E-book de­pre ră­ce­li

Femeia - - NOUTĂțI -

Cu­nos­cu­ta vedetă TV și blog­ger de pa­ren­ting Ela Cră­ci­un a lan­sat pri­mul e-book gra­tu­it ce tra­te­a­ză unul din ce­le mai dez­bă­tu­te su­bi­ec­te ac­tua­le: ră­ce­li­le de se­zon. Vedeta a ape­lat la me­dici cu ex­pe­ri­e­nță pen­tru a ve­ni ast­fel în aju­to­rul pă­ri­nți­lor cu in­for­mații co­rec­te, pen­tru ca aceștia să nu mai preia in­for­mații ero­na­te de pe fo­ru­muri și dis­cuții de pe rețe­le­le de so­cia­li­za­re. E-boo­kul poa­te fi des­căr­cat gra­tu­it de pe blo­gul ve­de­tei, www.ela­cra­ci­un.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.