Dr. Vas­sil­li G. Apos­to­lo­po­u­los, CEO Athens Me­di­cal Gro­up

Femeia - - STARE DE BINE -

To­tul a înce­put în 1984, când am vrut să ofe­rim pa­ci­e­nți­lor greci ser­vi­cii de înal­tă ca­li­ta­te, ca să nu fie ne­voiți să me­ar­gă în alte țări. Am re­a­li­zat că, in­ves­tind în teh­no­lo­gii și apa­ra­tu­ră de ul­ti­mă oră și atră­gând cei mai buni spe­cia­liști, nu tre­bu­ie să ne li­mi­tăm doar la pa­ci­e­nții greci. Așa s-a năs­cut ide­ea tu­ris­mu­lui me­di­cal. Azi, Athens Me­di­cal Gro­up es­te prin­ci­pa­lul fur­ni­zor de asis­te­nță me­di­ca­lă din SE Eu­ro­pei, pro­mo­vând con­cep­tul de tu­rism me­di­cal și atra­ge­rea unui nu­măr cât mai ma­re de pa­ci­e­nți străini. Cu opt spi­ta­le în Gre­cia, 7 în Ate­na și unul în Sa­lo­nic, ofe­rim o ga­mă lar­gă de ser­vi­cii me­di­ca­le - on­co­lo­gie, or­to­pe­die, car­di­o­lo­gie, fer­ti­li­za­re in vi­tro, ope­rații es­te­ti­ce -, dar și do­me­nii de pi­o­ni­e­rat, cum ar fi chi­rur­gia ro­bo­ti­că. Am cre­at de­par­ta­men­tul pen­tru pa­ci­e­nți străini, în Sa­lo­nic, pen­tru a pu­ne la dis­po­ziție tu­riști­lor toa­te in­for­mați­i­le de ca­re au ne­voie și a le oferi o ex­pe­ri­e­nță me­di­ca­lă de ca­li­ta­te. Sun­tem pre­ze­nți pe piața din Ro­mânia de 20 de ani, ope­rând prin ce­le pa­tru cen­tre mo­der­ne de diag­nos­tic și tra­ta­ment. Cred că Ro­mânia va pu­tea de­ve­ni în vi­i­tor un punct de atra­cție din acest punct de ve­de­re și mai cred că noi, ca grup, pu­tem ju­ca un rol im­por­tant, ofe­rind teh­no­lo­gie, su­port, dar și o rețe­tă de suc­ces. Cre­dem în me­di­ci­na fă­ră fron­ti­e­re, ofe­rind ser­vi­cii me­di­ca­le de ca­li­ta­te, dar și în res­pec­tul pen­tru pa­ci­ent, pen­tru va­lo­ri­le și pen­tru re­li­gia lui. Nu­mai așa poa­te fun­cți­o­na to­tul foar­te bine.

Gre­cia, per­fec­tă pen­tru pla­jă, dar și pen­tru tra­ta­men­te

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.