Wun­der­list

Femeia - - DIN VIAțĂ -

Androit, iOS. Preț: gra­tu­it

Da­că ești mai or­ga­ni­za­tă și mai mo­ti­va­tă când faci lis­te, Wun­der­list va de­ve­ni apli­cația ta pre­fe­ra­tă. Cu Wun­der­list poți crea ori­ce tip de lis­tă do­rești – cum­pă­ră­turi, me­di­ca­men­te de luat în con­ce­diu, e-mai­luri de tri­mis sau fac­turi de achi­tat. Apli­cația îți dă po­si­bi­li­ta­tea să or­ga­ni­ze­zi lis­te­le cre­a­te pe ca­te­go­rii, să le par­ta­je­zi cu alți uti­li­za­tori și să se­te­zi alar­me și no­ti­fi­cări pen­tru sar­ci­ni­le cu ter­men li­mi­tă.

Bo­nus: cu Wun­der­list poți crea lis­te în co­mun cu co­le­gii sau fa­mi­lia și le poți sin­cro­ni­za pe com­pu­ter cu aju­to­rul ver­si­u­nii pen­tru des­ktop.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.