Exis­tă o so­luție prin ca­re ge­ne­le să cre­as­că? (Eli­za, e-mail)

Femeia - - FRUMUSEțE -

Ulei­ul de ri­cin fa­ce mi­nuni, dar în ace­lași timp tre­bu­ie să ai ma­re gri­jă să nu-ți in­tre în ochi. Poți fo­lo­si pe post de tra­ta­ment și fard Mas­ca­ra Med, din far­ma­cii, ca­re alun­gește ge­ne­le, le de­fi­nește, le in­ten­si­fi­că nua­nța, iar sub­sta­nțe­le hră­ni­toa­re din for­mu­lă su­sțin pro­ce­sul na­tu­ral de crește­re apli­ca­re du­pă apli­ca­re. Co­nțin che­ra­ti­nă, ca­re întă­rește ge­ne­le na­tu­ra­le și le hră­nește în pro­fun­zi­me, con­fe­rin­du-le fle­xi­bi­li­ta­te, și pan­te­nol, pen­tru îngri­ji­re in­ten­si­vă. Preț: 70 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.