Obi­cei­uri mici pen­tru schim­bări mari

Înce­pu­tu­ri­le sunt ten­tan­te și ne fac să do­rim schim­bări ma­jo­re în viața noas­tră, de la cât cântă­rim la cât câști­găm, dar aces­te tran­sfor­mări mi­ra­cu­loa­se nu se întâmplă ni­ci­o­da­tă pes­te noap­te. Ele sunt ro­dul unor obi­cei­uri să­nă­toa­se cul­ti­va­te zil­nic, ca­re

Femeia - - SUMAR -

Poa­te vă su­nă fa­mi­liar: anul aces­ta, voi slă­bi 20 de ki­lo­gra­me, în 2018 o să învăț en­gle­za, înce­pând din mar­tie, o să fac sport în fi­e­ca­re zi. Din do­ri­nța de a fi mai or­ga­ni­za­te sau a ară­ta mai bine, întoc­mim ade­sea lis­te cu obi­ec­ti­ve am­biți­oa­se pe ca­re le aban­do­năm du­pă câte­va săp­tă­mâni obo­si­toa­re de exer­ciții du­re de voi­nță.

Leo Ba­bau­ta, jur­na­list și blog­ger ame­ri­can, re­co­man­dă o altă abor­da­re: „Fă lu­cru­ri­le să fie într-atât de ușoa­re încât să nu poți spu­ne nu“. În alte cu­vin­te, re­nu­nță la obi­ec­ti­ve­le ca­re ne­ce­si­tă re­sur­se mari de au­to­dis­ci­pli­nă și înce­pe prin a in­clu­de în ru­ti­na zil­ni­că obi­cei­uri mici ca­re nu te su­pra­so­li­ci­tă, dar ca­re, pe ter­men lung, te aju­tă să ai o viață mai să­nă­toa­să, mai fe­ri­ci­tă și mai pro­duc­ti­vă.

Ia­tă câte­va idei de obi­cei­uri zil­ni­ce pe ca­re le poți adop­ta pe rând înce­pând cu lu­na ace­as­ta:

Bu­tu­ru­ga mi­că răs­toar­nă ca­rul ma­re, spu­ne o vor­bă din po­por. Înce­ar­că și tu...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.