Anghi­na­rea, ali­ment și me­di­ca­ment

De­co­ra­ti­vă, gus­toa­să și cu ca­li­tăți de ex­ce­pție, anghi­na­rea es­te mult prea puțin apre­cia­tă la noi. Cu­nos­cu­tă din tim­puri stră­ve­chi, es­te una din­tre plan­te­le ce ne ofe­ră o mu­lți­me de be­ne­fi­cii pen­tru să­nă­ta­te, dar ne poa­te oferi și un re­gal cu­li­nar.

Femeia - - NEWS -

Da­că oa­rea ei es­te de­li­ci­oa­să în pre­pa­ra­te, în me­di­ci­na na­tu­ris­tă sunt de ma­re va­loa­re ră­dă­ci­ni­le și frun­ze­le de an­ghi­na­re. Ia­tă câte­va din pro­pri­e­tăți­le plan­tei: sta­bi­li­ze­a­ză ni­ve­lul gli­ce­mi­ei din sânge; re­du­ce po a de mânca­re; co­nți­ne o can­ti­ta­te im­por­tan­tă de bre – o an­ghi­na­re de mă­ri­me po­tri­vi­tă are cca 10 g de bre, adi­că aproa­pe ¼ din ne­ce­sa­rul zil­nic al unui adult; co­nți­ne un nu­măr semni ca­tiv de an­ti­o­xi­da­nți; pro­te­je­a­ză sis­te­mul di­ges­tiv – con­su­mul re­gu­lat al aces­tei plan­te sti­mu­le­a­ză di­ges­tia și es­te re­co­man­dat ce­lor su­fe­rin­zi de co­lon iri­ta­bil; ci­na­ri­na, un an­ti­o­xi­dant pe ca­re îl co­nți­ne, sti­mu­le­a­ză pu­ter­nic se­creția de bi­lă; si­li­ma­ri­na și ci­na­ri­na, cei doi an­ti­o­xi­da­nți pre­ze­nți în an­ghi­na­re fac ade­vă­ra­te mi­nuni pen­tru cat, aju­tând la re­ge­ne­ra­rea lui; re­gle­a­ză co­les­te­ro­lul din or­ga­nism și, im­pli­cit, are acți­u­ne be­ne că asu­pra op­ti­mei fun­cți­o­nări a sis­te­mu­lui car­diac; es­te o sur­să im­por­tan­tă de acid fo­lic, vi­ta­mi­na C (crește imu­ni­ta­tea or­ga­nis­mu­lui), vi­ta­mi­na K (pro­te­je­a­ză să­nă­ta­tea oa­se­lor), vi­ta­mi­ne din com­ple­xul B, er și cu­pru (pre­vi­ne și co­rec­te­a­ză ane­mia).

Su ci­en­te ca­li­tăți pen­tru a-ți dori s-o in­clu­zi în di­e­tă, așa-i? Toc­mai de ace­ea îți pro­pu­nem o rețe­tă ușor de gă­tit și, mai ales, foar­te gus­toa­să, per­fec­tă pen­tru zi­le­le de va­ră când ți-ai dori să mă­nânci ce­va și bun, și ușor.

Po ă bună!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.