De vreo doi ani, îmi apa­re o iri­tație pe pi­ci­oa­re, mai exact pe spa­te­le gam­be­lor, atunci când dă căl­du­ra, și bă­nu­i­esc că es­te de la soa­re. Dar poa­te sen­si­bi­li­ta­tea să se ma­ni­fes­te nu­mai pe anu­mi­te zo­ne?

Femeia - - STARE DE BINE -

Es­te puțin pro­ba­bil să fie o sen­si­bi­li­ta­te la soa­re. Ecze­me­le și li­che­nul sim­plex cu­ta­nat se pot lo­ca­li­za la ni­ve­lul pi­ci­oa­re­lor și se pot ma­ni­fes­ta cu plăci us­ca­te și mâncă­ri­me, agra­va­te în ge­ne­ral de căl­du­ră. În afa­ră de aces­te po­si­bi­li­tăți, mai exis­tă des­tul de mul­te diag­nos­ti­ce di­fe­re­nția­le și, ca ata­re, es­te ide­al să ape­lați la der­ma­to­log pen­tru o con­sul­tație for­ma­lă.

Mer­gi la me­dic pen­tru ori­ce afe­cți­u­ne a pi­e­lii

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.