Ar­ta ma­chia­ju­lui

Femeia - - NOUTĂțI -

Estée Lau­der Ro­mânia adu­ce în por­to­fo­li­ul său, ex­clu­siv în ma­ga­zi­ne­le Do­u­glas și pe www. do­u­glas.ro, Smas­hbox, bran­dul nu­mă­rul unu în vânzări în Ame­ri­ca. Es­te sin­gu­rul brand ca­re s-a năs­cut într-un stu­dio de fo­to­gra­fie, un­de mari fo­to­gra­fi, ce­le­bri­tăți, ar­tiști și spe­cia­liști în ar­ta ma­chia­ju­lui lu­cre­a­ză împreu­nă pen­tru a crea ima­gini uni­cat. Smas­hbox poar­tă de­nu­mi­rea unui stu­dio fo­to ca­re a fost înfi­i­nțat în anul 1996 de că­tre frații De­an și Da­vos Fac­tor, ce­le­brul Smas­hbox Stu­di­os din Los Ange­les, și es­te cu­nos­cut pen­tru pro­du­se­le de ma­chiaj de înal­tă per­for­ma­nță ca­re au fost tes­ta­te pen­tru a re­zis­ta con­diți­i­i­lor spe­cia­le din­tr-un stu­dio fo­to­gra­fic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.