Mun­ca bu­ge­ta­ri­lor, plă­ti­tă tot mai scump

Cotidianul - - ECONOMIE -

În tri­mes­trul II 2018 cos­tul orar al for­ţei de mun­că în for­mă ajus­ta­tă (du­pă nu­mă­rul zi­le­lor lu­cră­toa­re) a înre­gis­trat o ra­tă de crește­re de 9,36% fa­ţă de tri­mes­trul pre­ce­dent și de 15,60% fa­ţă de ace­lași tri­mes­tru al anu­lui an­te­ri­or, con­form da­te­lor pre­zen­ta­te de Insti­tu­tul Nați­o­nal de Sta­tis­ti­că (INS).

Pe prin­ci­pa­le­le ac­ti­vi­tă­ţi ale sec­to­ru­lui eco­no­mic, ce­le mai sem­ni­fi­ca­ti­ve creșteri s‐au înre­gis­trat în in­dus­tria ex­trac­ti­vă (20,47%), în pro­duc­ţia și fur­ni­za­rea de ener­gie elec­tri­că și ter­mi­că, ga­ze, apă cal­dă și aer con­di­ţi­o­nat (19,63%) și în in­ter­me­di­eri fi­nan­cia­re și asi­gu­rări (19,09%).

În sec­to­rul bu­ge­tar s‐au înre­gis­trat creșteri ale cos­tu­lui orar al for­ţei de mun­că (în for­mă ajus­ta­tă du­pă efec­tul zi­le­lor lu­cră­toa­re) ca ur­ma­re a apli­că­rii pre­ve­de­ri­lor le­ga­le pen­tru per­so­na­lul plă­tit din fon­duri pu­bli­ce, ast­fel: în să­nă­ta­te și asis­ten­ţă so­cia­lă cu 21,19%, în învă­ţă­mânt cu 13,55% și în ad­mi­nis­tra­ţie pu­bli­că cu 5,82%. Ce­le mai mici creșteri ale cos­tu­lui orar al for­ţei de mun­că (în for­mă ajus­ta­tă du­pă nu­mă­rul zi­le­lor lu­cră­toa­re) au avut loc în con­struc­ţii (2,35%) și în ac­ti­vi­tă­ţi pro­fe­si­o­na­le, ști­in­ţi­fi­ce și teh­ni­ce (3,14%).

Com­pa­ra­tiv cu ace­lași tri­mes­tru al anu­lui pre­ce­dent, cos­tul orar al for­ţei de mun­că a cres­cut în toa­te ac­ti­vi­tă­ţi­le eco­no­mi­ce.

Pe prin­ci­pa­le­le ac­ti­vi­tă­ţi ale sec­to­ru­lui eco­no­mic, ce­le mai mari creșteri ale cos­tu­lui orar al for­ţei de mun­că (în for­mă ajus­ta­tă du­pă nu­mă­rul zi­le­lor lu­cră­toa­re) s‐au re­gă­sit în in­for­ma­ţii și co­mu­ni­ca­ţii (19,11%), în tran­zac­ţii imo­bi­lia­re (18,32%) și în con­struc­ţii (17,98%). Sec­toa­re­le eco­no­mi­ce cu ce­le mai mici creșteri au fost in­dus­tria ex­trac­ti­vă (6,32%), ac­ti­vi­tă­ţi de ser­vi­cii ad­mi­nis­tra­ti­ve și ac­ti­vi­tă­ţi de ser­vi­cii su­port (10,49%), ac­ti­vi­tă­ţi de spec­ta­co­le, cul­tu­ra­le și re­cre­a­ti­ve (10,52%) și in­dus­tria pre­lu­cră­toa­re (10,53%).

În sec­to­rul bu­ge­tar s‐au înre­gis­trat creșteri ale cos­tu­lui orar al for­ţei de mun­că (în for­mă ajus­ta­tă du­pă efec­tul zi­le­lor lu­cră­toa­re) ca ur­ma­re a apli­că­rii pre­ve­de­ri­lor le­ga­le pen­tru per­so­na­lul plă­tit din fon­duri pu­bli­ce, ast­fel: în să­nă­ta­te și asis­ten­ţă so­cia­lă cu 33,15%, în învă­ţă­mânt cu 21,76% și în ad­mi­nis­tra­ţie pu­bli­că cu 19,51%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.