Se­si­u­ne par­la­men­ta­ră de­bu­te­a­ză cu măști

Cotidianul - - POLITICĂ - Ele­na Șer­ban

Des­chi­de­rea lu­cră­ri­lor ple­nu­lui Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor a înce­put în fo­rță. Par­la­men­ta­rii USR au pur­tat măști me­di­ca­le, în semn de pro­test fa­ţă de „ga­za­rea“ma­ni­fes­tați­i­lor din 10 au­gust. Li­de­rul for­ma­ţi­u­nii, Dan Barna, a spus că ges­tul es­te unul de so­li­da­ri­ta­te cu vic­ti­me­le din Pia­ţa Vic­to­ri­ei, el anun­ţând că USR va pu­ne „o pre­si­u­ne con­stan­tă pe cla­ri­fi­ca­rea res­pon­sa­bi­li­lor“cu pri­vi­re la re­pri­ma­rea ma­ni­fes­ta­ţi­ei.

Iar preșe­din­te­le PMP, Eu­gen To­mac, a anu­nțat că par­ti­dul pe ca­re îl con­du­ce a scris de­ja tex­tul moți­u­nii de cen­zu­ră împo­tri­va Gu­ver­nu­lui con­dus de Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă și va da star­tul ne­go­ci­e­ri­lor cu ce­le­lal­te par­ti­de din opo­ziție pen­tru a obți­ne su­sți­ne­re.

Între do­ri­nțe și pu­ti­nțe

Adop­ta­rea noii le­gi a pen­si­i­lor, mo­di­fi­ca­rea Le­gii of­fsho­re, înfi­in­ţa­rea Au­to­ri­tă­ţii Na­ţi­o­na­le de Inter­cep­tări, pre­cum și adop­ta­rea le­gi­lor jus­ti­ţi­ei și a mo­di­fi­că­rii Co­du­ri­lor pe­na­le. Sunt doar câte­va din­tre pri­o­ri­tă­ţi­le aleși­lor PSD – ALDE în no­ua se­si­u­ne a Par­la­men­tu­lui ca­re a înce­put ieri.

Opo­zi­ţia vrea de­mi­te­rea Gu­ver­nul Dăn­ci­lă și blo­ca­rea „mă­su­ri­lor no­ci­ve pen­tru Ro­mânia“, înfi­in­ţa­rea unei co­mi­sii par­la­men­ta­re de an­che­tă pri­vind vi­o­len­ţe­le de la pro­tes­tul din 10 au­gust și a unei co­mi­sii de an­che­tă pri­vind si­tua­ţia ge­ne­ra­tă de pes­ta por­ci­nă afri­ca­nă.

De ase­me­nea, ar ur­ma ca în ace­as­tă se­si­u­ne să in­tre în pro­ce­du­ră par­la­men­ta­ră ini­ţia­ti­va USR „Fă­ră pe­na­li în func­ţii pu­bli­ce“, ca­re vrea mo­di­fi­ca­rea Con­sti­tu­ţi­ei în acest sens, de­mer­sul PMP de re­veni­re la ale­ge­rea pri­ma­ri­lor în do­uă tu­ruri de scru­tin, dar sunt anun­ţa­te și do­uă mo­ţi­uni sim­ple împo­tri­va mi­nis­tru­lui de Inter­ne, Car­men Dan, și a mi­nis­tru­lui Jus­ti­ţi­ei, Tu­do­rel Toa­der.

A do­ua se­si­u­ne or­di­na­ră a Par­la­men­tu­lui din acest an se va încheia înain­te de sfârși­tul lu­nii de­cem­brie.

Pri­o­ri­tă­ţi­le PSD – ALDE

Una din­tre pri­o­ri­tă­ţi­le coa­li­ţi­ei PSD – ALDE es­te proi­ec­tul noii le­gi a pen­si­i­lor, ca­re a fost pu­bli­cat pe 9 au­gust pe si­te-ul Mi­nis­te­ru­lui Mun­cii și Jus­ti­ţi­ei So­cia­le, fi­ind in­tro­dus în pro­ce­du­ra le­ga­lă de dez­ba­te­re pu­bli­că, pen­tru o pe­ri­oa­dă de 30 de zi­le.

Le­gea of­fsho­re, adop­ta­tă de Par­la­ment în se­si­u­nea ex­traor­di­na­ră din lu­na iu­lie, se întoar­ce în Par­la­ment pen­tru a fi mo­di­fi­ca­tă. La înce­pu­tul lu­nii au­gust, preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a tri­mis Par­la­men­tu­lui aces­tă le­ge, spre re­e­xa­mi­na­re, spu­nând că ac­tul nor­ma­tiv tre­bu­ie re­a­na­li­zat din per­spec­ti­va sta­bi­li­tă­ţii și pre­dic­ti­bi­li­tă­ţii pe ter­men lung a ca­dru­lui le­gal apli­ca­bil aces­tui sec­tor și pen­tru evi­ta­rea po­ten­ţia­le­lor efec­te ne­ga­ti­ve, apre­ci­ind că pre­ve­de­ri­le le­gii ar tre­bui să cu­prin­dă dis­po­zi­ţii cla­re, lip­si­te de echi­voc și cu per­spec­ti­vă du­ra­bi­lă, ast­fel încât să fie asi­gu­rat ca­drul ne­ce­sar dez­vol­tă­rii par­te­ne­ria­tu­lui stat – in­ves­ti­tori, iar eco­no­mia ro­mâneas­că să be­ne­fi­ci­e­ze pe ter­men lung de pe ur­ma ex­ploa­tă­rii re­sur­se­lor na­tu­ra­le din pe­ri­me­trul Mă­rii Ne­gre.

În ce­re­rea de re­e­xa­mi­na­re, Io­han­nis spu­nea că ex­ploa­ta­rea ză­că­min­te­lor de pe­trol și ga­ze na­tu­ra­le din pe­ri­me­tre­le of­fsho­re si­tua­te în zo­na eco­no­mi­că ex­clu­si­vă din ba­zi­nul Mă­rii Ne­gre are o im­por­tan­ţă de­o­se­bi­tă pen­tru Ro­mânia, din per­spec­ti­va dez­vol­tă­rii pi­e­ţei inter­ne, a con­tri­bu­ţi­ei be­ne­fi­ce la pros­pe­ri­ta­tea eco­no­mi­ei și a ce­tă­ţe­ni­lor ro­mâni, dar și prin pris­ma con­so­li­dă­rii se­cu­ri­tă­ţii ener­ge­ti­ce re­gi­o­na­le. În acest sens, la ni­vel de prin­ci­piu, es­te ne­ce­sar un ca­dru nor­ma­tiv efi­ci­ent și du­ra­bil, ca­pa­bil să asi­gu­re o dis­tri­bu­ţie echi­ta­bi­lă a be­ne­fi­ci­i­lor între stat și in­ves­ti­tori, ca­re să con­tri­bu­ie la sta­bi­li­rea unui par­te­ne­riat pe ter­men lung între ce­le do­uă păr­ţi, pre­cum și la con­so­li­da­rea încre­de­rii în per­spec­ti­ve­le eco­no­mi­ei na­ţi­o­na­le, ara­tă șe­ful sta­tu­lui.

În we­e­kend, Li­viu Drag­nea a de­cla­rat că Le­gea of­fsho­re nu va fi mo­di­fi­ca­tă de­cât în sen­sul unor cla­ri­fi­cări pe ca­re le-a tran­smis că­tre Gu­vern, iar ches­ti­u­ni­le im­por­tan­te, le­ga­te de im­po­zi­tul pe veni­turi su­pli­men­ta­re și de fap­tul ca 50% din ga­zul din Ma­rea Ne­a­gră să se co­mer­cia­li­ze­ze pe pia­ţa din Ro­mânia, vor ră­mâne nes­chim­ba­te.

PSD vrea să înfi­in­ţe­ze Au­to­ri­ta­tea Na­ţi­o­na­lă de Inter­cep­tări prin­tr-un act nor­ma­tiv ca­re să fie adop­tat de Par­la­ment în de­cem­brie, ur­mă­rind ast­fel „scoa­te­rea ser­vi­ci­i­lor de in­for­ma­ţii și a ofi­ţe­ri­lor ser­vi­ci­i­lor din jus­ti­ţie și po­li­ti­că“, po­tri­vit unui do­cu­ment ca­re in­clu­de proi­ec­te­le le­gis­la­ti­ve ale PSD pen­tru pe­ri­oa­da sep­tem­brie – de­cem­brie și ca­re a fost adop­tat în șe­din­ţa de sâmbă­tă a Co­mi­te­tu­lui Exe­cu­tiv Na­ţi­o­nal (CEXN) de la Nep­tun.

Obi­ec­ti­ve­le PNL

PNL are ca prim obi­ec­tiv o no­uă mo­ţi­u­ne de cen­zu­ră împo­tri­va Gu­ver­nu­lui Dăn­ci­lă. „Vom pre­gă­ti cu ma­xi­mă mi­nu­ţi­o­zi­ta­te mo­ţi­u­nea de cen­zu­ră pen­tru dă­râma­rea Ca­bi­ne­tu­lui Dăn­ci­lă. Am de­cis să for­măm o echi­pă mai lar­gă de ne­go­ci­e­re și am de­cis să in­ten­si­fi­căm dia­lo­gul cu toa­te gru­pu­ri­le par­la­men­ta­re și cu fi­e­ca­re par­la­men­tar, in­clu­siv cu par­la­men­tari din PSD, pen­tru a-i con­vin­ge că de­vi­ne o ne­ce­si­ta­te ab­so­lu­tă ca Gu­ver­nul Dăn­ci­lă să ple­ce, să pu­nem ca­păt sis­te­mu­lui an­ti­de­mo­cra­tic, an­ti­eu­ro­pe­an Drag­nea, ca­re ris­că să arun­ce Ro­mânia în afa­ra lu­mii ci­vi­li­za­te“, a de­cla­rat Lu­do­vic Orban.

De ase­me­nea, PNL vrea mo­di­fi­ca­rea Le­gii CCR. Li­be­ra­lii pro­pun exer­ci­ta­rea con­tro­lu­lui con­sti­tu­ţi­o­nal de că­tre CCR și asu­pra OUG și or­do­nan­ţe­lor sim­ple, ast­fel încât „să nu mai exis­te ris­cul ca or­do­nan­ţe ca­re au fost de­cla­ra­te ne­con­sti­tu­ţi­o­na­le du­pă adop­ta­rea ca le­ge să pro­du­că efec­te ca­tas­tro­fa­le pen­tru so­ci­e­ta­te“.

Lu­do­vic Orban a mai anun­ţat că un alt obi­ec­tiv al PNL es­te ace­la de a întări func­ţia con­sti­tu­ţi­o­na­lă a Par­la­men­tu­lui, iar con­tro­lul asu­pra Gu­ver­nu­lui să fie mai as­pru. „Es­te din ce în ce mai clar că o ma­re par­te din­tre par­la­men­ta­rii ma­jo­ri­tă­ţii gu­ver­na­men­ta­le au ajuns să nu mai sus­ţi­nă mi­niștrii și tre­bu­ie să sus­ţi­nă prac­tic rein­tra­rea în func­ţia con­sti­tu­ţi­o­na­lă a Par­la­men­tu­lui, de prin­ci­pa­lă in­sti­tu­ţie ca­re să împi­e­di­ce abu­zu­ri­le gu­ver­na­men­ta­le și ca­re să con­tro­le­ze ac­ti­vi­ta­tea Gu­ver­nu­lui“, spun li­be­ra­lii.

Po­tri­vit lui Orban, al pa­tru­lea obi­ec­tiv al li­be­ra­li­lor es­te ace­la de „a împi­e­di­ca sau de a amâna cât mai mult adop­ta­rea unor mă­suri no­ci­ve pen­tru Ro­mânia, pre­cum mo­di­fi­că­ri­le la Co­dul pe­nal, la Co­dul de pro­ce­du­ră pe­na­lă sau ten­ta­ti­va de înfi­in­ţa­re a Fon­du­lui Su­ve­ran de Inves­ti­ţii, ca­re es­te cel mai ma­re jaf pe ca­re îl pre­gă­tește PSD“.

PMP are gânduri mari

PMP va de­pu­ne în Par­la­ment un proi­ect de le­ge pen­tru eli­mi­na­rea pen­si­i­lor spe­cia­le, a anun­ţat sâmbă­tă preșe­din­te­le par­ti­du­lui, Eu­gen To­mac. El con­si­de­ră că doar ve­te­ra­nii de răz­boi tre­bu­ie să be­ne­fi­ci­e­ze de pen­sii spe­cia­le, iar res­tul ce­tă­ţe­ni­lor tre­bu­ie să ai­bă o pen­sie în func­ţie de con­tri­bu­ti­vi­ta­te.

De ase­me­nea, PMP va de­pu­ne în Par­la­ment proi­ec­te­le pri­vind ale­ge­rea pri­ma­ri­lor în do­uă tu­ruri și re­for­ma în să­nă­ta­te.

Eu­gen To­mac de­cla­ra că for­ma­ţi­u­nea sa a reușit să adu­ne pes­te 500.000 de sem­nă­turi pen­tru ini­ţia­ti­va le­gis­la­ti­vă pri­vind re­veni­rea la ale­ge­rea pri­ma­ri­lor în do­uă tu­ruri. El spu­nea că sem­nă­tu­ri­le nu con­sti­tu­ie o ini­ţia­ti­vă ce­tă­ţe­neas­că, proi­ec­tul de le­ge ur­mându-și tra­seul în Par­la­ment. De ase­me­nea, li­de­rul PMP afir­ma că le va tri­mi­te in­vi­ta­ţii ofi­cia­le ce­lor de la PNL și USR să sus­ţi­nă proi­ec­tul la vo­tul din Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor.

Mo­ţi­uni sim­ple

USR a anun­ţat că a re­a­li­zat o eva­lua­re pro­prie a mi­nis­tru­lui Jus­ti­ţi­ei, Tu­do­rel Toa­der, și că va de­pu­ne o mo­ţi­u­ne sim­plă împo­tri­va aces­tu­ia, în pri­ma zi a se­si­u­nii par­la­men­ta­re. „Tu­do­rel Toa­der a de­venit un in­stru­ment obe­di­ent al lui Tă­ri­ce­a­nu și Drag­nea și pu­ne în pe­ri­col sta­bi­li­ta­tea și in­de­pen­den­ţa sis­te­mu­lui de jus­ti­ţie. Prin de­cla­nșa­rea pro­ce­du­rii de re­vo­ca­re a pro­cu­ro­ru­lui ge­ne­ral, Au­gus­tin La­zăr, Tu­do­rel Toa­der vrea să opre­as­că anche­ta Par­che­tu­lui Ge­ne­ral asu­pra re­pre­si­u­nii din 10 au­gust și să îngroa­pe ade­vă­rul cu pri­vi­re la res­pon­sa­bi­li­ta­tea po­li­ti­că pen­tru ga­za­rea, lo­vi­rea și ră­ni­rea pro­tes­ta­ta­ri­lor pașnici“, anun­ţa USR. For­ma­ţi­u­nea spu­nea că nu se ex­pli­că de ce mi­nis­trul, ca­re știa de exis­ten­ţa pro­to­coa­le­lor se­cre­te, fo­lo­sește acest su­bi­ect doar acum, pen­tru „așa-zi­sa eva­lua­re a ac­ti­vi­tă­ţii pro­cu­ro­ru­lui ge­ne­ral“. Opo­zi­ţia vrea și o mo­ţi­u­ne sim­plă împo­tri­va mi­nis­tru­lui de Inter­ne, Car­men Dan, du­pă vi­o­len­ţe­le din 10 au­gust din Pia­ţa Vic­to­ri­ei.

Ini­ţia­ti­va USR „Fă­ră pe­na­li în func­ţii pu­bli­ce“

Uni­u­nea Sal­va­ţi Ro­mânia (USR) anun­ţa pe 21 au­gust că ini­ţia­ti­va ce­tă­ţe­neas­că „Fă­ră pe­na­li în func­ţii pu­bli­ce“– ca­re pro­pu­ne re­vi­zu­i­rea Con­sti­tu­ţi­ei în acest sens – a strâns, în ce­le cinci luni de cam­pa­nie, pes­te un mi­li­on de sem­nă­turi. Obi­ec­ti­vul USR es­te ca până la fi­ne­le aces­tui an să înain­te­ze Par­la­men­tu­lui proi­ec­tul de re­vi­zu­i­re a Con­sti­tu­ţi­ei, prin ca­re să se in­ter­zi­că per­soa­ne­lor con­dam­na­te la închi­soa­re să can­di­de­ze la ale­ge­ri­le lo­ca­le, par­la­men­ta­re și pre­zi­den­ţia­le, da­că au să­vârșit in­frac­ţi­uni în mod in­ten­ţi­o­nat. Pen­tru ca proi­ec­tul de le­ge să ajun­gă în Par­la­ment sunt ne­ce­sa­re cel pu­ţin 500.000 de sem­nă­turi ale ce­tă­ţe­ni­lor cu drept de vot din cel pu­ţin ju­mă­ta­te din ju­de­ţe­le tă­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.