Re­veni­re în fo­rță pe piața smar­tpho­ne-uri­lor

Femeia - - EDITORIAL -

Cu un de­sign ca­re ie­se în evi­de­nță, No­kia 7 plus com­bi­nă ca­pa­bi­li­tăți ino­va­toa­re de ima­gi­ne cu per­for­ma­nțe pu­ter­ni­ce pen­tru o du­ra­tă de până la do­uă zi­le cu o sin­gu­ră încăr­ca­re. Do­ta­tă cu Dual-Si­ght per­fe­cți­o­nat și op­ti­că ZEISS de ma­re sen­si­bi­li­ta­te, No­kia 7 plus cap­te­a­ză ima­gini ca­re res­pec­tă de­plin re­a­li­ta­tea, in­di­fe­rent de lu­mi­nă. Ecra­nul Full HD+ de 6 in­chi, po­la­ri­zat fa­ce No­kia 7 plus per­fec­tă pen­tru na­vi­ga­re. Iar da­to­ri­tă ce­lor 4 GB RAM te­le­fo­nul es­te su­fi­ci­ent de ra­pid pen­tru a fa­ce față ce­lor ca­re pre­fe­ră să lu­cre­ze si­mul­tan la do­uă lu­cruri.

No­kia 7 plus me­ri­tă încer­cat!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.