Goo­gle Pho­tos

Femeia - - DIN VIAțĂ -

Android, iOS. Preț: gra­tu­it

Da­că ești ne­voi­tă să îți șter­gi me­reu fo­to­gra­fi­i­le fi­in­dcă ocu­pă prea mult spațiu pe te­le­fon, ai ne­voie de Goo­gle Pho­tos. Apli­cația es­te ide­a­lă pen­tru per­soa­ne­le ca­re fac zil­nic nu­me­roa­se fo­to­gra­fii și cli­puri vi­deo, ofe­rind uti­li­za­to­ri­lor un spațiu de sto­ca­re ne­li­mi­tat. Goo­gle Pho­tos sal­ve­a­ză ima­gi­ni­le pe un ser­ver ex­tern, într-un cont atașat adre­sei ta­le de e-mail, și eli­mi­nă au­to­mat du­blu­ri­le din me­mo­ria te­le­fo­nu­lui. Poți or­ga­ni­za fo­to­gra­fi­i­le pe ca­te­go­rii și fiși­e­re și le poți par­ta­ja cu alți uti­li­za­tori fă­ră a fi ne­voie să le dis­tri­bui pu­blic pe alte plat­for­me.

Bo­nus: cu Goo­gle Pho­tos poți re­a­li­za co­la­je și ani­mații cu ima­gi­ni­le din ar­hi­va pro­prie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.