Pro­fe­sori pre­gă­tiți

Femeia - - EDITORIAL -

Pro­fAid Kit es­te un pro­gram de for­ma­re a ca­dre­lor di­dac­ti­ce ce ofe­ră so­luții con­cre­te pen­tru înlă­tu­ra­rea con­cep­tu­lui de „co­pil pro­ble­mă“la cla­să, fo­lo­sind ma­te­ria­le edu­cați­o­na­le și teh­nici spe­ci­fi­ce de ma­na­ge­ment al com­por­ta­men­te­lor di­fi­ci­le și al tul­bu­ră­ri­lor se­ve­re de com­por­ta­ment. Proi­ec­tul, de­ru­lat de Aso­ciația de Te­ra­pie Com­por­ta­men­ta­lă Apli­ca­tă (ATCA) și fi­na­nțat de Kau­fland Ro­mânia, va pre­gă­ti 750 de ca­dre di­dac­ti­ce pen­tru in­te­gra­rea în școa­lă a co­pi­i­lor cu tul­bu­rări de dez­vol­ta­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.