O pau­ză de la viața orașu­lui

Femeia - - EDITORIAL -

Gândi­tă ca o oa­ză de tih­nă în apro­pi­e­re de Bu­cu­rești, în Sna­gov Sat, GRĂDINA VLAHIIA (gra­di­na­vla­hi­ia.ro) es­te un sat ro­mânesc au­ten­tic în mi­nia­tu­ră. De la ca­se ma­ra­mu­reșe­ne ve­chi de 200 de ani la mu­zee ale icoa­nei (re­pli­că a Bi­se­ri­cii din­tr­un Lemn) și ță­ra­nu­lui la fer­mă de ani­ma­le, li­va­dă și res­tau­rant cu cra­mă, toa­te ele­men­te­le se îmbi­nă ar­mo­ni­os și ne aduc mai aproa­pe de ade­vă­ra­te­le tra­diții și va­lori ro­mânești. Grădina Vlahiia se întin­de pe 3 hec­ta­re, având 18 ca­me­re du­ble de­co­ra­te tra­diți­o­nal, afla­te în ca­se ma­ra­mu­reșe­ne au­ten­ti­ce. Es­te lo­cul ide­al pen­tru un ră­gaz de la viața agi­ta­tă de oraș, când do­riți să or­ga­ni­zați un eveni­ment per­so­nal sau de com­pa­nie sau când vreți să îi de­co­nec­tați de la teh­no­lo­gie pe co­pii.

Un loc de po­ves­te, de­par­te de teh­no­lo­gie: GRĂDINA VLAHIIA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.