Edu­cația pa­ren­ta­lă, mi­nu­ne pen­tru co­pii

Femeia - - EDITORIAL -

UNICEF în Ro­mânia și Hol­tIS or­ga­ni­ze­a­ză în mod gra­tu­it cur­suri de edu­cație pa­ren­ta­lă în co­mu­ni­tăți­le de­fa­vo­ri­za­te, creând un me­diu ide­al pen­tru pă­ri­nți pen­tru a-și dis­cu­ta pro­ble­me­le și a învăța cum să gă­se­as­că so­luți­i­le ce­le mai bu­ne pen­tru co­pi­ii lor. În ca­drul cur­su­ri­lor, aceștia învață cât de im­por­tan­tă es­te școa­la pen­tru fi­e­ca­re co­pil, evi­tându-se ast­fel din ce în ce mai mult aban­do­nul șco­lar.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.