Ho­ros­cop

BERBEC (21 mar­tie-20 apri­lie) TAUR (21 apri­lie-21 mai) GEMENI (22 mai-21 iu­nie)

Femeia - - SUMAR -

Pre­dis­po­ziți­i­le astra­le din lu­na an­te­ri­oa­ră con­ti­nuă în fo­rță. Do­ri­nța de pu­te­re și de afir­ma­re a in­di­vi­dua­li­tății prin des­prin­de­rea din­tr-un grup în ca­re nu ne mai re­gă­sim va cu­noaște apo­geul în 11 au­gust, când va avea loc un fe­no­men cu im­pact astro­lo­gic de­o­se­bit: Lu­na No­uă și eclip­sa de Soa­re în sem­nul Leu­lui. Con­fi­gu­rația in­di­că o încleșta­re de fo­rțe între tot ce am acu­mu­lat și con­stru­it în tre­cut du­pă mo­de­lul pre­luat din so­ci­e­ta­te și ne­voia vi­ta­lă de a ne trăi viața așa cum sun­tem în re­a­li­ta­te. În ur­ma aces­tei eclip­se, da­că pri­vim cin­stit în adâncul ini­mii, vom des­co­peri că am fă­cut una și am spus alta. Es­te vre­mea ade­vă­ru­lui.

LEU (23 iu­lie-22 au­gust)

Eclip­sa din 11 au­gust, ca între­a­ga pe­ri­oa­dă de alt­fel, va re­pre­zen­ta pen­tru ti­ne o înși­ru­i­re de eveni­men­te ce îți vor ja­lo­na des­ti­nul pen­tru mu­lți ani de-acum înain­te. Se vor ru­pe re­lații ve­chi ca­re te ți­neau agăța­tă în vir­tu­tea unui sen­ti­ment de da­to­rie și de­vo­ta­ment, dar ca­re în ese­nță ave­au doar mi­ză fi­nan­cia­ră. Re­tro­gra­da­rea lui Mer­cur până în 19 au­gust îți va sări în aju­tor: vei re­gândi și re­for­mu­la fe­lul în ca­re îți vei ex­pri­ma clar și răs­pi­cat do­ri­nța, voi­nța și sen­ti­men­te­le. Mar­te, stă­pânul zo­di­ei ta­le, es­te fo­rțat să ce­de­ze te­ren în ace­as­tă lu­nă. E tim­pul să re­nu­nți la pla­nuri ve­chi ba­za­te pe ide­ea că ros­tul tău în viață es­te ace­la de a-i îndru­ma pe alții în di­re­cția bu­nă. Cau­tă să mer­gi tu însăți pe o ca­le dre­ap­tă și vei ve­dea ci­ne es­te pre­gă­tit să te ur­me­ze și ci­ne nu. Unii pri­e­teni se pot înde­păr­ta, iar din 7 au­gust unul din­tre ei se poa­te tran­sfor­ma în ad­mi­ra­tor sau par­te­ner. Des­chi­de-ți ini­ma că­tre per­soa­na iu­bi­tă și pe­tre­ceți va­ca­nța cât mai plă­cut! Schim­bă­ri­le din viața ta iau o for­mă ne­bă­nu­i­tă. E po­si­bil să re­nu­nți la un job sau chiar la o pro­fe­sie pen­tru a-ți așe­za pe alte ba­ze viața do­mes­ti­că. Din 7 au­gust exis­tă ace­as­tă șan­să, dar va tre­bui să acți­o­ne­zi cu foar­te ma­re pru­de­nță și să cauți un spri­jin so­lid prin­tre mem­brii fa­mi­li­ei. Tot din ace­e­ași da­tă es­te bi­ne să te ocu­pi de să­nă­ta­te, in­clu­siv prin schim­ba­rea re­gi­mu­lui de viață. Din 23 au­gust, se va îmbu­nă­tăți re­lația cu co­pi­ii și per­soa­na iu­bi­tă. Până în 19 au­gust, Mer­cur re­tro­grad te va aju­ta să pui or­di­ne în re­lați­i­le cu ru­de­le și co­le­gii, dar și să re­vii asu­pra mo­ti­ve­lor pen­tru ca­re faci une­le de­pla­sări. Nu es­te mo­men­tul să sem­ne­zi ac­te, dar e bi­ne să te gândești cum ai pu­tea îmbu­nă­tăți ce­va în pri­vi­nța lo­cu­i­nței. Es­te mo­men­tul să gândești mai mult cu min­tea ta și să lași de­o­par­te sfa­tu­ri­le ca­re îți sunt ofe­ri­te. Din 7 au­gust, per­soa­na iu­bi­tă va avea ne­voie de răb­da­rea și spri­ji­nul tău.

RAC (22 iu­nie-22 iu­lie)

Toa­tă ener­gia și gându­ri­le se vor îndrep­ta că­tre si­gu­ra­nța ma­te­ria­lă: cum să câști­gi mai bi­ne și cum să păs­tre­zi ce­ea ce ai. Da­că până de cu­rând ai be­ne­fi­ciat de spri­jin ma­te­rial din par­tea altcu­i­va, acum si­tuația se schim­bă. Evi­tă ori­ce chel­tu­ia­lă sau in­ves­tiție, ca să nu mai vor­bim des­pre împru­mu­turi. Lu­na Plină din 26 au­gust poa­te adu­ce o închei­e­re a unui pro­ces, a unor cur­suri, sau ma­te­ria­li­za­rea unei că­lă­to­rii pla­ni­fi­ca­te.

FECIOARĂ (23 au­gust-21 sep­tem­brie)

Ve­nus te aju­tă în con­ti­nua­re să arăți bi­ne, să că­lă­to­rești, să închei cu bi­ne niște cur­suri. Eclip­sa și re­tro­gra­da­rea lui Mer­cur te vor pu­ne în si­tuația de a re­flec­ta foar­te se­ri­os asu­pra să­nă­tății ta­le su­fle­tești, a împă­că­rii cu ti­ne însăți, a do­ri­nței as­cun­se de a stră­luci și a iu­bi­rii ne­măr­tu­ri­si­te. E aproa­pe si­gur că ce­ea ce faci în viața de zi cu zi nu are le­gă­tu­ră cu ce­le enu­me­ra­te mai sus; din 23 au­gust, pro­ba­bil vei înce­ta o anu­mi­tă co­la­bo­ra­re pen­tru a-ți împlini aces­te do­ri­nțe secrete.

BALANȚĂ (22 sep­tem­brie-22 oc­tom­brie)

Re­lația sen­ti­men­ta­lă es­te su­pu­să unui pro­ces in­tens de schim­ba­re, la fel cea cu co­pi­ii − fie că îi ai, fie că ți-i do­rești. Da­că re­lația cu par­te­ne­rul îți adu­ce ne­fe­ri­ci­re și con­flic­te, es­te tim­pul să acți­o­ne­zi într-un fel, mai ales înce­pând din 7 au­gust, când Ve­nus se află în sem­nul tău na­tal. Lu­na Plină din 26 au­gust vi­ne cu o re­zol­va­re într-o pro­ble­mă de să­nă­ta­te ori în si­tuația lo­cu­lui de mun­că.

SCORPION (23 oc­tom­brie-21 noi­em­brie)

De la o vre­me, pri­o­ri­tăți­le ta­le sunt ca­ri­e­ra, suc­ce­sul și re­pu­tația, iar aces­tea pot im­pli­ca ne­ce­si­ta­tea des­prin­de­rii de­fi­ni­ti­ve de un loc, de o tra­diție sau de fa­mi­lie. Re­lația cu un pă­rin­te sau cu frații se me­nți­ne sen­si­bi­lă − poa­te încă ai de achi­tat vreo da­to­rie kar­mi­că față de ei... Cau­tă tâlcul ex­pe­ri­e­nțe­lor din tre­cut și mer­gi mai de­par­te. Sen­ti­men­tal, în fun­cție de jus­tețea ale­ge­ri­lor fă­cu­te în ul­ti­me­le șa­se luni, se vor ri­si­pi ilu­zi­i­le ori se vor împlini vi­su­ri­le oda­tă cu Lu­na Plină din 26 au­gust.

SĂGETĂTOR (22 noi­em­brie-20 de­cem­brie)

Mo­dul tău prea ca­te­go­ric de ex­pri­ma­re ar pu­tea pu­ne pe fu­gă un par­te­ner sau un co­la­bo­ra­tor, ce­ea ce nu e de do­rit. Pe de altă par­te, amin­tește-ți re­co­man­da­rea de a ve­ri­fi­ca sta­rea teh­ni­că a mași­nii. Poa­te n-ar stri­ca în ace­as­tă pe­ri­oa­dă să exer­se­zi mai mult mer­sul pe jos. Din 23 au­gust, se îmbu­nă­tățesc con­diți­i­le de lu­cru, deși sa­la­ri­ul es­te mo­dest. Da­că apa­re pro­pu­ne­rea unei că­lă­to­rii în străi­nă­ta­te, amână de­ci­zia du­pă 20 au­gust.

CAPRICORN (21 de­cem­brie-19 ia­nua­rie)

Eclip­sa din 11 au­gust îți poa­te oferi ade­vă­ra­te re­ve­lații des­pre ba­nii pe ca­re îi ai în co­mun cu par­te­ne­rul și fap­tul că ai chel­tu­it mai mult de­cât îți pro­pu­se­seși. Nu es­te mo­men­tul să faci împru­mu­turi, dar te poți gândi până în 19 au­gust la o in­ves­tiție. Ve­nus îți ofe­ră șan­se pen­tru un job mai bun, însă cu un efort des­tul de ma­re și cu un câștig ne­si­gur. Din 23 au­gust, te poți gândi să te înscrii la o fa­cul­ta­te ori să sem­ne­zi niște ac­te no­ta­ria­le, le­ga­te in­clu­siv de o moște­ni­re.

VĂRSĂTOR (20 ia­nua­rie-18 fe­brua­rie)

Toa­tă lu­mea știe că îți plac schim­bă­ri­le, dar puțini știu că le ac­ce­pți doar pe ce­le de­ci­se de ti­ne. Treci prin­tr-o pe­ri­oa­dă în ca­re la ori­ce pas vei spu­ne „vre­au să fie așa cum vre­au eu!“, dar, din pă­ca­te, si­tuația stă exact in­vers. Eclip­sa îți va ară­ta di­re­cția spre ca­re ar tre­bui să te îndre­pți. Es­te tim­pul unei tran­sfor­mări in­te­ri­oa­re im­por­tan­te și a ce­dă­rii pu­te­rii că­tre altci­ne­va. Un even­tual re­fuz poa­te afec­ta in­clu­siv sta­rea de să­nă­ta­te.

PEȘTI (19 fe­brua­rie-20 mar­tie)

Da­că mun­cești și îți ve­zi de tre­a­ba ta, s-ar pu­tea ca efec­tul eclip­sei să fie chiar fa­vo­ra­bil pen­tru ti­ne. E foar­te im­por­tant să nu de­pin­zi de ci­ne­va. Se între­ve­de va­rian­ta schim­bă­rii ru­ti­nei, poa­te da­to­ri­tă unui nou mod de a in­te­ra­cți­o­na cu co­pi­ii sau cu per­soa­na iu­bi­tă. Re­lația cu par­te­ne­rul se va con­so­li­da și, oda­tă cu Lu­na Plină din 26 au­gust, vei de­ci­de da­că do­rești cu ade­vă­rat să ră­mâi împreu­nă cu el sau nu.

Me­ghan, Du­ce­să de Sus­sex n. 4 au­gust 1981

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.