sta­tu­lui, pot atra­ge du­pă si­ne și încu­ra­ja, to­to­da­tă, de­ra­pa­je gra­ve“, a tran­smis Insti­tu­tul Na­ţi­o­nal pen­tru Stu­di­e­rea Ho­lo­caus­tu­lui din Ro­mânia „Elie Wi­e­sel“, prin­tr-un me­saj pos­tat pe Fa­ce­book.

Insti­tu­ţia re­a­min­tește că pro­mo­va­rea, în spa­ţi­ul pu­blic, a unor sim­bo­luri fas­cis­te, le­gi­o­na­re sau na­zis­te in­tră sub in­ci­den­ţa Le­gii nr. 217/2015, pen­tru mo­di­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea Ordo­nan­ţei de Urgen­ţă a Gu­ver­nu­lui nr. 31/2002, pri­vind in­ter­zi­ce­rea or­ga­ni­za­ţi­i­lor și sim­bo­lu­ri­lor cu ca­rac­ter fas­cist, ra­sist sau xe­no­fob și a pro­mo­vă­rii cul­tu­lui per­soa­ne­lor vi­no­va­te de să­vârși­rea unor in­frac­ţi­uni con­tra pă­cii și ome­ni­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.