Ar­tă și de­sign

Femeia - - NOUTĂțI -

TE­ZYO și Uni­ver­si­ta­tea de Ar­tă și De­sign din Cluj-Na­po­ca, se­cția Mo­dă-De­sign Ves­ti­men­tar, lan­se­a­ză com­pe­tiția de de­sign TE­ZYO X UAD. Con­cur­sul con­stă în re­a­li­za­rea unui mo­del de pan­to­fi și a unui mo­del de san­da pen­tru se­zo­nul toam­nă-iar­nă 2019-2020. Proi­ec­tul câști­gă­tor pri­mește un pre­miu în va­loa­re de 1.500 de eu­ro, des­ti­nat ex­clu­siv fo­lo­si­rii în sco­pul cre­ă­rii unei co­le­cții ves­ti­men­ta­re. Da­ta li­mi­tă pen­tru de­pu­ne­rea proi­ec­te­lor es­te 30 oc­tom­brie 2018. Câști­gă­to­rul va fi anu­nțat în ca­drul Ga­lei UAD 2019, când va fi pre­zen­ta­tă și co­lec­tia-cap­su­lă câști­gă­toa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.