Arta echi­li­bru­lui în viață ți­ne de hor­moni

Echi­li­brul hor­mo­nal es­te pro­ba­bil cea mai vas­tă, spi­noa­să și greu de re­zol­vat pro­ble­mă din viața unei fe­mei. Tra­ta­men­te­le hor­mo­na­le sunt un chin, viața fă­ră ele – tot chin. Na­tu­ra are însă gri­jă de toa­te și Eme­se Mag­dás are gri­jă să ne re­a­min­tim de na­tu­ră

Femeia - - SUMAR -

De pu­te­rea hor­mo­ni­lor fe­mi­nini mi-am dat se­a­ma pe la 18 ani, când m-am zbă­tut în ghe­a­re­le unei gra­ve cri­ze de co­nști­i­nță, cu la­cri­mi fierbinți vreo oră, până când am con­sta­tat cu stu­poa­re că de­cla­nșa­rea unei ba­na­le men­struații a pro­vo­cat toa­tă dra­ma. Con­sta­ta­rea a po­to­lit to­tal fur­tu­na mo­men­tu­lui și de atunci pri­vesc cu scep­ti­cism cri­ze­le mo­ra­le cu la­cri­mi, dar cu ma­re res­pect tot ce­ea ce ți­ne de echi­li­brul hor­mo­nal.

Or­ga­nis­mul fe­mi­nin es­te de o com­ple­xi­ta­te ulu­i­toa­re, iar hor­mo­nii sunt… era să spun re­sor­tu­ri­le lui, nu­mai că me­ta­fo­ra me­ca­ni­că es­te mult prea sla­bă pen­tru a des­crie ace­as­tă com­ple­xi­ta­te. Nu de­ge­a­ba spu­neau po­eții că fe­meia se schim­bă de la o zi la alta... ei bi­ne, se schim­bă! Dar în zi­le­le noas­tre nici po­eții și nici băr­bații, în ge­ne­ral, ba chiar nici fe­mei­le, în ge­ne­ral, nu mai au răb­da­re cu fe­mei­le. Exi­ge­nțe­le ega­li­ta­ris­te ale so­ci­e­tății, stre­sul cres­când, ali­men­tația de­fec­tu­oa­să și po­lua­rea ne um­plu cor­pul de xe­no­bi­o­ti­ce (com­puși chi­mici ca­re se gă­sesc în or­ga­nism, dar nu sunt pro­duși de că­tre aces­ta), iar me­di­cii ne um­plu rețe­te­le de cor­ti­zol. Sub pre­si­u­nea exi­ge­nțe­lor de tot

fe­lul, fe­mei­le ajung ade­sea tris­te, gra­se, etern ne­sa­tis­fă­cu­te.

Am întâlnit însă la ediția de anul tre­cut a Yo­ga Day by Yo­ga Ci­ty pe ci­ne­va ca­re spu­ne că ne pu­tem re­gă­si echi­li­brul și com­ba­te efec­te­le de­ze­chi­li­bru­lui fo­lo­sind pro­pri­i­le noas­tre pu­teri: Eme­se Mag­dás proi­ec­te­a­ză și con­du­ce an­tre­na­men­te de gim­nas­ti­că hor­mo­na­lă prin ca­re cor­pul își gă­sește ca­lea că­tre re­fa­ce­rea echi­li­bru­lui hor­mo­nal, pre­cum și an­tre­na­men­te de gim­nas­ti­că in­ti­mă, cu aju­to­rul că­ro­ra te poți pre­gă­ti pen­tru sar­ci­nă și naște­re și te poți re­fa­ce in­te­gral du­pă ace­ea, prin ca­re se poa­te re­cu­pe­ra ori­ce ni­vel de in­con­ti­ne­nță uri­na­ră și/sau fe­ca­lă, pro­lap­suri va­gi­na­le și ve­zi­ca­le și alte­le. Ea a ela­bo­rat o me­to­dă pro­prie, nu­mi­tă Li­feBa­lan­ce, prin ca­re ori­ce om, fe­meie sau băr­bat, es­te în mă­su­ră să-și gă­se­as­că echi­li­brul hor­mo­nal prin mij­loa­ce na­tu­ra­le.

Ce tre­bu­ie să știe o fe­meie des­pre cor­pul ei?

În pri­mul rând, să-și cu­noas­că ci­clul, fa­ze­le lui, să fa­că de­o­se­bi­rea între par­tea de ac­ti­vi­ta­te și cău­ta­re fre­ne­ti­că, es­tro­ge­ni­că, și par­tea lu­tei­ni­că de du­pă ovu­lație, ca­re apa­rți­ne pro­ges­te­ro­nu­lui. În ace­as­tă a do­ua fa­ză, cău­ta­rea în ex­te­ri­or ar tre­bui să la­se lo­cul unei li­niști ex­te­ri­oa­re și unei ate­nții mai pu­ter­nic îndrep­ta­te spre in­te­ri­or. O fe­meie ar tre­bui să cu­noas­că mo­men­tul ovu­lați­ei. Să știe ce să mă­nânce și cum să doar­mă în aces­te fa­ze, cum să-și su­sți­nă cor­pul de-a lun­gul fa­ze­lor ci­clu­lui, ca­re sunt exer­ciți­i­le fi­zi­ce po­tri­vi­te în tim­pul men­struați­ei, ca­re se re­co­man­dă în tim­pul ovu­lați­ei, ca­re în fa­za pro­ges­te­ro­ni­că. Când sun­tem la men­struație, fa­cem exer­ciții ușoa­re, dar ca­re să cre­as­că cir­cu­lația san­gvi­nă în ab­do­me­nul in­fe­ri­or, pen­tru că, oda­tă blo­ca­tă ace­as­tă cir­cu­lație (san­gvi­nă, lim­fa­ti­că, ener­ge­ti­că), apar cram­pe­le, du­re­ri­le ab­do­mi­na­le. Când nu ne dăm voie să ne bu­cu­răm de viață, de o îmbrățișa­re din mo­ti­ve de gra­bă, mun­că, efi­ci­e­nță, tăi­em brusc și dur din șan­sa noas­tră de a fi fe­ri­ci­te (o îmbrățișa­re de­cla­nșe­a­ză se­creția de oxi­to­ci­nă, ca­re es­te un hor­mon de fe­ri­ci­re). Agi­tându-ne, cre­ăm în corp can­ti­tăți mari de cor­ti­zol – hor­mo­nul de stres, ca­re es­te un hoț de pro­ges­te­ron (ca să se sin­te­ti­ze­ze, el fo­lo­sește „ma­te­ria pri­mă“me­ni­tă co­le­gi­lor lui hor­moni, adi­că pro­ges­te­ro­nul și es­tro­ge­nul). Efec­tul es­te că mă simt me­reu an­xi­oa­să, iri­ta­tă și agre­si­vă în loc să fiu zâmbi­toa­re, li­niști­tă, să fiu un spri­jin pen­tru cei din jur, ca o apă. Ca să fie fe­ri­ci­te, fe­mei­le n-ar avea voie să lu­cre­ze mai mult de șa­se ore pe zi, pen­tru că din­tot­de­au­na ele au avut și jo­bul de aca­să. Ce­le cu co­pii mici ar tre­bui să lu­cre­ze nu­mai pa­tru ore sau, în pri­mii trei ani de viață ai ce­lor mici, de­loc, ca să se poa­tă de­di­ca co­pi­lu­lui. Da­că nu mă res­pect, nici cor­pul nu mă su­sți­ne, pen­tru că nu-i dau voie să fa­că de­mer­su­ri­le ne­ce­sa­re, ci­cli­ci­ta­tea com­ple­tă.

Cum se fa­ce că în epo­ca noas­tră, apa­rent eli­be­ra­tă de ta­buuri, fe­mei­le con­ti­nuă să ig­no­re par­ti­cu­lari t ă ț ile­a­na tom iei lor in­ti­me și, mai ales, imen­si­ta­tea tran­sfor­mă­ri­lor prin ca­re trec în de­cur­sul vi­eții?

Fe­mei­le nu au învățat des­pre pro­pri­ul corp prin a fi încânta­te de el, de mi­nu­nea lui. Eu am înce­put ca trai­ner de gim­nas­ti­că in­ti­mă, dar fe­mei­le ca­re veneau la curs nu au ră­mas la do­me­ni­ul in­tim, ci au venit cu tot fe­lul de între­bări – așa am înțe­les că es­te ne­voie de un su­port și o ghi­da­re mai lar­gă – ace­as­ta ofe­ră Li­fe Ba­lan­ce, ca­re în cu­rând va avea foar­te mu­lți trai­neri și con­si­li­eri.

Tre­bu­ie să ne pu­tem in­te­ri­o­ri­za, să ră­mânem la noi aca­să, să nu ple­căm de aca­să, din corp de tot. Fe­mei­le ar tre­bui să-și cu­noas­că în de­ta­liu pro­pria ci­cli­ci­ta­te, apoi să cu­noas­că ba­ze­le unui echi­li­bru hor­mo­nal (somn bun, su­fi­ci­ent și la mo­men­te­le po­tri­vi­te, re­cre­e­re, ali­men­tație po­tri­vi­tă, mișca­re și cum să se fe­re­as­că de tot ce es­te to­xic și ajun­ge la noi prin ali­men­te, cos­me­ti­ce, po­lua­re).

Eme­se Mag­dás, te­ra­peut echi­li­bru hor­mo­nal și trai­ner gim­nas­ti­că in­ti­mă li­fe-ba­lan­ce.ro

Poți ajun­ge la pa­ce cu hor­mo­nii prin me­di­tație și o viață echi­li­bra­tă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.