Ghici!

Femeia - - EDITORIAL - Cãtãli­na

Am cu­nos­cut oa­meni ca­re, deși ar fi avut toa­te da­te­le să fie fe­ri­ciți, deși ave­au o viață pen­tru ca­re stârneau in­vi­dia alto­ra, în si­nea lor erau pro­fund amă­râți. Me­reu gă­se­au în ori­ce un mo­tiv de ne­mu­lțu­mi­re: da­că plo­uă, de ce plo­uă, da­că e soa­re, ar­de prea ta­re... dar e prea frig iar­na, dar pră­ji­tu­ra asta e prea dul­ce și prea... și prea…

Am cu­nos­cut, dim­po­tri­vă, oa­meni a că­ror viață nu era toc­mai roz, dar ca­re se bu­cu­rau și de un ca­păt de ață, la sim­pla ve­de­re a unui co­pil, a unei vi­tri­ne atră­gă­toa­re, la au­zul unui cântec sau ca­re sa­vu­rau cu toa­tă fi­i­nța o fe­lie de pâi­ne pră­ji­tă cu unt.

Am cu­nos­cut oa­meni me­reu în cău­ta­rea iu­bi­rii, chiar și când ace­as­ta era evi­den­tă, era lângă ei. Însă, ori că li se pă­rea prea sim­plu, prea la înde­mână, ori că aștep­tă­ri­le lor erau prea mari, au reușit să dea vra­bia din mână. Oa­meni într-o cău­ta­re fre­ne­ti­că, într-o ne­mu­lțu­mi­re con­ti­nuă, încon­ju­rați de iu­bi­re, dar ca­re nu-și dă­de­au voie s-o sim­tă, s-o trăias­că.

Am cu­nos­cut oa­meni ca­re-și ri­di­cau în slă­vi par­te­ne­rul de viață, po­ves­tea de iu­bi­re, ac­ti­vi­ta­tea de la ser­vi­ciu, ca­re fă­ce­au to­tul cu ma­xi­mă iu­bi­re și cu dă­ru­i­re to­ta­lă.

Am cu­nos­cut oa­meni pen­tru ca­re ieși­tul la cum­pă­ră­turi sau re­zol­va­rea ori­că­rei pro­ble­me ine­ren­te într-o viață erau ex­trem de sâcâi­toa­re, ade­vă­ra­te bă­tăi de cap.

Am cu­nos­cut oa­meni ca­re cu ace­e­ași ener­gie și des­chi­de­re du­ce­au gu­noi­ul, mer­ge­au cu mași­na la ser­vi­ce, la un spec­ta­col sau în con­ce­diu.

Am cu­nos­cut oa­meni pen­tru ca­re a se tre­zi di­mi­neața și a înce­pe o no­uă zi erau un chin, viața însăși fi­ind o cor­voa­dă.

Am cu­nos­cut oa­meni ca­re fă­ce­au to­tul cu iu­bi­re, cu cre­di­nța că viața e un dar plin de mi­ra­co­le la tot pa­sul.

Ghici ghi­ci­toa­rea mea, ca­re oa­meni erau mai fe­ri­ciți, mai împli­niți?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.