Re­cord: cea mai ma­re co­le­cție fi­la­te­li­că

Femeia - - 30 DE ZILE -

Mu­zeul Re­cor­du­ri­lor Ro­mânești des­chi­de ofi­cial pe 11 au­gust co­le­cția de fi­la­te­lie: cea mai ma­re de acest gen din ța­ră. Co­le­cția cu­prin­de pes­te 50.000 de pi­e­se ex­pu­se în 800 de ra­me, or­ga­ni­za­te în no­uă se­cți­uni, prin­tre ca­re Ștam­pi­le ro­mânești 1858-2018, Si­gi­lii, Is­to­rie poșta­lă, Ocu­pația străi­nă, Că­rți poșta­le mi­li­ta­re cen­zu­ra­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.