? Ca­re es­te prețul au­ten­ti­ci­tății ta­le

Femeia - - STARE DE BINE -

Ce es­te au­ten­ti­ci­ta­tea

În viața de zi cu zi, noi de­fi­nim au­ten­ti­ci­ta­tea ca fi­ind opu­să fal­si­tății și pre­fă­că­to­ri­ei. O aso­ci­em cu sin­ce­ri­ta­tea, des­chi­de­rea, fran­chețea, bu­nă­ta­tea și do­ri­nța de dez­vol­ta­re a si­ne­lui pe toa­te pla­nu­ri­le po­si­bi­le, în con­cor­da­nță cu pro­pri­ul po­te­nțial.

A fi au­ten­tic înse­am­nă, pe scurt, să-ți fii cre­din­ci­oa­să ție înseți. Psi­ho­lo­gii sunt de acord că per­soa­ne­le au­ten­ti­ce pre­zin­tă 7 ca­rac­te­ris­tici co­mu­ne: au o per­ce­pție re­a­lis­tă asu­pra re­a­li­tății; se ac­cep­tă pe ele înse­le și pe alți oa­meni; sunt re­fle­xi­ve și pre­vă­ză­toa­re cu alți oa­meni; au un si­mț al umo­ru­lui de­loc os­til; își pot ex­pri­ma li­ber emoți­i­le; învață din pro­pri­i­le greșe­li; își înțe­leg pro­pri­i­le mo­ti­vații.

Da­că ai bi­fat tră­să­tu­ri­le de mai sus, atunci știi foar­te bine că pen­tru ti­ne a fi au­ten­ti­că nu es­te ce­va ce poa­te fi ne­go­ciat. Te cu­noști de­ja, ești în con­tact cu pro­pri­ul si­ne, îți cul­ti­vi co­nști­i­nța de si­ne și do­rești să-ți dez­vo­lți po­te­nția­lul, ac­cep­tându-te în ace­lași timp așa cum ești.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.