Pen­tru drep­tul băr­bați­lor de a „ino­por­tu­na“

Femeia - - 30 DI ZILE -

O su­tă de fe­mei ce­le­bre, că­ro­ra li s-a ală­tu­rat și ac­trița fran­ce­ză Cat­he­ri­ne De­neu­ve, au sem­nat un ma­ni­fest apă­rut în co­ti­dia­nul Le Mon­de ce re­cla­ma „va­lul pu­ri­fi­ca­tor”, pu­ri­ta­nis­mul is­cat du­pă nu­me­roa­se­le acu­zații din cam­pa­nia împo­tri­va hă­rțu­i­rii se­xua­le și su­sți­nea „li­ber­ta­tea de a de­ran­ja” a băr­bați­lor. Ulte­ri­or, du­pă re­a­cți­i­le ne­ga­ti­ve apă­ru­te, a ce­rut scu­ze că a ofen­sat vic­ti­me­le aces­tui fe­no­men. „Lor și nu­mai lor le cer scu­ze”, a tran­smis ac­trița prin­tr-o altă scri­soa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.