Se cau­tă 350 de an­ga­jați

Femeia - - EDITORIAL -

IKEA cau­tă pes­te 350 de an­ga­jați pen­tru cel de-al doi­lea ma­ga­zin din Bu­cu­rești, din Bu­le­var­dul eo­dor Pal­la­dy nr. 57. Sunt dis­po­ni­bi­le pos­turi în vânzări, de­sign in­te­ri­or/vi­sual mer­chan­di­sing, re­lații cli­e­nți și ser­vi­cii, ca­se de mar­cat, men­te­na­nță, lo­gis­ti­că și de­po­zi­ta­re, re­a­pro­vi­zi­o­na­rea sto­cu­ri­lor, su­pra­ve­ghe­rea zo­nei de joa­că pen­tru co­pii și opor­tu­ni­tăți în ser­vi­ci­i­le afe­ren­te pro­du­se­lor ali­men­ta­re din res­tau­ran­tul cli­e­nți­lor, ma­ga­zi­nul cu de­li­ca­te­se sue­de­ze, bis­tro și în res­tau­ran­tul an­ga­jați­lor. De­ta­lii pe www.IKEA.ro/jo­buri.

Par­fu­mul Ten­dre Fo­lie de la Fi­ter­man es­te o ex­plo­zie de aro­me de tran­da­fir, fre­zie, lemn de san­tal și de iris, 50 lei

San­da­le­le bu­si­ness de la ECCO sunt ele­gan­te și ex­trem de con­for­ta­bi­le, 549,90 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.