Al ge­ne­ra­lu­lui Col­dea

și Ci­o­cârlan din SRI?

Cotidianul - - DOSAR COTIDIANUL -

no­men­cla­to­rul SRI, du­pă di­rec­tor, prim-ad­junct și trei ad­jun­cți.

... la mis­te­ri­oa­sa de­mi­te­re a ge­ne­ra­li­lor Dum­bra­vă și Că­pșu­nă

Săp­tă­mâna tre­cu­tă am aflat cu sur­prin­de­re de pe si­te-ul Preșe­di­nți­ei Ro­mâni­ei că i-a su­nat ce­a­sul în SRI și ge­ne­ra­lu­lui Du­mi­tru Dum­bra­vă, aces­ta fi­ind tre­cut în re­zer­vă de preșe­din­te­le Io­han­nis. În ace­e­ași zi a mai fost tre­cut în re­zer­vă un alt ge­ne­ral ca­re a fost foar­te apro­piat de Col­dea, Dan Va­len­tin Că­pșu­nă.

Du­pă des­ti­tu­i­rea lui Col­dea, nu­me­le lui Că­pșu­nă a fost ve­hi­cu­lat ca po­si­bil înlo­cu­i­tor al aces­tu­ia, fi­ind lan­sa­tă chiar o in­to­xi­ca­re că aces­ta ar fi fost un opo­zant al fos­tu­lui prim-ad­junct. To­tal­men­te fals, pen­tru că acest Că­pșu­nă a fă­cut par­te din pri­ma rețea pe ca­re și-a con­sti­tu­it-o Col­dea du­pă ce a pre­luat fun­cția de prim-ad­junct al di­rec­to­ru­lui SRI în 2005. Că­pșu­nă a fost co­leg de an și de ca­me­ră cu Col­dea la Aca­de­mia Nați­o­na­lă de Infor­mații. Fos­tul prim-ad­junct l-a pro­mo­vat șef al Di­re­cți­ei de Con­train­for­mații și apoi șef al uni­tății ca­re se ocu­pa cu ofițe­rii de­plin con­spi­rați ai SRI. În a do­ua par­te a anu­lui 2016, du­pă tre­ce­rea în re­zer­vă a ves­ti­tei ge­ne­ră­le­se Ana­con­da, Că­pșu­nă a fost nu­mit șef al Di­re­cți­ei de Se­cu­ri­ta­te Eco­no­mi­că, fun­cție pe ca­re o deți­nea la tre­ce­rea în re­zer­vă.

Eli­mi­na­rea din SRI a ge­ne­ra­li­lor Dum­bra­vă și Că­pșu­nă s-a pro­dus într-o li­niște to­ta­lă, aproa­pe mis­te­ri­oa­să. SRI nu a ofe­rit ni­cio ex­pli­cație, nu a dat ni­ci­un co­mu­ni­cat și nu a zis nici pâs oa­me­ni­lor săi din pre­să. Așa cum am ară­tat, in­for­mația a apă­rut doar pe si­te-ul Preșe­di­nți­ei, la ru­bri­ca de­cre­te sem­na­te de preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis. Ves­tea a dat naște­re la tot fe­lul de spe­cu­lații, mai ales că Dum­bra­vă a fost tre­cut în re­zer­vă fă­ră să pri­me­as­că o stea de ge­ne­ral în plus, așa cum era uza­nța și cum a pri­mit Că­pșu­nă. Ma­jo­ri­ta­tea spe­cu­lați­i­lor țin de de­voa­la­rea de că­tre Da­ri­us Vâlcov, pri­e­te­nul asu­mat al preșe­din­te­lui Li­viu Drag­nea și con­si­li­e­rul pre­mi­e­ru­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, a ce­lor do­uă pro­to­coa­le încheia­te de SRI cu Par­che­tul Ge­ne­ral în de­cem­brie 2016, sub di­rec­to­ra­tul lui Hel­lvig. O ipo­te­ză in­te­re­san­tă și ve­ro­si­mi­lă a lan­sat în spați­ul me­dia­tic jur­na­lis­tul Bog­dan Ti­be­riu Ia­cob. Po­tri­vit aces­tu­ia, es­te po­si­bil ca ge­ne­ra­lii Dum­bra­vă și Că­pșu­nă să fi fur­ni­zat infor­mații că­tre PSD și Mi­nis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne, prin in­ter­me­di­ul ge­ne­ra­lu­lui Col­dea, des­pre ca­re se ve­hi­cu­le­a­ză tot mai frec­vent și mai in­sis­tent că l-ar con­si­lia pe Li­viu Drag­nea, pen­tru a con­tra­ca­ra anu­mi­te ma­ni­pu­lări și di­ver­si­uni de la mi­tin­gul din 10 au­gust, de ca­re SRI nu ar fi fost străin. Se­cre­to­ma­nia con­du­ce­rii SRI es­te de neînțe­les, mai ales du­pă ce, într-un dis­curs ți­nut toam­na tre­cu­tă la Uni­ver­si­ta­tea de Vest din Ti­mișoa­ra, di­rec­to­rul Hel­lvig s-a de­cla­rat adept al va­lo­ri­lor so­ci­e­tății des­chi­se, așa cum sunt ele des­cri­se de Karl Pop­per și Han­nah Aren­dt (fi­lo­zo­fi ca­re întâmplă­tor l-au in­spi­rat și pe mi­liar­da­rul ame­ri­can Ge­or­ge So­ros, cu con­cep­te­le și prac­ti­ci­le sa­le de so­ci­e­ta­te des­chi­să).

Ci­o­cârlan ră­mâne în cu­i­bușo­rul său de ne­bu­nii

SRI nu s-a eli­be­rat to­tuși de toți oa­me­nii ge­ne­ra­lu­lui Col­dea. A ră­mas în fun­cție ge­ne­ra­lul Vi­o­rel Voi­nes­cu, pe ca­re Eduard Hel­lvig l-a moște­nit ca ad­junct pe pro­ble­me de lo­gis­ti­că. Întru­cât aces­ta deți­ne o fun­cție oa­re­cum mai pe­ri­fe­ri­că, ulti­mul mo­hi­can al ge­ne­ra­lu­lui Col­dea es­te con­si­de­rat ge­ne­ra­lul Adrian Ci­o­cârlan, ca­re deți­ne tot o fun­cție de ad­junct al di­rec­to­ru­lui SRI, dar pe pro­ble­me de na­tu­ră ope­ra­ti­vă. Și Ci­o­cârlan i-a fost co­leg de an lui Col­dea la Aca­de­mia Nați­o­na­lă de Infor­mații. Grație lui Col­dea, Ci­o­cârlan a deți­nut fun­cții de con­du­ce­re în Di­re­cția de Con­train­for­mații, a fost pro­mo­vat șef al Di­re­cți­ei SRI Bu­cu­rești (în lo­cul co­lo­ne­lu­lui Va­si­le Că­mă­răs­cu, un alt fost co­leg de an și de ca­me­ră) și șef al Di­re­cți­ei pen­tru Apă­ra­rea Con­sti­tuți­ei, ta­man în pe­ri­oa­da de aur a Bi­no­mu­lui SRI – DNA, ca­re coin­ci­de cu pri­mul man­dat al Lau­rei Co­druța Ko­ve­si de pro­cu­ror-șef al DNA (2013-2016). În ace­as­tă pe­ri­oa­dă, Col­dea l-a fo­lo­sit pe Ci­o­cârlan ca om de le­gă­tu­ră cu DNA. Cu oca­zia ma­rii epu­rări din iu­lie 2016, ge­ne­ra­lul Ci­o­cârlan a fost pro­mo­vat, tot grație lui Col­dea, ca­re era încă prim-ad­junct, în fun­cția de ad­junct al di­rec­to­ru­lui SRI. În ace­as­tă fun­cție, Ci­o­cârlan a coor­do­nat și coor­do­nea­ză Di­re­cția Ju­ri­di­că, ce s-a ocu­pat cu tre­bu­ri­le mur­da­re din jus­tiție, și De­par­ta­men­tul Teh­nic, ca­re s-a ocu­pat cu in­ter­cep­tă­ri­le le­ga­le și ile­ga­le (de­par­ta­ment în ca­re l-a pro­mo­vat șef pe un fin de-al său, co­lo­ne­lul So­rin Epu­re). Nu es­te lip­sit de in­te­res fap­tul că, în iar­na anu­lui 2017, du­pă de­mi­te­rea ge­ne­ra­lu­lui Col­dea, nu­me­le ge­ne­ra­lu­lui Ci­o­cârlan a fost pri­mul ve­hi­cu­lat ca po­si­bil suc­ce­sor al aces­tu­ia.

Con­form unor sur­se din SRI, atât înain­te, cât și du­pă de­ba­ra­sa­rea de Col­dea, ge­ne­ra­lul Adrian Ci­o­cârlan a do­ve­dit ex­ces de zel și a tran­smis, in­clu­siv cu oca­zia vi­de­o­con­fe­ri­nțe­lor, su­bal­ter­ni­lor săi de la cen­tru și din ju­dețe ur­mă­to­rul or­din de in­spi­rație le­ni­nis­tă și cu re­zo­na­nță sta­ha­no­vis­tă (ci­tez tex­tual): „Ra­co­lați, ra­co­lați, ra­co­lați de­nu­nță­tori pen­tru DNA!“. Ce­ea ce înse­am­nă că, ală­turi de ge­ne­ra­lul Dum­bra­vă, ge­ne­ra­lul cu nu­me pă­să­resc a fost prin­ci­pa­lul co­la­bo­ra­tor și com­pli­ce al ge­ne­ra­lu­lui Col­dea în sub­mi­na­rea sta­tu­lui de drept, prin aser­vi­rea și de­tur­na­rea jus­tiți­ei și prin căl­ca­rea cu ciz­me­le a unor drep­turi și li­ber­tăți fun­da­men­ta­le. Cu toa­te aces­tea, di­rec­to­rul Hel­lvig îl me­nți­ne în fun­cție și-l ți­ne aproa­pe. Oa­re de ce nu îl zboa­ră și pe Ci­o­cârlan din cu­i­bușo­rul său de la SRI? Es­te chiar de neînlo­cu­it acest demn și fi­del ur­maș al ge­ne­ra­lu­lui Col­dea?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.