Ci­ne poar­tă vi­na

De o vre­me, par­că nu mai e cum a fost. Des­pre sex e vor­ba. Par­că nu vă mai gă­siți. Și, da­că nu vă gă­siți în amo­rul fi­zic, o să vă pi­er­deți și-n rest, pen­tru că veți înce­pe să dați vi­na unul pe ce­lă­lalt.

Femeia - - SUMAR -

Apar re­pro­şu­ri­le: „E vi­na ta, tu n-ai fă­cut cu­ta­re sau cu­ta­re lu­cru“. Dar şi au­to­re­pro­şu­ri­le: „E vi­na mea, n-am fost în stare să fiu la înăl­ţi­mea aştep­tă­ri­lor lui/ei“. Ce să fa­cem ca să ne lă­mu­rim fă­ră con­se­ci­nțe gra­ve? Pen­tru că, atunci când apa­re ide­ea asta cu ci­ne-i de vi­nă că nu ne mai ie­se se­xul de anță­rț, lu­cru­ri­le pot ajun­ge până la se­pa­ra­rea ce­lor doi par­te­neri.

Vi­na e la mij­loc, dar…

Și asta pen­tru că in­ter­vin co­pi­ii, poa­te o ca­ri­e­ră mai so­li­ci­tan­tă, chiar ru­ti­na. Pe la noi, fe­mei­le au să­pat în sub­con­şti­ent fap­tul că, du­pă apa­ri­ţia pri­mu­lui co­pil, prin­ci­pa­la lor me­ni­re în viață e să fie ma­me. Și atât. Soții, iu­bi­te? Asta poa­te aştep­ta! Încet-încet, fe­meia dis­pa­re şi ră­mâne doar ma­mă. Băr­ba­tul se sim­te frus­trat, dar şi, in­con­şti­ent, vi­no­vat de ace­as­tă tran­sfor­ma­re a fe­meii de lângă el.

… mai mult la ei

Sen­ti­men­tul de vi­no­vă­ţie pen­tru ne­reu­şi­ta unui cu­plu, pe plan se­xual cel pu­ţin, apa­re mai cu se­a­mă la băr­ba­ţi. Pen­tru că băr­ba­tul es­te de­pen­dent se­xual de fe­meie, pe când fe­meia are, dim­po­tri­vă, un mai ma­re grad de in­de­pen­den­ţă se­xua­lă. Cum aşa? Es­te foar­te sim­plu. Băr­ba­tul nu se sim­te băr­bat ade­vă­rat da­că nu pri­meş­te, sim­bo­lic vor­bind, o no­tă ma­re din par­tea par­te­ne­rei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.