Te­ra­pia cu ani­ma­le, un suc­ces

Femeia - - 30 DI ZILE -

Pes­te 350 de co­pii și bă­trâni au be­ne­fi­ciat timp de 6 luni de ac­ti­vi­tăți te­ra­peu­ti­ce în ca­drul proi­ec­tu­lui „Doc­tor cu 4 lă­buțe“al Echi­pei de Te­ra­pie și Ac­ti­vi­tăți Asis­ta­te de Ani­ma­le Bu­cu­rești, cu aju­to­rul fi­na­nță­rii Fun­dați­ei Oran­ge. Cei 9 câini de la „Doc­tor cu 4 lă­buțe” au ajuns la mai mul­te or­ga­ni­zații (Aso­ciația Down Plus Bu­cu­rești, Aso­ciația Învin­gem Au­tis­mul, Aso­ciația Help Au­tism, Fa­cul­ta­tea de So­ci­o­lo­gie și Asis­te­nță So­cia­lă din Bu­cu­rești, Aso­ciația Ma­giCamp, Aso­ciația Crești­nă Sfântul Ni­co­lae și Sfântul Ale­xan­dru, Aso­ciația de Me­di­ci­nă pen­tru Să­nă­ta­te Pu­bli­că și Aso­ciația Ate­li­e­re Pro­te­ja­te) și au adus bu­cu­rie co­pi­i­lor și bă­trâni­lor.

Câi­nii nu sunt doar pri­e­teni, ci și ade­vă­rați te­ra­peuți

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.