De ce căs­căm

Cu toții căs­căm când sun­tem obo­siți. Din acest mo­tiv, mu­lți con­si­de­ră căs­ca­tul sem­nul som­no­le­nței sau al plic­ti­se­lii, însă el as­cun­de mul­te lu­cruri sur­prin­ză­toa­re.

Femeia - - SUMAR -

Hi­po­cra­te cre­dea că, atunci când caști, poți re­du­ce fe­bra. Și, pe bu­nă drep­ta­te, stu­di­i­le ac­tua­le con­fir­mă ră­ci­rea or­ga­nis­mu­lui, în spe­cial a crei­e­ru­lui. În plus, căs­ca­tul ara­tă o lip­să de oxi­gen, iar pen­tru a se oxi­ge­na, crei­e­rul co­man­dă căs­ca­tul. Eco­gra­fi­i­le 4D au ară­tat că fe­tușii la vârsta de 11 săp­tă­mâni cas­că, iar ex­pe­rții atri­bu­ie acest lu­cru dez­vol­tă­rii crei­e­ru­lui toc­mai în ace­as­tă eta­pă. Se spu­ne, în glu­mă, de­si­gur, că e mai con­ta­gi­os de­cât un vi­rus, ni­meni ne­re­zis­tând la căs­cat atunci când cei din jur fac asta. Cel mai re­cent stu­diu, efec­tuat anul tre­cut la Uni­ver­si­ta­tea din Not­tin­gham, ara­tă că el es­te un re­flex pri­mi­tiv din cor­te­xul mo­tor pri­mar − o zo­nă a crei­e­ru­lui res­pon­sa­bi­lă de fun­cția mo­to­rie. Hai să ve­dem însă ca­re sunt me­ca­nis­me­le căs­ca­tu­lui și ce as­cund ele.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.