Îmi fac rar ma­ni­chi­u­ră se­mi­per­ma­nen­tă pen­tru că am un­ghi­i­le des­tul de moi și su­bțiri. Ți­ne cel puțin do­uă săp­tă­mâni, dar, in­di­fe­rent de mo­da­li­ta­tea de înde­păr­ta­re, un­ghi­i­le me­le ră­mân ca un șmir­ghel. Cum să le re­vi­ta­li­zez? (Dia­na, Pi­tești)

Femeia - - FRUMUSEțE -

Se întâmplă des acest lu­cru, însă nu te îngri­jo­ra, pen­tru că exis­tă mul­te so­luții să le re­dai un­ghi­i­lor să­nă­ta­tea. În pri­mul rând, pi­lește-le fo­lo­sind un buf­fer (pi­lă cub) moa­le, pen­tru a înde­păr­ta ru­go­zi­tăți­le de pe su­pra­fața aces­to­ra, și apoi apli­că o pi­că­tu­ră de ulei pe fi­e­ca­re un­ghie. Vei ve­dea cum es­te ime­diat ab­sor­bit și un­ghia par­că re­naște. Pen­tru a da mai mul­tă re­zis­te­nță un­ghi­i­lor, îți re­co­mand să fo­lo­sești un lac tra­ta­ment. Unul din­tre ele es­te Bend Dont’t Bre­ak de la Jes­si­ca, cu po­li­meri de hi­dra­ta­re, un com­plex re­vo­luți­o­nar ce îmbu­nă­tățes­te sta­rea un­ghi­ei na­tu­ra­le. Le crește re­zis­te­nța și fle­xi­bi­li­ta­tea, împi­e­di­când ru­pe­rea lor. Preț: 101 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.