De­ci­zia UE du­pă con­dam­na­rea ce­lor doi jur­na­liști Reu­ters

Cotidianul - - LUMEA șI EUROPA -

Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă ce­re eli­be­ra­rea ime­dia­tă și ne­con­di­ţi­o­na­tă a ce­lor doi jur­na­liști Reu­ters con­dam­na­ţi luni la șap­te ani de închi­soa­re de că­tre un tri­bu­nal din Myan­mar pen­tru încăl­ca­rea unei le­gi a se­cre­tui de stat, re­la­te­a­ză Reu­ters. Cei doi jur­na­liști Reu­ters ares­ta­ţi anul tre­cut în Myan­mar sub acu­za­ţia că au ob­ţi­nut do­cu­men­te ofi­cia­le se­cre­te au fost con­dam­na­ţi la șap­te ani de înschi­soa­re, scrie BBC.

Un ju­de­că­tor din Myan­mar i-a gă­sit pe Wa Lo­ne, în vârstă de 32 de ani, și pe Kyaw Soe Oo, 28 de ani, vi­no­va­ţi de încăl­ca­rea unei le­gi cu pri­vi­re la se­cre­te­le de stat și au fost con­dam­na­ţi la șap­te ani de închi­soa­re. Ser­vi­ci­ul de po­li­ti­că ex­ter­nă al UE a tran­smis că sen­tin­ţa „sub­mi­nea­ză li­ber­ta­tea pre­sei, drep­tul pu­bli­cu­lui la in­for­ma­ţie și dez­vol­ta­rea sta­tu­lui de drept în Myan­mar”. „Tre­bu­ie să fie re­vi­zu­i­te sen­tin­ţe­le de închi­soa­re ale lui Wa Lo­ne și ale lui Kyaw Soe Oo, iar cei doi jur­na­liști să fie eli­be­ra­ţi ime­diat și ne­con­di­ţi­o­nat”, a anun­ţat ser­vi­ci­ul. Cei doi jur­na­liști – Wa Lo­ne, în vârstă de 32 de ani, și Kyaw Soe Oo, în vârstă de 28 de ani – au fost con­dam­na­ţi la șap­te ani de închi­soa­re de că­tre o in­stan­ţă din Myan­mar, fi­ind acu­za­ţi că au ob­ţi­nut do­cu­men­te se­cre­te de stat cu in­ten­ţia de a afec­ta se­cu­ri­ta­tea na­ţi­o­na­lă.

Cei doi re­por­teri au fost ares­ta­ţi anul tre­cut pen­tru încăl­ca­rea le­gii pri­vind se­cre­tul de stat. La mo­men­tul ares­tă­rii lor, în lu­na de­cem­brie a anu­lui tre­cut, re­por­te­rii lu­crau la o an­che­tă pri­vind uci­de­rea a ze­ce mu­sul­mani Ro­hin­gya într-un sat din ves­tul sta­tu­lui Rak­hi­ne, în tim­pul unei in­ter­venii mi­li­ta­re des­pre ca­re agen­ţi­i­le ONU au spus că a dus la stră­mu­ta­rea a 700.000 de Ro­hin­gya în Ban­gla­desh.

Re­por­te­rii au spus că au fost ares­ta­ţi aproa­pe ime­diat du­pă ce au pri­mit niște do­cu­men­te într-un res­tau­rant din nor­dul Yan­gon de la doi po­li­ţiști pe ca­re nu îi cu­noște­au. În lu­na apri­lie, că­pi­ta­nul de po­li­ţie Moe Yan Neing a de­pus măr­tu­rie că un ofi­ţer a ce­rut su­bor­do­na­ţi­lor să îi dea do­cu­men­te se­cre­te lui Wa Lo­ne pen­tru a-l prin­de pe re­por­ter. Du­pă ace­as­tă au­di­e­re, Moe Yan Neing a fost con­dam­nat la un an de închi­soa­re pen­tru că a încăl­cat dis­ci­pli­na im­pu­să în po­li­ţie și a vor­bit cu Wa Lo­ne.

Scri­i­tori, jur­na­liști și ac­ti­viști ai drep­tu­ri­lor omu­lui din între­a­ga lu­me au fă­cut front co­mun pen­tru cei doi re­por­teri închiși, iar ONU și ofi­cia­li ai mai mul­tor ţări ves­ti­ce au ce­rut eli­be­ra­rea lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.