Mu­zeul Nați­o­nal al Bra­zi­li­ei a ars într-un in­cen­diu de pro­po­rții

Cotidianul - - SPECIAL - So­nia Te­o­do­res­cu

Cel mai ve­chi și mai im­por­tant mu­zeu din punct de ve­de­re is­to­ric și ști­i­nți­fic a fost dis­trus într-un in­cen­diu. Se cre­de că au ars pes­te 20 de mi­li­oa­ne de obi­ec­te. Mu­zeul Nați­o­nal adă­pos­tea ar­te­fac­te din Egipt, obi­ec­te ale ar­te gre­co-ro­ma­ne și pri­me­le fo­si­le des­co­pe­ri­te în Bra­zi­lia. Incen­di­ul la clă­di­rea ve­che de 200 de ani din Rio de Ja­nei­ro a înce­put du­pă ce a fost închi­să pen­tru pu­blic, du­mi­ni­că se­a­ra, și încă mai ar­dea în tim­pul no­pții, po­tri­vit The Guar­dian. Nu sunt vic­ti­me, dar pi­er­de­rea pen­tru ști­i­nța, is­to­ria și cul­tu­ra bra­zi­lia­nă es­te imen­să, in­co­men­sa­ru­bai­lă, du­pă cum au de­cla­rat doi di­rec­tori ad­jun­cți ai mu­zeu­lui.

Nu se cu­noaște mo­ti­vul ca­re a dus la acest de­zas­tru. Era cel mai ma­re mu­zeu de is­to­rie na­tu­ra­lă din Ame­ri­ca La­ti­nă. Ave­am co­le­cții im­po­si­bil de eva­luat. Co­le­cții ca­re sunt mai ve­chi de 100 de ani“, a de­cla­rat Cris­tia­na Se­re­jo, unul din­tre di­rec­to­rii ad­jun­cți ai mu­zeu­lui.

Lu­iz Duar­te, un alte di­rec­tor ad­junct, a de­cla­rat pen­tru TV Glo­bo: „Es­te o ca­tas­tro­fă co­pleși­toa­re. Sunt 200 de ani de moște­ni­re a aces­tei țări. 200 de ani de is­to­rie. 200 de ani de ști­i­nță. 200 de ani cul­tu­ră, de edu­cație“. TV glo­bo a re­la­tat de alt­fel că pom­pi­e­rii n au avut su­fi­ci­en­tă apă pen­tr a se lup­ta cu flă­că­ri­le.

Mi­chel Te­mer, preșe­din­te­le Bra­zi­li­ei, ca­re a apro­bat tăi­e­ri­le bu­ge­ta­re de la ști­i­nță și edu­cație ca par­te a mă­su­ri­lor de aus­te­ri­ta­te, a nu­mit ace­as­tă pi­er­de­re ca fi­ind „in­cal­cu­la­bi­lă“. „Asă­zi es­te o zi tra­gi­că pen­tru ce­ea ce înse­am­nă mu­zeu, is­to­rie pen­tru ța­ra noas­tră. 200 de ani de mun­că de cer­ce­ta­re și ști­i­nță s-au pi­er­dut“, a scris el într-un me­saj pe Twit­ter.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.