Invi­ta­ţi la ban­che­tul de-o via­ţă

Ge­lu Cu­lea, Edi­tu­ra Com­pa­nia

Femeia - - 30 DI ZILE -

Un bu­nic, un ta­tă sau un un­chi sfă­tos – mul­ţi și-ar fi do­rit un ast­fel de mar­tor ne­prețu­it de la ca­re să afle cum s-au pe­tre­cut de fapt lu­cru­ri­le în fa­mi­lie, cum se ex­pli­că atâtea con­flic­te ab­sur­de, de ce un văr ta­len­tat a avut o soar­tă hai­nă și un ne­pot urât și tă­cut s-a ajuns, o mă­tușă s-a des­cur­cat de mi­nu­ne, iar alta a ajuns la ba­la­muc. Car­tea spu­ne o gră­ma­dă de ase­me­nea po­vești le­ga­te între ele, înțe­le­gând per­fect uti­li­ta­tea unei ex­pe­ri­e­nțe lun­gi, obi­ec­ti­va­tă prin de­ce­nii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.