Des­pre efec­te­le căr­nii in­fes­ta­te

Cotidianul - - ACTUALITATE - So­nia Te­o­do­res­cu

Din­co­lo de te­me­le fi­er­bi­nți din po­li­ti­că, cel mai dis­cu­tat su­bi­ect es­te pes­ta por­ci­nă afri­ca­nă ca­re fa­ce ra­va­gii în gos­po­dă­ri­i­le și fer­me­le din ța­ra noas­tră. Sunt aproa­pe 800 de fo­ca­re în ze­ce ju­dețe din ța­ră.

Pes­te 120.000 de porci au fost de­ja sa­cri­fi­cați pen­tru a evi­ta răs­pândi­rea bo­lii. Dar ce se poa­te întâmpla da­că mâncăm din greșe­a­lă car­ne de porc in­fes­ta­tă cu pes­tă por­ci­nă?

Des­pre po­si­bi­li­ta­tea con­ta­mi­nă­rii cu pes­tă por­ci­nă se vor­bește de un an și ju­mă­ta­te. Ce­ea ce es­te mai grav es­te că boa­la de­o­se­bit de gra­vă în rândul por­ci­lor ar pu­tea du­ce, într-un fi­nal, la dis­pa­riția aces­to­ra. Car­nea in­fes­ta­tă însă cu pes­tă por­ci­nă afri­ca­nă nu es­te un pe­ri­col pen­tru oa­meni. Dar chiar da­că nu ne afec­te­a­ză să­nă­ta­tea, nu es­te in­di­cat să o con­su­măm.

Pes­ta por­ci­nă afri­ca­nă (PPA) es­te o boa­lă vi­ra­lă pro­du­să de vi­ru­sul Asfar­vi­ri­dae. Agen­tul pa­to­gen al pes­tei por­ci­ne afri­ca­ne es­te un vi­rus ca­re in­fec­te­a­ză por­cii do­mes­tici și por­cii mis­treți. Aces­ta pro­du­ce o boa­lă gra­vă, le­ta­lă la aces­te ani­ma­le.

Ar pu­tea fi uciși toți por­cii

Agen­tul pa­to­gen al PPA nu poa­te fi tran­smis la om. Ast­fel că nu exis­tă ni­ci­un risc pen­tru să­nă­ta­te în ca­zul ce­lor ca­re in­tră în con­tact di­rect cu ani­ma­le­le bol­na­ve. Nici pen­tru cei ca­re con­su­mă ali­men­te pro­du­se din car­ne pro­veni­tă de la porci do­mes­tici sau mis­treți in­fec­tați.

Cel mai ma­re risc în ca­zul pes­tei por­ci­ne es­te că pes­ta s-ar pu­tea răs­pândi atât de mult, încât ar pu­tea dis­tru­ge prac­tic în fi­nal toa­te efec­ti­ve­le de porci, po­tri­vit agroin­tel.ro. Vi­ru­sul pes­tei por­ci­ne re­zis­tă la tem­pe­ra­turi scă­zu­te, de exem­plu, în con­ge­la­tor, dar nu și la tem­pe­ra­turi cres­cu­te, ce­ea ce înse­am­nă că vi­ru­sul va fi dis­trus oda­tă ce gă­tim car­nea. Nu s-a in­ven­tat încă un vac­cin ca­re să com­ba­tă sau să pre­vi­nă acest vi­rus.

Con­se­ci­nțe fă­ră pre­ce­dent

În zo­ne­le in­fec­ta­te, con­tro­lul se fa­ce prin sa­cri­fi­ca­rea tu­tu­ror por­ci­lor și dis­tru­ge­rea ca­da­vre­lor și a gu­noi­u­lui. De ase­me­nea, se cu­răță și se de­zin­fec­te­a­ză zo­na con­ta­mi­na­tă. Se fac con­tro­lul cir­cu­lați­ei por­ci­lor, pre­cum și cer­ce­ta­rea epi­de­mi­o­lo­gi­că (ur­mă­ri­rea sur­se­lor și po­si­bi­la răs­pândi­re a in­fe­cți­ei).

PPA are po­te­nțial de răs­pândi­re foar­te ra­pi­dă, cu con­se­ci­nțe gra­ve asu­pra sta­tu­tu­lui so­cio-eco­no­mic, și are o im­por­tan­ţă ma­jo­ră în co­me­rțul inter­nați­o­nal cu ani­ma­le și pro­du­se de ori­gi­ne ani­ma­lă.

„Es­te cea mai gra­vă boa­lă a ani­ma­le­lor de du­pă Al Doi­lea Răz­boi Mon­dial“, a su­bli­niat Ge­ro­ni­mo Ră­du­cu Bră­nes­cu, preșe­din­te­le ANSVSA.

Mi­nis­trul, de ur­ge­nță la Gu­vern

Mi­nis­trul Agri­cul­tu­rii, Pe­tre Da­ea, a fost ieri la Gu­vern, pen­tru a dis­cu­ta cu pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă des­pre cri­za pes­tei por­ci­ne afri­ca­ne, po­tri­vit unor sur­se gu­ver­na­men­ta­le.

Preșe­din­te­le PSD, Li­viu Drag­nea, a anun­ţat sâmbă­tă că mi­niștrii tre­bu­ie să vi­nă cu noi mă­suri în ce­ea ce pri­vește efec­te­le pes­tei por­ci­ne, ast­fel încât fer­mi­e­rii să fie des­pă­gu­bi­ţi co­rect, iar an­ga­ja­ţii ră­mași fă­ră lo­curi de mun­că să ai­bă so­lu­ţii. „Le­gat de pes­ta por­ci­nă, mi­nis­trul Da­ea a fă­cut o scur­tă pre­zen­ta­re, a anun­ţat mă­su­ri­le ce au fost lua­te și ca­re se vor lua. Am so­li­ci­tat mi­nis­tru­lui Te­o­do­ro­vici, mi­nis­tru­lui Pe­tre Da­ea și pre­mi­e­ru­lui să ges­ti­o­ne­ze so­li­ci­ta­rea ca des­pă­gu­bi­ri­le, pen­tru gos­po­dă­ri­i­le de la ca­re au fost sa­cri­fi­ca­ţi porci, să nu se acor­de la greu­ta­tea ani­ma­lu­lui ca­re era în mo­men­tul res­pec­tiv. Până luni să sta­bi­le­as­că greu­ta­tea es­ti­ma­tă la ca­re ajun­gea până la Cră­ci­un și la acea greu­ta­te să se dea ba­nii“, a de­cla­rat Li­viu Drag­nea.

Su­bi­ec­tul pes­tei por­ci­ne es­te am­plu dez­bă­tut în toa­tă Ro­mânia. Oa­meni sim­pli sau de afa­ceri, po­li­ti­ci­eni și chiar șe­ful sta­tu­lui. Dis­cuția a că­pă­tat ac­cen­te acu­za­toa­re. Da­ri­us Vâlcov l-a nu­mit ti­că­los pe preșe­din­te­le Io­han­nis. Mo­ti­vul: re­fu­zul preșe­din­te­lui de a ac­cep­ta rec­ti­fi­ca­rea bu­ge­ta­ră în ca­re sunt alo­cați ba­nii pen­tru ro­mânii că­ro­ra le-au fost omo­râți por­cii din cau­za epi­de­mi­ei de pes­tă por­ci­nă afri­ca­nă. „Cât poți să fii de ti­că­los, ca să vor­bești de blo­ca­rea plăți­lor pen­tru cres­că­to­rii ro­mâni afec­tați de pes­ta por­ci­nă, atât timp cât tu ești cel ca­re ai amânat rec­ti­fi­ca­rea bu­ge­ta­ră prin ca­re Gu­ver­nul alo­că 110 mi­li­oa­ne lei pen­tru aceștia!?“, a scris Vâlcov pe Fa­ce­book.

Klaus Io­han­nis a con­vo­cat CSAT

Rec­ti­fi­ca­rea bu­ge­ta­ră es­te te­ma șe­di­nței CSAT de astă­zi. Întâlni­rea în acest sens a fost con­vo­ca­tă de preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis. Șe­di­nța are avea loc astă­zi, de la ora 13.00. „Se­cre­ta­ria­tul Con­si­li­u­lui Su­prem de Apă­ra­re a Ţă­rii a ini­ţiat pro­ce­du­ri­le pen­tru emi­te­rea unei ho­tă­râri a Con­si­li­u­lui re­fe­ri­toa­re la rec­ti­fi­ca­rea bu­ge­tu­lui de stat al in­sti­tu­ţi­i­lor cu atri­bu­ţii în do­me­ni­ul se­cu­ri­tă­ţii na­ţi­o­na­le pen­tru anul 2018, cu acor­dul in­di­vi­dual al mem­bri­lor Con­si­li­u­lui, no­ti­fi­când în acest sens și Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce în da­ta de 21 au­gust. Con­form art. 6 alin. (3) din Le­gea nr. 415/2002 pri­vind or­ga­ni­za­rea și func­ţi­o­na­rea CSAT, pen­tru emi­te­rea unei ho­tă­râri a Con­si­li­u­lui es­te ne­voie de con­sen­sul mem­bri­lor aces­tu­ia. Întru­cât nu to­ţi mem­brii Con­si­li­u­lui au fost de acord cu avi­za­rea pro­pu­ne­ri­lor de rec­ti­fi­ca­re, preșe­din­te­le Ro­mâni­ei, dom­nul Klaus Io­han­nis, a de­cis con­vo­ca­rea Con­si­li­u­lui Su­prem de Apă­ra­re a Ţă­rii pen­tru da­ta de mar­ţi, 4 sep­tem­brie, ora 13.00, având înscri­să pe or­di­nea de zi ana­li­za pro­pu­ne­ri­lor de rec­ti­fi­ca­re a bu­ge­tu­lui de stat al in­sti­tu­ţi­i­lor cu atri­bu­ţii în do­me­ni­ul se­cu­ri­tă­ţii na­ţi­o­na­le pen­tru anul 2018“, pre­ci­ze­a­ză Admi­nis­tra­ţia Pre­zi­den­ţia­lă într-un co­mu­ni­cat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.