5 aju­toa­re pen­tru sex (aproa­pe) per­fect

Am tot vor­bit des­pre po­ziții și mișcări, des­pre punc­tul G și po­tri­vi­re din punct de ve­de­re se­xual. Dar pen­tru un sex per­fect ai ne­voie și de alte lu­cruri, poa­te neaștep­ta­te.

Femeia - - SUMAR -

Bu­năoa­ră, de via­ţa pe ca­re o duci. Cu cât eş­ti mai să­nă­toa­să, cu atât e mai bun se­xul. Sau de mici amă­nun­te la ca­re nici nu te gândeş­ti că ar con­ta în tim­pul unui sex pă­ti­maş. Ba chiar şi fe­lul în ca­re-l ali­nți. Dar să ve­dem des­pre ce e vor­ba.

Me­reu cu­ra­tă, dar nu foar­te par­fu­ma­tă

Igi­e­na cor­po­ra­lă, ca să fo­lo­sim ter­meni di­dac­tici, es­te foar­te im­por­tan­tă. Nu te gândi că o do­ri­nță ar­ză­toa­re ar pu­tea ier­ta o igi­e­nă pre­ca­ră. Ima­gi­nea­ză-ți cum ar fi fost ca dom­ni­şoa­rei din The 50 Sha­des of Grays să-i fi mi­ro­sit pă­rul a var­ză, ce s-ar fi ales din ero­tis­mul… um­bre­lor. Sau că ce­le­bra sce­nă din Poștașul su­nă întot­de­au­na de do­uă ori, pe­tre­cu­tă de alt­fel pe ma­sa din bu­că­tă­rie, ar fi avut loc ime­diat ce Jes­si­ca Lan­ge ar fi ter­mi­nat o to­că­niță. Pe scurt, ma­re ate­nție: e obli­ga­to­riu să mi­ro­şi me­reu a proas­păt. Dar, pen­tru că, da, întot­de­au­na exis­tă un dar, nu exa­ge­ra cu par­fu­ma­tul. Tre­bu­ie să mai ajun­gă la el şi mi­re­as­ma fe­ro­mo­ni­lor, nu nu­mai a de­o­do­ran­tu­lui. Chiar şi aco­lo, în zo­na­gaz­dă a punc­tu­lui G, tre­bu­ie să mai la­şi şi din mi­ro­sul na­tu­ral…

Or­ga­nis­mul are ne­voie de anu­mi­te sub­stan­ţe nu­tri­ti­ve pen­tru a pro­du­ce hor­moni se­xua­li, pre­cum tes­tos­te­ro­nul şi es­tro­ge­nul, iar aces­tea se gă­sesc cu pre­că­de­re în nuci, ara­hi­de, măs­li­ne sau avo­ca­do, în broc­co­li sau mi­e­re.

Somn bun, sex și mai și

S-a con­sta­tat că per­soa­ne­le cu somn agi­tat, in­som­nie cro­ni­că etc. au li­bi­do­ul scă­zut şi, în ge­ne­ral, sunt prea obo­si­te pen­tru a avea re­la­ţii se­xua­le nor­ma­le. În tim­pul som­nu­lui, or­ga­nis­mul me­ta­bo­li­ze­a­ză car­bo­hi­dra­ţii. De ace­ea, da­că dor­mi bi­ne, sca­zi mai uşor în greu­ta­te şi re­duci ast­fel ris­cul de bo­li car­di­o­vas­cu­la­re sau de nu­tri­ţie (dia­bet). În schimb, creş­te li­bi­do­ul, deci se îmbu­nă­tă­ţeş­te via­ţa se­xua­lă. Prin ur­ma­re, o noap­te bu­nă din punct de ve­de­re se­xual ce­re somn odih­ni­tor.

Re­gu­li­le sunt bu­ne, dar nu întot­de­au­na

Da­că vrei sex bun, de ca­li­ta­te cum se spu­ne, tre­bu­ie să ui­ţi de re­gu­li şi pre­ju­de­căți. Tre­bu­ie să fii tu, să faci ce-ţi pla­ce şi ce sim­ţi în mo­men­tul ace­la. În ast­fel de si­tua­ţii, exis­tă nu­mai plă­ce­re şi, da­că vrei să fie noap­tea per­fec­tă, pen­tru că des­pre asta vor­bim, ex­taz! Ce­re-i exact ce vrei şi vei fi ui­mi­tă de en­tu­zias­mul lui, de reu­şi­ta amo­ru­lui. Ba, da­că chiar vrei ce­va nou, nu te da în lă­turi de te­a­mă că-şi va schim­ba pă­re­rea des­pre ti­ne. Vei fi ui­mi­tă cât de bi­ne va răs­pun­de ce­re­rii ta­le.

Și pre­lu­diu, dar și du­pă

Da­că de pre­lu­diu de­ja ştie tot omul, de pos­tlu­diu cam ui­tăm. Dar da­că vrei o par­ti­dă de amor ro­tun­dă, per­fec­tă, ți­ne min­te că nu e su­fi­ci­ent să fi avut or­gasm, nici mă­car să-l fi avut amândoi în ace­la­şi timp, ce­ea ce e practic ulti­ma tre­ap­tă spre per­fec­ţi­u­ne. E im­por­tant ca du­pă să mai ră­mâne­ţi un pic la lo­cul fap­tei, o mângâi­e­re, un să­rut cast, un of­tat, pen­tru ca lu­cru­ri­le să se aşe­ze, să po­ţi re­me­mo­ra pe înde­le­te sen­zați­i­le avu­te.

Vor­ba dul­ce mult adu­ce

El te mângâie şi tu îi şop­teş­ti în ure­che ce ţi-ai dori. El îţi dă şi tu-i spui gâtu­i­tă cât de mult îţi pla­ce. Da, vor­be­le spu­se cu meş­te­şug fac bi­ne amo­ru­lui, lu­cre­a­ză şi ele, ca niş­te afro­di­zia­ce pu­ter­ni­ce. Băr­ba­ţi­lor le pla­ce să au­dă că-ţi pla­ce. Ba îi ex­ci­tă te­ri­bil atunci când le spui clar ce vrei, fă­ră fi­guri de stil. Și încă ce­va des­pre vor­be. Ca­re in­flue­nțe­a­ză se­xul chiar când sunt spu­se în „ci­vi­lie“ca să spu­nem aşa. Când dis­cu­tați des­pre ale cu­plu­lui e bi­ne să fiți im­pli­cați amândoi. E bi­ne ca du­pă un „Eu cred că…“să ur­me­ze ime­diat un „Tu ce pă­re­re ai?“A! Și, chiar da­că o faci de mul­tă vre­me, înce­ar­că să eviți alin­tă­ri­le di­mi­nu­ti­va­te. Cei mai mu­lți băr­bați le de­tes­tă!

Îngri­ji­rea per­so­na­lă te fa­ce ade­me­ni­toa­re

Spon­ta­nei­ta­tea e bi­ne-veni­tă în amor

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.