Pri­mul brand am­ba­sa­dor al Ro­mâni­ei

Femeia - - 30 DE ZILE -

Du­pă pa­tru ani în ca­re s­a aflat în to­pul fes­ti­va­lu­ri­lor din Eu­ro­pa și a reușit să atra­gă zeci de mii de tu­riști străini în Ro­mânia, Untold, unul din­tre ce­le mai mari fes­ti­va­luri de mu­zi­că din Eu­ro­pa, a pri­mit din par­tea Mi­nis­te­ru­lui Tu­ris­mu­lui dis­tin­cția de Am­ba­sa­dor al Tu­ris­mu­lui Ro­mânesc! Ast­fel, Untold de­vi­ne pri­mul brand ro­mânesc ca­re pri­mește ace­as­tă dis­tin­cție, fi­ind în acest fel re­cu­nos­cu­te efor­tu­ri­le de­pu­se în pro­mo­va­rea Ro­mâni­ei. În 2018, bran­dul ex­tin­de cam­pa­nia „Tran­sil­va­nia All Inclu­si­ve“lan­sa­tă în 2016, tran­sfor­mând­o, în anul cen­te­na­ru­lui, în „Ro­mânia All Inclu­si­ve“. Anul aces­ta, fes­ti­va­lul es­te între 2 și 5 au­gust, la Cluj­Na­po­ca.

E va­ră, e soa­re, pro­fi­tă și fă mișca­re! În oraș sau în mij­lo­cul na­tu­rii, bi­ci­cle­ta e la fel de po­tri­vi­tă.

Fes­ti­va­lul Untold, Am­ba­sa­dor al Tu­ris­mu­lui Ro­mânesc

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.