Cum ne afec­te­a­ză să­nă­ta­tea chi­mi­ca­le­le din fruc­te și le­gu­me

Cotidianul - - SĂNĂTATE - Tu­dor Andre­es­cu

Spe­cia­liștii apre­cia­ză că tot mai mu­lți ro­mâni su­fe­ră din cau­za chi­mi­ca­le­lor din fruc­te și le­gu­me. De exem­plu, cad­mi­ul, un me­tal greu, to­xic, pu­ter­nic can­ce­ri­gen, es­te tot mai pre­zent în ali­men­tația noas­tră. Pe aces­ta, ca și mul­te alte sub­sta­nțe, îl pri­mim la pa­chet prin im­por­tu­ri­le mari de pro­du­se agroa­li­men­ta­re obți­nu­te prin uti­li­za­rea în ex­ces a îngrășă­min­te­lor chi­mi­ce.

Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă anu­nță de mult timp re­gu­li tot mai stric­te de uti­li­za­re a fer­ti­li­za­to­ri­lor. La Spi­ta­lul de Ur­ge­nță Flo­re­as­ca din Bu­cu­rești, la sin­gu­ra se­cție de to­xi­co­lo­gie din ța­ră, tot mai mu­lți pa­ci­e­nți sunt diag­nos­ti­cați cu pro­ble­me de să­nă­ta­te din cau­za cad­mi­u­lui, un me­tal ex­trem de pe­ri­cu­los. De ce se ajun­ge în ace­as­tă si­tuație? Me­di­cii spun că bol­na­vii au con­su­mat le­gu­me, fruc­te și ce­re­a­le cres­cu­te cu îngrășă­min­te chi­mi­ce pe ba­ză de fos­for fo­lo­si­te în ex­ces.

Chi­mi­ca­le­le ne pot uci­de

„Cad­mi­ul crește și pro­du­ce ris­cul de apa­riție a can­ce­ru­lui, dar are o se­rie de in­ter­fe­re­nțe și cu alte pa­to­lo­gii, cum ar fi bo­li­le re­na­le cro­ni­ce, apa­riția os­te­o­po­ro­zei, apa­riția dia­be­tu­lui“, ex­pli­că Dan Țin­cu, me­dic pri­mar la Te­ra­pie Inten­si­vă, se­cția To­xi­co­lo­gie. La ni­vel mon­dial, si­tuația es­te des­tul de gra­vă: con­su­mul de îngrășă­min­te chi­mi­ce a de­pășit 180 de mi­li­oa­ne de to­ne, la ni­vel mon­dial, în ulti­mul de­ce­niu. Ță­ri­le asia­ti­ce sunt prin­tre cei mai mari uti­li­za­tori, iar de aco­lo im­por­tă ma­siv pro­du­se agroa­li­men­ta­re și ță­ri­le din Eu­ro­pa.

Afec­te­a­ză grav să­nă­ta­tea

Așa­dar, fă­ră să știm, zil­nic înghițim o lis­tă lun­gă de chi­mi­ca­le, pro­veni­te mai ales din pre­lu­cra­rea gu­droa­ne­lor ex­tra­se din hu­i­lă sau din ze­a­mă de goan­ge. Dar, până la ur­mă, asta nu ar fi ma­re lu­cru. Cu ade­vă­rat grav es­te că spe­cia­liștii au des­co­pe­rit că mul­te E-uri pot pro­vo­ca bo­li ex­trem de gra­ve.

E211 – ben­zoat de so­diu, fo­lo­sit ca an­ti­sep­tic, es­te fo­lo­sit și în bău­tu­ri­le ră­co­ri­toa­re cu aro­mă de ci­tri­ce. E 211 se mai adau­gă în lap­te și în pro­du­se­le din car­ne, în pro­du­se­le de bru­tă­rie și în dul­ci­uri. Des­pre aces­ta se știe că pro­voa­că ur­ti­ca­rie și agra­ve­a­ză ast­mul. Es­te o sub­sta­nță in­ter­zi­să în SUA, iar Insti­tu­tul de Onco­lo­gie din Ger­ma­nia îl con­si­de­ră can­ce­ri­gen.

E330 – acid ci­tric: pro­du­ce afec­ţi­uni ale ca­vi­tă­ţii bu­ca­le (af­te), dar se mai știe că are și efec­te can­ce­ri­ge­ne.

E 338 – acid fos­fo­ric: pro­du­ce in­di­ges­tie, vo­mă, co­lici, du­reri ab­do­mi­na­le.

E 951 – as­par­tam: un îndul­ci­tor ar­ti­fi­cial des fo­lo­sit. Se es­ti­me­a­ză că ar pro­du­ce pes­te 70 de ti­puri de bo­li. Pe ter­men lung, pro­voa­că scă­de­rea imu­ni­tă­ţii, sen­si­bi­li­ze­a­ză cor­pul la gri­pă, bo­li de plă­mâni, in­fec­ţii uri­na­re și in­tes­ti­na­le. Mai poa­te pro­vo­ca du­reri de cap, in­som­nie, tul­bu­rări de ve­de­re, auz și me­mo­rie, obo­se­a­lă, pal­pi­ta­ţii și pre­dis­pu­ne la îngrășa­re. În ace­lași timp, se pa­re că joa­că un rol im­por­tant în apa­riția unor tu­mori ce­re­bra­le, a scle­ro­zei mul­ti­ple, mal­for­ma­ţi­i­lor și dia­be­tu­lui.

E 110 – sun­set yel­low: dă cu­loa­rea gal­be­nă unor pro­du­se ali­men­ta­re di­ver­se. Es­te o sub­sta­nță can­ce­ri­ge­nă, dar mai pro­voa­că și aler­gii, hi­pe­rac­ti­vi­ta­te, du­reri ab­do­mi­na­le, vo­mă, in­di­ges­tie.

E 210 – acid ben­zoic, pro­dus can­ce­ri­gen.

E 950 – acet­sul­fam-k și E 952 – ci­cla­mat, sub­sta­nțe îndul­ci­toa­re ar­ti­fi­cia­le ca­re pot să pro­du­că mi­gre­ne și alte re­ac­ţii ad­ver­se. Une­le tes­te de la­bo­ra­tor au ară­tat că pot fi și can­ce­ri­ge­ne, mo­tiv pen­tru ca­re sunt in­ter­zi­se în SUA și în Anglia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.