Roa­tă, roa­tă prin lu­mea toa­tă

de Ri­chard Scar­ry, Car­tea Co­pi­i­lor

Femeia - - EDITORIAL -

În lu­mea sa cea ve­se­lă, Ri­chard Scar­ry îi poar­tă pe mi­cii ci­ti­tori pe toa­te con­ti­nen­te­le și îi in­vi­tă să cu­noas­că o mu­lți­me de țări și orașe prin întâmplări pli­ne de umor și ilus­trații fru­moa­se. Car­tea ofe­ră co­pi­i­lor și un me­saj mai sub­til și me­reu ac­tual: da­că am încer­ca să tre­cem râzând pes­te di­fe­re­nțe­le din­tre noi, de mul­te ori neînsem­na­te, oa­re nu am des­co­peri cât de ase­mă­nă­tori sun­tem?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.