No­u­tăți din să­nă­ta­te

Femeia - - SUMAR -

În pe­ri­oa­da fes­ti­va­lu­ri­lor, Dent Estet lan­se­a­ză Sum­mer Smi­le Fes­ti­val, un eveni­ment cu te­ma­ti­că di­fe­ri­tă în fi­e­ca­re săp­tă­mână, ast­fel încât pa­ci­e­nții vor be­ne­fi­cia de mai mul­te ti­puri de tra­ta­men­te și ser­vi­cii, toa­te la prețuri spe­cia­le. Achi­ziți­o­nea­ză „bi­le­te“de pe si­te-ul Dent

Estet – com­ple­te­a­ză un for­mu­lar și aște­ap­tă pro­gra­ma­rea. Fă o pos­ta­re cre­a­ti­vă le­ga­tă de tra­ta­men­te­le pe ca­re le-ai încer­cat ală­turi de #Smi­leFes­ti­val și #Fa­nDen­tEstet și poți câști­ga un Smi­le Ma­ke­o­ver în va­loa­re de

5.000 de eu­ro!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.