Dia­co­nu: Fi­na­nțe­le au înca­sat cu un mi­liard de lei sub pro­gram

Cotidianul - - ACTUALITATE - Cos­min Pam Ma­tei

Înca­să­ri­le Mi­nis­te­ru­lui Fi­na­nțe­lor la bu­ge­tul sta­tu­lui pen­tru lu­na au­gust au fost cu un mi­liard de lei sub pro­gram, a dez­vă­lu­it Ge­lu Ște­fan Dia­co­nu, fost șef al Fis­cu­lui. Con­form aces­tu­ia, doar do­uă re­gi­o­na­le și-au înde­pli­nit pro­gra­mul și, din ace­as­tă cau­ză, Fi­na­nțe­le, con­du­se de Eu­gen Te­o­do­ro­vici și de Da­ri­us Vâlcov, vor tre­bui să se împru­mu­te și mai mult pen­tru ba­nii de pen­sii și sa­la­rii. De ase­me­nea, li­de­rul Pro Ro­mânia, Vic­tor Pon­ta, a acu­zat Gu­ver­nul că nu mai are bani pen­tru pen­sii și sa­la­rii, din cau­za unui bu­get „min­ci­nos“, vo­tat de ma­jo­ri­ta­tea PSD – ALDE ca­re nu poa­te aco­peri chel­tu­i­e­li­le pu­bli­ce. „Po­ves­tea asta cu blo­ca­rea rec­ti­fi­că­rii, că nu înțe­leg de ce blo­che­a­ză Io­han­nis, tre­bu­ie re­du­să la ce se întâmplă cu ade­vă­rat. Fap­tul că s-au ter­mi­nat ba­nii de să­nă­ta­te și de pen­sii și de la au­to­ri­tăți­le ju­dețe­ne înse­am­nă că bu­ge­tul pe ca­re ma­jo­ri­ta­tea par­la­men­ta­ră l-a vo­tat a fost unul min­ci­nos. Nu sunt bani de pen­sii și de sa­la­rii și tot pro­mit creșteri fă­ră aco­pe­ri­re“, a de­cla­rat Pon­ta.

De­cla­rați­i­le ce­lor doi au loc în con­tex­tul în ca­re ma­jo­ri­ta­tea PSD – ALDE su­sți­ne că es­te ne­voie de rec­ti­fi­ca­rea bu­ge­ta­ră pen­tru a alo­ca mai mu­lți bani pen­tru pen­sii. „Acum sun­tem în si­tuația în ca­re mai es­te ne­voie de bani de pen­sii pen­tru că din lu­na iu­lie a mai apă­rut o le­ge adop­ta­tă de Par­la­men­tul Ro­mâni­ei, iar la gru­pe­le I și II crește­au din nou veni­tu­ri­le pen­si­o­na­ri­lor“, a ex­pli­cat Olguța Va­si­les­cu.

De­fi­ci­tul bu­ge­tar pe pri­me­le șap­te luni ale aces­tui an a fost de 11,9 mi­liar­de lei, adi­că 1,26% din PIB, ce­ea ce înse­am­nă ce­va mai mult de­cât du­blul ce­lui din pe­ri­oa­da ia­nua­rie-iu­lie 2017, când s-a con­sem­nat 0,6%. De­cem­brie 2017 s-a încheiat cu un de­fi­cit de 2,9%, aproa­pe de li­mi­ta ma­xi­mă de 3%, pre­vă­zu­tă în Tra­ta­tul de la Maas­tri­cht, du­pă ce s-au ope­rat tăi­eri de 12 mi­liar­de lei de la in­ves­tiții. În aces­te con­diții, tre­bu­ie vă­zut cum va reuși Gu­ver­nul PSD – ALDE să ți­nă sub 3% pen­tru că veni­tu­ri­le ra­por­ta­te la PIB sunt mai mici de­cât anul tre­cut, 17%, față de 17,3%, iar chel­tu­i­e­li­le cresc per­ma­nent (18% în pri­me­le șap­te luni).

Con­form da­te­lor ope­ra­ti­ve, exe­cuția bu­ge­tu­lui ge­ne­ral con­so­li­dat pe pri­me­le șap­te luni ale anu­lui 2018 s-a încheiat cu un de­fi­cit de 11,9 mi­liar­de lei, res­pec­tiv 1,26% din PIB. Veni­tu­ri­le bu­ge­tu­lui ge­ne­ral con­so­li­dat, în su­mă de 160,8 mi­liar­de lei, re­pre­zen­tând 17,0% din PIB, sunt cu 13,9% mai mari, în ter­meni no­mi­na­li, față de ace­e­ași pe­ri­oa­dă a anu­lui pre­ce­dent. Fi­na­nțe­le nu spun însă că anul tre­cut, du­pă pri­me­le șap­te luni, veni­tu­ri­le ra­por­ta­te la PIB a fost de 17,3%. Ra­por­ta­rea ace­as­ta la PIB es­te foar­te im­por­tan­tă pen­tru a ve­dea cât de bi­ne reușesc veni­tu­ri­le să ți­nă pa­sul cu crește­rea eco­no­mi­că.

Veni­tu­ri­le fis­ca­le au scă­zut anul aces­ta de la 9,8% din PIB la 8,6%, veni­tu­ri­le din im­po­zi­tul pe venit, pro­fit, sa­la­rii și din ca­pi­tal au scă­zut de la 3,5% din PIB la 2,7% din PIB, TVA de la 3,6% din PIB la 3,4% din PIB, ac­ci­ze­le de la 1,8% din PIB la 1,7% din PIB. Sin­gu­re­le creșteri au fost la con­tri­buții so­cia­le, de la 4,9% la 5,9% din PIB. Co­mu­ni­ca­rea Fi­na­nțe­lor se re­zu­mă doar la su­me­le ab­so­lu­te, iar când se ra­por­te­a­ză la PIB, nu se spu­ne ni­mic de anul tre­cut. În lu­na iu­lie 2017, PIB es­ti­mat a fost de 816 mi­liar­de lei, iar acum es­te de 945 mi­liar­de lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.