Ulti­mul „mo­hi­can“

Când va zbu­ra

Cotidianul - - DOSAR COTIDIANUL - Va­ler Ma­rian

Pes­te câte­va luni se vor împlini pa­tru ani de la pre­lua­rea fun­cți­ei de di­rec­tor al SRI de că­tre fos­tul de­pu­tat și mi­nis­tru li­be­ral Eduard Hel­lvig. Nu am împăr­tășit en­tu­zias­mul ce­lor ca­re îl pros­lă­ve­au drept un ma­re re­for­ma­tor, îmblânzi­tor sau uma­ni­za­tor al prin­ci­pa­lu­lui ser­vi­ciu se­cret din Ro­mânia, dar am cre­zut că di­rec­to­rul Hel­lvig înce­ar­că să adu­că SRI în mat­ca sa le­ga­lă și nor­ma­lă.

Du­pă ho­tă­rârea Cu­rții Con­sti­tuți­o­na­le ca­re a fi­su­rat Bi­no­mul SRI – DNA, Hel­lvig a re­tras SRI din com­bi­nați­i­le in­fra­le­ga­le sau ne­le­ga­le cu DNA, în ca­re îl bă­ga­se­ră pre­de­ce­so­rul său Ge­or­ge Mai­or și prim-ad­junc­tul de tris­tă amin­ti­re Flo­rian Col­dea. Apa­rent cel puțin, pen­tru că de­voa­la­rea re­cen­tă a pro­to­co­lu­lui de­cla­si­fi­cat încheiat de SRI cu Par­che­tul de pe lângă Înal­ta Cur­te de Ca­sație și Jus­tiție în de­cem­brie 2016, în ba­za Ordo­na­nței de Ur­ge­nță a Gu­ver­nu­lui nr. 6/2016, adop­ta­tă de gu­ver­nul Da­cian Ci­o­loș, la pro­pu­ne­rea mi­nis­tru­lui Jus­tiți­ei Ra­lu­ca Pru­nă, la ela­bo­ra­rea că­reia SRI a fost iniția­tor și ca­ta­li­za­tor în ce­ea ce pri­vește con­fe­ri­rea de atri­buții de or­gan de cer­ce­ta­re pe­na­lă, ri­di­că une­le sem­ne de între­ba­re asu­pra bu­ne­lor in­te­nții sau a ca­pa­ci­tății de con­trol a lui Hel­lvig asu­pra Ser­vi­ci­u­lui.

De la ma­rea epu­ra­re din 2016...

Deși for­mal mai are puțin pes­te un an din man­da­tul de di­rec­tor, având în ve­de­re că re­a­le­ge­rea preșe­din­te­lui Klaus Io­han­nis stă sub sem­nul in­cer­ti­tu­di­nii, Eduard Hel­lvig nu a reușit să cu­rețe SRI de toți dis­ci­po­lii im­por­ta­nți ai ge­ne­ra­lu­lui Flo­rian Col­dea, ca­re a fost cel mai lon­ge­viv, dar și cel mai no­civ șef ope­ra­tiv al Ser­vi­ci­u­lui (20052017). De­ba­ra­sa­rea de Col­dea și de oa­me­nii săi s-a înfăp­tu­it gre­oi, du­rând pes­te aștep­tări și ne­fi­ind fi­na­li­za­tă pe de­plin. Tre­ce­rea în re­zer­vă și înlo­cu­i­rea din fun­cție a ge­ne­ra­lu­lui Col­dea au avut loc abia în ia­nua­rie 2017, du­pă aproa­pe doi ani de la in­sta­la­rea în fun­cția de di­rec­tor al SRI a lui Eduard Hel­lvig, în ur­ma dez­vă­lu­i­ri­lor com­pro­miță­toa­re ale fos­tu­lui de­pu­tat PSD Se­bas­tian Ghiță, ca­re s-a aflat ani buni în sia­jul aces­tu­ia și al lui Ge­or­ge Mai­or. Pri­ma epu­ra­re se­ri­oa­să a oa­me­ni­lor de încre­de­re ai tan­de­mu­lui Mai­or – Col­dea a avut loc în va­ra anu­lui 2016, du­pă cir­ca un an și ju­mă­ta­te de la pre­lua­rea fun­cți­ei. Atunci, în pe­ri­oa­da iu­nie-iu­lie, au fost tre­cuți în re­zer­vă 16 ge­ne­ra­li ca­re au fă­cut par­te din rețe­aua ge­ne­ra­lu­lui Col­dea, din­tre ca­re cei mai im­por­ta­nți au fost: Du­mi­tru Co­co­ru și Ion Gro­su (foști ad­jun­cți ai di­rec­to­ru­lui SRI), So­rin Ga­bri­el Coz­ma (șe­ful Di­re­cți­ei pen­tru Pre­veni­rea și Com­ba­te­rea Te­ro­ris­mu­lui, an­te­ri­or șe­ful Di­re­cți­ei de Se­cu­ri­ta­te Eco­no­mi­că), Ele­na Isto­de (șe­fa Di­re­cți­ei de Se­cu­ri­ta­te Eco­no­mi­că), Emi­lia Po­sas­ti­uc (șe­fa Cen­tru­lui pen­tru Sur­se Des­chi­se), Adrian Po­pes­cu, Ghe­or­ghe Pu­iu, Ma­ri­us Stoi­ca (foști șe­fi de uni­tăți și di­vi­zi­uni). Tre­ce­rea în re­zer­vă a ze­ce din acești ge­ne­ra­li într-o sin­gu­ră zi (30 iu­lie 2016) a fost con­si­de­ra­tă drept o lo­vi­tu­ră de fo­rță a di­rec­to­ru­lui Hel­lvig și a preșe­din­te­lui Io­han­nis pen­tru a fa­ce or­di­ne în SRI.

Aces­te schim­bări nu au afec­tat bu­na fun­cți­o­na­re a Ser­vi­ci­u­lui, do­ve­din­du-se încă o da­tă că nu exis­tă oa­meni de neînlo­cu­it. Ma­jo­ri­ta­tea aces­to­ra nici nu au de­mon­strat ca­pa­bi­li­tăți pro­fe­si­o­na­le de­o­se­bi­te și es­te de mi­ra­re că au pu­tut fi pro­mo­vați în ase­me­nea fun­cții de tan­de­mul Mai­or – Col­dea, ca­re se lău­da că a re­for­mat și chiar a re­vo­luți­o­nat SRI. Ge­ne­ra­lul So­rin Coz­ma a fost un in­gi­ner ra­tat, ca­re a fost ra­co­lat și pro­mo­vat în SRI grație re­lați­ei de ru­de­nie a fos­tei sa­le soții cu pri­mul di­rec­tor al Ser­vi­ci­u­lui, Vir­gil Mă­gu­re­a­nu. Ge­ne­ră­le­a­sa Emi­lia Po­sas­ti­uc și-a înce­put ca­ri­e­ra ca su­bo­fițer de Se­cu­ri­ta­te, fi­ind avan­sa­tă până la Re­vo­luție la gra­dul de plu­to­ni­er. Iar ge­ne­ră­le­a­sa Ele­na Isto­de, po­re­cli­tă Ana­con­da, a fost ra­co­la­tă du­pă 1989, du­pă ce s-a re­mar­cat drept o se­cre­ta­ră fo­coa­să la un sin­di­cat din pro­vin­cie (Gi­ur­giu), nu­mai ge­ne­ra­lii Coz­ma și Col­dea vă­zând în ea o Ma­ta Hari de Dâmbo­vița.

Tot în va­ra anu­lui 2016 a fost schim­bat din frun­tea Di­re­cți­ei Ju­ri­di­ce a SRI con­tes­ta­tul ge­ne­ral Du­mi­tru Dum­bra­vă, su­per­vi­zo­rul (și de­voa­la­to­rul din lău­dă­roșe­nie) al „câmpu­lui tac­tic“din jus­tiție. Ra­co­lat de SRI din pos­tu­ra de pro­cu­ror, du­pă ce și-a încheiat sta­gia­tu­ra, ge­ne­ra­lul Dum­bra­vă a fost brațul lung al ge­ne­ra­lu­lui Col­dea, ocu­pându-se, în prin­ci­pal, de in­stru­i­rea ma­gis­trați­lor în do­me­ni­ul man­da­te­lor de in­ter­cep­ta­re, in­clu­siv pe si­gu­ra­nță nați­o­na­lă, de iden­ti­fi­ca­re a cu­loa­re­lor fa­vo­ra­bi­le din jus­tiție și de tran­smi­te­re a or­di­ne­lor din jus­tiție (an­che­ta­re sau con­dam­na­re) că­tre pro­cu­ro­rii și ju­de­că­to­rii va­sa­li­zați. Ge­ne­ra­lul cu nu­me fo­res­ti­er a fost im­pli­cat și în ela­bo­ra­rea proi­ec­te­lor ce­lor trei le­gi Big Brot­her (pri­vind re­te­nția da­te­lor, car­te­le­le pre­plă­ti­te și si­gu­ra­nța ci­ber­ne­ti­că), ră­mânând în ana­le drept au­to­rul năs­trușni­cei idei (din fe­ri­ci­re, ne­ma­te­ria­li­za­tă) pri­vind in­tro­du­ce­rea obli­ga­ti­vi­tății deți­ne­rii unui per­mis de con­du­ce­re (na­vi­ga­re) pe cal­cu­la­tor. Spre de­o­se­bi­re de cei­la­lți, Dum­bra­vă nu a fost tre­cut însă atunci în re­zer­vă, ci a fost nu­mit șe­ful Di­re­cți­ei Se­cre­ta­riat Ge­ne­ral, fapt ce poa­te fi con­si­de­rat drept o pro­mo­va­re, fun­cția de se­cre­tar ge­ne­ral fi­ind a șa­sea în

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.