Ce-i cu me­di­ca­men­te­le fă­ră pres­cri­pție?

Cotidianul - - ECONOMIE - Cos­min Pam Ma­tei

Au­to­ri­ta­tea de re­gle­men­ta­re în do­me­ni­ul con­cu­re­nței a de­cla­nșat o ana­li­ză pri­vind pro­duc­ţia și co­mer­cia­li­za­rea me­di­ca­men­te­lor eli­be­ra­te fă­ră pres­crip­ţie me­di­ca­lă și a su­pli­men­te­lor ali­men­ta­re.

În ca­drul aces­tui stu­diu vor fi ana­li­za­te con­di­ţi­i­le struc­tu­ra­le ale pi­e­ţe­lor, re­la­ţi­i­le con­trac­tua­le exis­ten­te între di­fe­ri­ţi ac­tori ce des­fășoa­ră ac­ti­vi­tă­ţi în sec­to­rul pro­duc­ţi­ei și co­mer­cia­li­ză­rii me­di­ca­men­te­lor eli­be­ra­te fă­ră re­ţe­tă/ su­pli­men­te­lor ali­men­ta­re și se va efec­tua o ana­li­ză de­ta­lia­tă a ca­dru­lui le­gis­la­tiv apli­ca­bil. În ca­zul în ca­re vor fi iden­ti­fi­ca­te dis­fun­cți­o­na­li­tăți ca­re afec­te­a­ză me­di­ul con­cu­re­nțial, Con­si­li­ul Con­cu­re­nței va pu­tea pro­pu­ne mo­di­fi­ca­rea sau re­vi­zu­i­rea re­gle­men­tă­ri­lor exis­ten­te, va pu­tea emi­te cla­ri­fi­cări sau ate­nți­o­nări că­tre me­di­ul de afa­ceri sau ad­mi­nis­trația pu­bli­că, cu sco­pul de a îmbu­nă­tăți efi­ci­e­nța eco­no­mi­că a sec­to­ru­lui și de a pro­te­ja in­te­re­se­le con­su­ma­to­ri­lor. De ase­me­nea, în si­tua­ţia în ca­re des­co­pe­ră in­di­cia, Au­to­ri­ta­tea de con­cu­ren­ţă poa­te de­cla­nșa in­ves­ti­ga­ţii pri­vind po­si­bi­la încăl­ca­re a le­gii.

Pe par­cur­sul ana­li­zei pi­e­ţe­lor de pro­duc­ţie și de co­mer­cia­li­za­re a me­di­ca­men­te­lor eli­be­ra­te fă­ră pres­crip­ţie me­di­ca­lă, pre­cum și a su­pli­men­te­lor ali­men­ta­re, Con­si­li­ul Con­cu­ren­ţei poa­te so­li­ci­ta in­for­ma­ţii și do­cu­men­te tu­tu­ror ac­to­ri­lor im­pli­ca­ţi. Ca ur­ma­re, au­to­ri­ta­tea de con­cu­ren­ţă își do­rește o coo­pe­ra­re ac­ti­vă cu to­ţi ac­to­rii im­pli­ca­ţi în acest sec­tor, fie in­sti­tu­ţii pu­bli­ce, fie com­pa­nii, și își ex­pri­mă dis­po­ni­bi­li­ta­tea de a pri­mi ori­ce in­for­ma­ţii re­le­van­te. „Sec­to­rul far­ma­ceu­tic es­te foar­te im­por­tant pen­tru noi, iar ac­ti­vi­ta­tea din ul­ti­mii ani do­ve­dește acest lu­cru: am fă­cut o se­rie de re­co­man­dări asu­pra proi­ec­te­lor de ac­te nor­ma­ti­ve, dar ne-am și im­pli­cat atât prin an­che­te sec­to­ria­le și in­ves­ti­ga­ţii pri­vind prac­tici an­ti­con­cu­ren­ţia­le (une­le fi­na­li­za­te cu sanc­ţi­uni), cât și prin ana­li­za con­ce­tră­ri­lor eco­no­mi­ce din do­me­niu. Am co­la­bo­rat foar­te bi­ne cu in­sti­tu­ţi­i­le din do­me­niu, Ca­sa Na­ţi­o­na­lă de Asi­gu­rări de Să­nă­ta­te, Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii și Agen­ţia Na­ţi­o­na­lă a Me­di­ca­men­tu­lui, cu ca­re, de alt­fel, vom co­la­bo­ra în con­ti­nua­re pen­tru dez­vol­ta­rea unor noi re­gle­men­tări pri­vind obli­ga­ţia de ser­vi­ciu pu­blic”, a de­cla­rat Bog­dan Chi­ri­ţoiu, preșe­din­te­le Con­si­li­u­lui Con­cu­ren­ţei.

Con­si­li­ul Con­cu­ren­ţei a de­ru­lat mai mul­te ana­li­ze pri­vind pia­ţa far­ma­ceu­ti­că în ur­ma că­ro­ra a fă­cut o se­rie de re­co­man­dări ca­re au fost pre­lua­te de Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii în le­gis­la­ţia din do­me­niu. Ast­fel, re­co­man­dă­ri­le Con­si­li­u­lui Con­cu­re­nței de a po­zi­ţi­o­na me­di­ca­men­tul ge­ne­ric și cel ino­va­tiv ieșit de sub bre­vet, la ace­lași ni­vel de preţ, au fost pre­lua­te în Or­di­nul (nr. 368/2017) pen­tru apro­ba­rea Nor­me­lor pri­vind mo­dul de cal­cul și pro­ce­du­ra de apro­ba­re a pre­ţu­ri­lor ma­xi­ma­le ale me­di­ca­men­te­lor de uz uman. De ase­me­nea, la pro­pu­ne­rea Con­si­li­u­lui Con­cu­ren­ţei, s-a in­tro­dus obli­ga­ţia de a asi­gu­ra sto­curi me­di­ca­men­te atât pro­du­că­to­ri­lor, cât și dis­tri­bu­i­to­ri­lor, iar far­ma­ci­i­le au obli­gația de a tran­smi­te dis­tri­bu­i­to­ri­lor co­men­zi jus­ti­fi­ca­te și de a le ono­ra că­tre pa­ci­en­ţi în ter­men de 24/48 ore.

La pro­pu­ne­rea Au­to­ri­tă­ţii de Con­cu­ren­ţă a fost eli­mi­nat cri­te­ri­ul ge­o­gra­fic ca­re împi­e­di­ca des­chi­de­rea de noi far­ma­cii, fapt ca­re a con­dus la îmbu­nă­tă­ţi­rea ac­ce­si­bi­li­tă­ţii pa­ci­en­ţi­lor la ser­vi­cii far­ma­ceu­ti­ce.

În ce­ea ce pri­vește tran­zac­ţi­i­le din do­me­ni­ul far­ma­ceu­tic, Con­si­li­ul Con­cu­ren­ţei a im­pus con­di­ţii în si­tua­ţi­i­le în ca­re a avut îngri­jo­rări pri­vind efec­te­le asu­pra pi­e­ţei. De exem­plu, Gru­pul Pen­ta/dr. Max a tre­bu­it să ce­si­o­ne­ze 18 far­ma­cii Arta din Bu­cu­rești și Ti­mișoa­ra pen­tru a pre­lua A&D Phar­ma Hol­din­gs. La sfârși­tul lu­nii iu­nie, Con­si­li­ul Con­cu­ren­ţei a de­cla­nșat o in­ves­ti­ga­ţie pe pia­ţa imu­no­glo­bu­li­ne­lor nor­ma­le uma­ne. În ca­drul in­ves­ti­ga­ţi­ei ce vi­ze­ză po­si­bi­la li­mi­ta­re a apro­vi­zi­o­nă­rii pi­e­ţei ro­mânești cu imu­no­glo­bu­li­nă uma­nă nor­ma­lă cu sco­pul eli­mi­nă­rii ta­xei claw­back și ob­ţi­ne­rii unui ca­dru fis­cal mai fa­vo­ra­bil, au fost efec­tua­te si­mul­tan in­spec­ţii ino­pi­na­te atât în Ro­mânia, cât și în Bel­gia și în Ita­lia. De ase­me­nea, Au­to­ri­ta­tea de Con­cu­ren­ţă are în de­ru­la­re do­uă in­ves­ti­gații pri­vind un po­si­bil abuz de po­zi­tie do­mi­nan­tă al com­pa­ni­ei Ro­che Ro­ma­nia SRL pe piața anu­mi­tor pro­du­se on­co­lo­gi­ce din Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.