Oprah are un Glob de Aur

Femeia - - 30 DI ZILE -

A de­venit pri­ma fe­meie de cu­loa­re ca­re obți­ne acest tro­feu pen­tru între­a­ga ca­ri­e­ră. Re­a­li­za­toa­re TV, dar și ac­triță, Oprah Win­frey a obți­nut pre­mi­ul Ce­cil B. DeMil­le, dis­tin­cție ce se ofe­ră pen­tru între­a­gă ca­ri­e­ră, o răs­pla­tă pen­tru con­tri­bu­ţia sa la dez­vol­ta­rea in­dus­tri­ei de di­ver­tis­ment și pen­tru pro­mo­va­rea per­so­na­je­lor fe­mi­ni­ne pu­ter­ni­ce, ea însăși fi­ind un mo­del pen­tru fe­mei­le de ori­ce cu­loa­re. La de­cer­na­rea pre­mi­u­lui, ea a su­sți­nut un dis­curs emoți­o­nant des­pre dra­me­le prin ca­re trec fe­mei­le abu­za­te. De ase­me­nea, a mu­lțu­mit pre­sei și tu­tu­ror ce­lor ca­re s-au ală­tu­rat lup­tei împo­tri­va hă­rțu­i­rii, închein­du-și dis­cur­sul cu spe­ra­nța unui vi­i­tor „în ca­re ni­meni nu va mai tre­bui să spu­nă vre­o­da­tă #MeToo”.

Oprah Win­frey, o ne­o­bo­si­tă lup­tă­toa­re pen­tru drep­tu­ri­le fe­mei­lor

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.