Ca­re sunt simp­to­me­le in­so­lați­ei și ca­re sunt pri­me­le mă­suri pe ca­re să le luăm?

Femeia - - STARE DE BINE -

Simp­to­me­le ex­pu­ne­rii pre­lun­gi­te la soa­re fă­ră pro­te­cție sunt re­pre­zen­ta­te inițial de ce­fa­lee, gre­a­ţă, văr­să­turi, crește­rea alu­rii ven­tri­cu­la­re (ta­hi­car­die), hi­po­ten­si­u­ne ar­te­ria­lă, du­reri și cram­pe mus­cu­la­re, crește­rea va­lo­ri­lor tem­pe­ra­tu­rii cor­po­ra­le. Pi­e­lea es­te roșie și us­ca­tă, pot fi pre­zen­te amețe­li, con­vul­sii și se poa­te ajun­ge la leșin. Pri­mul aju­tor con­stă în re­tra­ge­rea (sau, du­pă caz, mu­ta­rea per­soa­nei res­pec­ti­ve) într-un me­diu ră­co­ros și bine ae­ri­sit (de pre­fe­rat, la aer con­diți­o­nat), înlă­tu­ra­rea ori­că­ror ar­ti­co­le de îmbră­că­min­te ca­re nu sunt strict ne­ce­sa­re, apli­ca­rea de ghe­ață la su­braț, ab­do­mi­nal, ce­a­fă sau, da­că es­te po­si­bil și per­soa­na es­te co­nști­en­tă, efec­tua­rea unei băi reci. Inso­lația fi­ind o ur­ge­nță ab­so­lu­tă, se vor ape­la ser­vi­ci­i­le de ur­ge­nță spe­cia­li­za­te; prin ur­ma­re, nu ezi­tați să che­mați sal­va­rea.

Dr. Paul Dra­go­mir me­dic spe­cia­list me­di­ci­nă in­ter­nă, me­dic pri­mar gas­tro­en­te­ro­lo­gie, doc­tor în Ști­i­nțe Me­di­ca­le, Cen­trul Me­di­cal Med­sa­na

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.