Aca­de­mia ba­ni­lor

Femeia - - SUMAR -

În ul­ti­mii 80 de ani, am pus un băr­bat pe lu­nă, am in­ven­tat te­le­vi­zo­rul, am in­ven­tat in­ter­ne­tul, am car­to­gra­fiat ge­no­mul uman și tot nu se ve­de ni­cio schim­ba­re. Tam­poa­ne­le ca­re au fost fă­cu­te în anii ’30 încă exis­tă prin­tre pro­du­se­le pe ca­re le fo­lo­sim azi (Lau­ren Schul­te, co­fon­da­tor și CEO The Flex Com­pa­ny – in­ter­viu acor­dat Re­vis­tei For­bes). În ul­ti­mii

5 ani am tot au­zit de un trend glo­bal nu­mit FE­MTE­CH – in­venții re­a­li­za­te de fe­mei pen­tru fe­mei.

Cu fon­duri de pes­te 1 mi­liard de do­lari între anii 2015 și 2018, Fe­mTe­ch pa­re a fi ur­mă­to­rul ma­re co­los pe piața glo­ba­lă a să­nă­tății, con­form For­bes. Hai­deți să cu­noaștem câte­va din­tre in­venți­i­le uni­ce re­a­li­za­te de fe­mei în ul­ti­mii ani pen­tru fe­mei!

MY.FLOW

My flow es­te un mo­ni­tor unic pen­tru tam­poa­ne, ca­re te anu­nță când tam­po­nul es­te plin și tre­bu­ie schim­bat. Când mo­ni­to­rul sim­te că tam­po­nul es­te aproa­pe plin, vei pri­mi o no­ti­fi­ca­re pe te­le­fon din cen­tu­ra blue­tooth prin­să la brâu, pen­tru a nu fi ne­voi­tă să te îngri­jo­re­zi pen­tru scur­ge­ri­le din tim­pul men­struați­ei. Aman­da Bri­ef a dez­vol­tat în 2015, în ca­drul unui proi­ect re­a­li­zat împreu­nă cu o echi­pă de la Cen­trul pen­tru Teh­no­lo­gie, Cer­ce­ta­re și Ino­vație în In­te­re­sul So­ci­e­tății, my.Flow, Inc. Aces­ta a de­venit ram­pa ei de lan­sa­re, fi­ind ales de HAX Har­dwa­re Acce­le­ra­tor, la înce­pu­tul anu­lui 2016, să pri­me­as­că o bur­să pen­tru ca ea și echi­pa să se ocu­pe în to­ta­li­ta­te de re­a­li­za­rea unui mo­ni­tor fun­cți­o­nal pen­tru tam­poa­ne, ca­re să fur­ni­ze­ze fe­mei­lor de pre­tu­tin­deni in­for­mații într­un mod în ca­re nu a fost po­si­bil ni­ci­o­da­tă, până atunci.

NAYA BREAST PUMP

Du­pă ce s­a con­frun­tat cu pro­ble­me în fo­lo­si­rea pom­pe­lor de sân din co­me­rț pen­tru a le asi­gu­ra lap­te ce­lor trei co­pii, Ja­ni­ca Alva­rez și soțul său Jeff și­au dat se­a­ma că un sis­tem ba­zat pe apă, în lo­cul ce­lui cu aer, ar pu­tea tran­sfor­ma pom­pa de sân în ce­va foar­te efi­ci­ent, con­for­ta­bil și si­le­nți­os. Ja­ni­ca și Jeff Alva­rez au fon­dat Naya He­al­th în anul 2013 și au lan­sat pri­mul pro­dus al com­pa­ni­ei, Naya Smart Breast Pump, în anul 2016. Naya He­al­th, o com­pa­nie ca­re se con­cen­tre­a­ză pe îmbu­nă­tăți­rea să­nă­tății nu­triți­o­na­le prin­tr­o teh­no­lo­gie rein­ven­ta­tă spe­cial pen­tru ma­mă și co­pil, a înre­gis­trat în anul 2017 pes­te 30 de mi­liar­de de do­lari doar din vânza­rea aces­tei in­venții.

WEARABLES:

BELLABEAT TRACKS

Urska Srsen, o tână­ră an­tre­pre­noa­re din Fin­lan­da, și­a dat se­a­ma de ne­ce­si­ta­tea exis­te­nței unui mo­ni­tor de­di­cat fe­mei­lor, ca­re să ara­te bi­ne și să fie util în ace­lași timp. Com­pa­nia ei, de­di­ca­tă fe­mei­lor, pro­du­ce bi­ju­te­rii deștep­te ca­re ur­mă­resc stre­sul, ac­ti­vi­ta­tea și chiar ci­clul men­strual.

În 2016, Urska s­a aflat pe lis­ta „30 Under 30 Eu­ro­pe“a re­vis­tei For­bes, ală­turi de alți 300 de ti­neri in­ven­ta­tori, an­tre­pre­nori și li­deri din Eu­ro­pa, din do­me­ni­i­le afa­ceri, teh­no­lo­gie, fi­na­nțe, me­dia, cul­tu­ră și alte­le, ea pri­mind lo­cul I la ca­te­go­ria Teh­no­lo­gie.

Dis­po­zi­ti­vul Bellabeat ur­mă­rește nu doar pașii și som­nul, ci și ci­clul men­strual al fe­mei­lor, du­pă ca­re pu­ne toa­te in­for­mați­i­le lao­lal­tă pen­tru a spu­ne cât de stre­sa­te sunt în acel mo­ment. Da­că rei­e­se că ai dor­mit prea puțin și ești în zi­ua di­nain­tea ci­clu­lui, îți poa­te spu­ne că pro­ba­bi­li­ta­tea de a fi stre­sa­tă es­te de 65%, ce­ea ce te va aju­ta să te pre­gă­tești men­tal și să faci anu­mi­te exer­ciții, pen­tru a pre­ve­ni sta­rea de ner­vo­zi­ta­te. Apli­cația vi­ne, de ase­me­nea, cu o se­rie de exer­ciții de me­di­tație, în ca­zul în ca­re nu ai timp să iei o gu­ră de aer, poți fa­ce aces­te exer­ciții de res­pi­rație timp de câte­va mi­nu­te, pen­tru a te li­niști.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.